خیلی ها سهم بیشتری از مرگ نصیب شان می شود

 

خیلی ها سهم بیشتری از مرگ نصیب شان می شود

کودک بودم که درسینما

مردی ازاسب افتاد و

آنقدر روی زمین کشیده شد که :

گریه چشم هایم را بست

بعد ها دانستم

 افتادن از اسب گریه ندارد  

خیلی ها از اصل می افتند و می میرند   

       ه : محمدعلی بهمنی در : 88/5/28

/ 0 نظر / 25 بازدید