سلام....

الف لام میم...

آخرین مناظره برگذار شد، دیدیم و شنیدیم آنچه باید می دیدیم.. انتخاب برای برخی

انسانها بسیار دشوارو سخت چیزی مثل جان کندن است و برای برخی سهل وآسان

چرا...!!

نکته این است که آدم ها درنگاه ، در عمل و در جهت گیری های زندگی به اختلاف

می رسند. و خطرناک ترین اختلاف ها، اختلاف در جهت گیریهاست:

گاه می بینی سه نفر یک کار مشترک در یک مکان انجام می دهند ، اما یکی

برای امرار معاش کار میکندو یکی هم به امرار معاش می اندیشد وهم خدمت به

انسانها و ممکن است سومی فقط برای رضای خدا تلاش کند، بدیهی است این

سه نفر نتوانند تا آخر باهم باشند چرا که جهت گیریهای یکسان و هماهنگی

ندارند..

/ 0 نظر / 2 بازدید