خودیابی خودسوز

آب ،همه چیز را دگرگون می میکند، جز خود را؛

باد، همه چیز را به حرکت در می آورد، جز خود را؛

آتش، همه چیز را می سوزاند، جز خودرا؛

خاک ، همه چیز را با خود یکی میکند، جزخودرا؛

اینچنین است راز" خود بودن" و "خود شدن"

 

/ 0 نظر / 5 بازدید