طرح جامعی برای آموزش زنان روستایی(مهندس زارع)

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

برنامه جامع حوزه ترویج و نظام بهره برداری

(1388-  1386)

 

عنوان طرح:

                               توسعه توانمندی های اقتصادی اجتماعی زنان روستایی و عشایری

عنوان پروژه:

 سازماندهی و آموزش زنان تسهیلگر توسعه روستایی

 

 

 

تیم راهبردی برنامه جامع

ترویج و نظام بهره برداری

 

تیرماه 1386

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

مدیریت ترویج و مشارکت مردمی

(1388- 1386)

 

عنوان طرح:

                               توسعه توانمندی های اقتصادی اجتماعی زنان روستایی و عشایری

عنوان پرژوه:

سازماندهی و آموزش زنان تسهیلگر توسعه روستایی

مدیر طرح:

غلامرضا خراشادی زاده

مجری مسئول:

کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری

 

تألیف و تدوین: گروه راهبردی برنامه جامع                                 اعضای گروه:

                                                                   1- محمد ناصر یاربی سنگانی           2- خلیل سلیمانیان

                                                                   3- مژگان یوسفلی                 4- حسین آزادی

کارشناس فنی:

فاطمه محمودی قرایی

همکاران:

1.

2.

3.

طرح پیوست در جلسه شماره                    مورخ                        شورای هماهنگی ترویج و نظام بهره برداری تصویب رسید.    

 

 

1- مقدمه:

اعتقاد به رشد تمامی انسانها به عنوان اهداف نهائی توسعه مشارکت جدی مردم را در مراحل مختلف برای کارآیی هر چه بیشتر برنامه ها و بروز استعدادها و خلاقیت ها ضروری می داند، با توجه به اینکه یکی از اهداف ترویج ارتقاء آگاهی، دانش، مهارت و تغییر بینش روستائیان و در نهایت رشد و تعالی افراد و مشارکت های مردمی در طرحهای توسعه ای (انسانی، روستایی ملی) می باشد. در نظر گرفتن کلیه اقشار در برنامه ریزی های آموزشی مشارکتی و توسعه ای حائز اهمیت است و زنان روستائی نیز به عنوان، نیمی از جمعیت فعال در بخشهای مختلف کشاروزی و صنایع دستی از این قاعده مستثنی  نیستند و می توانند به عنوان تسهیلگران و تسریع کنندگان توسعه روستایی نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند. بنابراین اگر برآنیم که به توسعه انسانی و در نهایت توسعه روستائی و ملی نائل گردیم باید در پی راهبرد هایی باشیم که از یک سو ساختاربرنامه ریزی از دیوان سالاری به مشارکتی سوق پیدا کند و از سوی دیگر توجه اقشار مختلف روستائیان به خصوص زنان به امر مشارکت واقعی جهت نیل به اهداف توسعه جلب گردد.

2- اهمیت و ضرورت انجام پروژه (با تاکید بر استراتژی ها و سیاست های اجرایی پروژه:

با توجه به گستردگی قلمرو و جغرافیایی، تعداد بسیار زیاد بهره برداران روستائی و تنوع شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دستیابی به اهداف توسعه روستایی بدون  نهادینه کردن مشارکت و رفع، نا برابری زنان روستائی در بهره گیری از امکانات دولتی و غیر دولتی در فرایند توسعه غیر ممکن است لازمه مشارکت روستائیان وجود یک شبکه ارتباطی دوسویه بین نیروهای دولتی و غیر دولتی و بهره برداران روستائی با انتخاب مناسب تسهیلگران از طریق طرح فوق می باشد. در این میان مشارکت فزاینده  زنان در مقوله های  مختلف توسعه روستائی از ضروریات فراتر رفته و به یک نیاز اساسی  تبدیل شده و وقت آن فرارسیده تا برای رفع این نیازها با برنامه ریزی دقیق و اصولی اقدامات لازم صورت پذیرد. به همین منظور اجرای طرح سازماندهی و آموزش زنان تسهیلگر توسعه روستائی از طریق یک پروسه مشارکتی زمینه ی مشارکت زنان و دختران روستائی را در تمامی مراحل از طرح مساله تا تصمیم گیری، اجرا به ثمر رساندن فعالیت ها، حفظ ونگهداری طرحها و فعالیت ها و بالاخره ارزشیابی فعالیت های اجرا شده فراهم خواهد نمود.

3- اهداف:

3-1- اهداف کیفی پروژه:

هدف اصلی: توانمند سازی، تقویت روحیه خود باوری با مشارکت همه جانبه زنان روستائی به منظور نیل به توسعه روستائی.

هدف فرعی: ایجاد ارتباط دو سویه بین زنان رستائی و کارگزاران دولتی و غیر دولتی از طریق زنان تسهیلگر.

آشنایی با روشهای تسهیلگری (تفکر تولیدی- روش الگوسازی- روشها و ویژگیهای کارآفرینی).

 آشنایی زنان تسهیلگر با وظایف سازمانها و ادارت اجرایی مرتبط با روستا.

