آینده نگری.. درطرحها..

آآآ...

..وقتی صاحبان قدرت طرحهای سطحی و خاص خود را که عمدتا نهنگ پروری است

.. به جای طرحهای مردمی < همین خورده مالکان رنجور > به هر قیمتی اجرا میکنند

 وگوشی برای شنیدن حرفهای دیگران ندارند چرا که خود نیز در گردونه اند و ناچار..!!؟؟

 تو باید بنشینی و برای هزاران جوان روستایی همین بچه های ده ما که کسی به فکر

تربیت آنها برای زندگی و مزرعه نیست.. غصه بخوری ..

 

/ 0 نظر / 8 بازدید