 آشنایی زنان با نحوه تشکیل سازمانهای غیر دولتی (خصوصی، تعاونی).

آشنایی زنان تسهیلگر با طرحهای ترویجی- مشارکتی و شبکه ای ارتباطی ترویج.

 آشنایی زنان تسهیلگر به اطلاعات به روز مورد نیاز - شناسائی نیازهای آموزشی- و ترویجی زنان روستائی.

3-2- اهداف کمی پروژه:

1- سازماندهی تعداد 240 نفر از زنان توانمند روستائی در قالب تسهیلگران توسعه روستائی.

2- تحت پوشش قرار دادن 12 شهرستان، 12 دهستان و 180 روستا تا پایان سال 88 در خصوص طرح مذکور.

3- آموزش بالغ بر 180 نفر از شورای اسلامی و 180 نفر از رهبران محلی و کشاورزی پیشرو روستایی

4- آموزش بالغ 240 نفر از زنان روستائی در خصوص مباحث مشارکتی، تسهیلگری و کارآفرینی.

5- تشکیل بالغ بر 12 تشکل اجتماعی، اقتصادی زنان روستائی در 12 شهرستان استان.

 

4- رویکردها و راهبردهای مرتبط با پروژه:

1- نیاز سنجی مشارکتی و از پائین به بالا.

2- طراحی ساختار نظارت، گزارش دهی و مطالعه ارزشیابی برنامه ها و اعمال مستمر و مداوم.

3- تاکید بر الگوسازی فعالیتها در سایر شهرها و روستاها

4- مشارکت مروجین و مددکاران و رهبران محلی.

5- هدایت و گسترش برنامه های ترویجی به محدوده ترویج غیر دولتی.

6- تقویت و ایجاد ساختار برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی مشارکت گروهها.

7- توجه ویژه به نیازهای آموزشی، مشارکتی، فنی و تولیدی  ، زنان و دختران  جوان روستائی.

5- توجیه اقتصادی و اجتماعی پروژه:

5-1- توجیه اجتماعی:

1- ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در زنان روستائی از طریق افزایش مشارکت زنان در عرصه ی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی.

2- افزایش تاثیر گزاری زنان در تصمیم گیری های روستائی و ارتقا  منزلت زن در جامعه روستائی.

3- افزایش مشارکت زنان در حل مسائل و مشکلات و کمک به توسعه روستایی و کشاورزی.

4- شکستن فرهنگ سکوت زنان روستائی و کاهش تعصبات فرهنگی و عادات و رسوم غلط در روستا ها.

5- پر رنگ نمودن نقش توانمندی زنان در عرصه های مختلف.

6- تغییر نگرش اجتماعی نسبت به زنان و نقش آنان در توسعه روستائی.

7- مشارکت زنان رستائی در برنامه ریزی های آموزشی مورد نیاز جامعه روستائی.

8- تاثیر گزاری در امنیت غذایی، پایداری محیط زیست، کنترل جمعیت و توسعه اجتماعی.

 

5-2- توجیه اقتصادی پروژه:

1- آموزش های ترویجی خصوصاً در آموزش های درآمد زا و اشتغال زا، همچنین آموزشهای مربوط به اقتصاد خانواده که سبب بهره وری بالا از منابع موجود در خانواده است، نهایتاً تاثیرات اقتصادی مثبتی را در وضعیت خانواده روستائی به وجود آورده و در آمد زنان را افزایش خواهد داد.

2- سیاست سازمان دهی و آموزش زنان تسهیلگر روستائی عمدتاً بر افزایش دانش و مهارتهای فنی و حرفه ای زنان روستائی در حیطه های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و غیره استوار است  و تاثیر بسیار مثبتی بر ارائه فنون جدید و نوآوریها به زنان و دختران روستائی دارد.

4- واگذاری امور مختلف به گروههای زنان از نظر اقتصادی موجب صرفه جویی در هزینه اجرایی طرحها می گردد و از محل این صرفه جویی ها می توان در جهت احیاء منابع طبیعی و عمران و آبادانی روستا ها گام برداشت.

5- گسترش آموزشهای پایه و نهایتاً آموزش فنی حرفه ای در آمد زا بر بهبود وضعیت درآمد و موقعیت اقتصادی زن روستائی و خانواده روستائی تاثیر مثبتی بر جا خواهد گذاشت.

6- آگاهی زنان روستائی نسبت به اجرای طرح های اشتغال زا چگونگی برخورداری از اعتبارات و تسهیلات ویژه زنان کشاورز  سبب می گردد  که زنان کشاورز در زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی خود فعالتر در زمینه  ایجاد  مشاغل جنبی کشاورزی اقدام و این خود سبب می گردد که خانواده ای که متکی بر درآمدهای زنان روستائی هستند کمتر روانه شهرها شوند.

7- یافتن مکانیزمهایی برای ایجاد فعالیت های درآمدرا مانند راه اندازی کارگاههای صنایع تبدیلی و سیستم های اعتباری کوچک به منظور افزایش درآمد زنان روستائی و درنتیجه توانمند سازی آنان

8- با ایجاد تشکلهای تسهیلگران این امکان میسر می شود که از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط حمایت گردد.

9- به دلیل افزایش دانش و آگاهی های  رسمی و غیر رسمی زنان روستائی، حضور زنان در تعاونیها و در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به خصوص در مناصب تصمیم گیری افزایش خواهد یافت و بدلیل حمایت دولت از فعالیت های کوچک درآمد زا فرصت های شغلی برای زنان در روستاهای خراسان رشد قابل توجهی خواهد داشت.

1) به دلیل افزایش دانش و آگاهی های زنان روستایی، اعتماد به نفس لازم برای راه اندازی و انجام  فعالیت های اقتصادی در زنان روستایی افزایش خواهد یافت.

2) با افزایش آگاهی های زنان روستایی امکان برخورداری از سیستم های مکانیزه و تکنولوژی های خاص زنان فراهم و با افزایش بهره وری وضعیت اقشار زنان بهبود خواهد یافت.

 

6- عملیات اجرایی پروژه:

سازماندهی و  آموزش زنان تسهیلگر روستایی

 

ردیف

* عنوان عملیات

واحد کار

حجم کار

اعتبار واحد  به هزار ریال     

گروه هدف

اولیتهای مکانی اجرا واحدهای بهره برداری

1

جلسلت توجیهی با مدیریت شهرستانی مراکز خدمات و رئیس اداره

مورد

1

400

مدیریت شهرستان، رؤسای  مراکز خدمات رئیس اداره و کارشناسان امور زنان

 

2

جلسه انتخاب روستاهای مورد نظر

مورد

1

400

 

 

3

برگزاری جلسلات توجیهی زنان روستایی و شوراها + رهبران محلی و کشاورزان پیشرو

مورد

1

400

مردان و زنان روستایی و شوراها

 

4

جلسات انتخاب تسهیلگران

مورد

1

400

زنان روستایی

 

5

کارگاه تسهیلگری 1 روزه

مورد

1

500

تسهیلگران

 

6

کارگاه مشارکتی

مورد

1

500

تسهیلگران

 

7

کارگاه آموزشی کارآفرینی 2 روزه

مورد

1

1000

تسهیلگران

 

8

بازدید 2 روزه داخل استان

مورد

1

3000

تسهیلگران

 

9

بازدید 6 روزه خارج استانی

مورد

1

40800

تسهیلگران

 

10

کارگاه ویژه همسران تسهیلگران و شوراها

1 روزه

مورد

1

500

همسران تسهیلگران + شوراها

 

11

کارگاه آموزشی 3 روزه

مورد

روزانه

1500

تسهیلگران

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

* انتخاب عناوین عملیات، براساس فهرست عملیات تدوین شده توسط کارشناس مسئوول مطالبات و برنامه ریزی باشد ( که همه ساله به همان اساس با شهرستانها مبادله توافقنامه انجام می شود.

 

7- عناصر شبکه ترویج:

الف- ارکان: 1- مرکز خدمات و ترویج جهاد کشاورزی و ادارات تخصصی.

2- باشگاه کشاورزان جوان.

3- تعاونی های فعال بخش کشاورزی.

4- تعاونی های روستائی.

5- تعاونی های تولید و شرکتهای سهامی زراعی.

ب- عناصر انسانی و نهادی: مروجین و  مددکاران ترویجی، مدیران عامل و ارکان تشکلها و رهبران فنی و رهبران محلی دهیاری ها شورای اسلامی- نهضت.

ج- عناصر تفکیکی فنی: تولیدات نوشتاری، برنامه های رادیو،  تلویزیونی، صندوق های اعتباری، نظام گزارش دهی، نظارت برنامه ریزی، تجهیزات تکنولوژی آموزشی و مواد رسانه ای کمک آموزشی، تسهیلات منابع مالی.

8- واحدهای ترویج و نظام بهره برداری:

1- اداره تجهیز.

2- کارشناسی مطالعات و برنامه ریزی.

3- کارشناسی امور زنان روستایی و عشایری

4- اداره ترویج.

5- نظام بهره برداری.

6-  اداره بسیج و مشارکت.

9- بخشهای اجرایی:

مدیریت ترویج و مشارکت مردمی

مدیریت نظام بهره برداری

سازمان تعاونی روستائی

معاونت صنایع و توسعه روستائی

10- قلمرو اجرای پروژه (زمانی- مکانی)

10-1- قلمرو زمانی

تیرماه 86 لغایت تیرماه 87

تیرماه 87 لغایت تیرماه 88

تیرماه 88 لغایت تیرماه 89

10-2- قلمرو مکانی اجرای پروژه:

                           86                                                                                 87                          

شهرستان مشهد   15 روستا                                        شهرستان تربت حیدریه        15 روستا

شهرستان خلیل آباد بخش شثطراز      15 روستا                         شهرستان تربت جام                  15 روستا

شهرستان فریمان                       15 روستا                            شهرستان قوچان                 15 روستا

شهرستان کلات                          15 روستا

/ 0 نظر / 2 بازدید