شرح وظایف دفتر کارآفرینی برای احمد..

شرح وظایف دفتر کارآفرینی

 

1- بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال، کارآفرینی، ویژگیها و نیازهای بازار کار در بخشهای مرتبط با دستگاه

2- بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهای مرتبط با اهداف و مأموریتهای دستگاه

3- بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه فراهم آوردن زمینه های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اشتغالزا

4- بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی نحوه تخصیص بهینه تسهیلات آیین­نامه بنگاه­های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در بخش­های مرتبط به آن دستگاه ، همچنین جلسلات کمسیون تخصیص یارانه

5- شناسایی نیازهای مهارتی و آموزشی نیروی کار مورد نیاز بخشهای مرتبط با وظایف دستگاه به منظور تهیه و اجرای برنامه­های آموزش کارآفرینی

6- نظارت بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه­گذاری در طرحهای اشتغالزا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور

7- 8- انجام وظایف و مأموریتهای ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می­گردد.

9- مطالعه و بررسی طرحها و ایده­های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی

10- شرکت فعالانه در جلسات هم اندیشی ( تخصیص یارانه ، تمام شماری...) که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می­شود.

11- ارایه گزارش اقدامات مذکور به صورت فصلی به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین گزارش سایر اقدامات بعمل آمده از سوی آن دستگاه و ادارات تابعه (مراکز آموزشی)در ارتباط با کارآفرینی

12- نظارت و مشارکت در فرآیند سیاست­گذاری دستگاه ذیربط به منظور تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و کارآفرینی در حیطه اهداف و مأموریت­های دستگاه

 ---------------------------------------------------

شرح وظایف دفتر کارآفرینی

 • بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهای مرتبط با اهداف و ماموریت های دستگاه ذیربط و ارایه راه کارهای مناسب در این زمینه به وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی .
 • بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال ، ویژگیها و نیازهای بازار کار در بخشهای مرتبط با دستگاه و ارایه نتایج حاصل به وزارت کار وامور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره برداری در تهیه و تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور.
 • بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اشتغال زا و ایجاد بنگاه های کسب و کار و ارایه نتایج حاصل به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور استفاده در تدوین سیاستهای اشتغال کشور .
 • شناسایی نیازهای مهارتی نیروی کار مورد نیاز بخشهای مرتبط با وظایف دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تهیه و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای .
 • مطالعه و پیشنهاد ساز و کارهای لازم به منظور جلوگیری از کاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاستهای مختلف دستگاه متبوع.
 • نظارت ، پیگیری و حصول اطمینان از اجرای سیاستهای اشتغال در مورد مجوزهایی که به منظور تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید صادر می شود و همچنین قراردادهای داخلی و خارجی توسط دستگاه ذیربط و ارایه نتایج مربوط به میزان اشتغال زایی طرحها در این زمینه .
 • نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال زا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور و در چارچوب سیاستهای اشتغال و حصول اطمینان از ایجاد فرصتهای شغلی مورد انتظار و ارایه نتایج آن به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی.
 • تهیه و ارایه گزارش نوبه ای از وضعیت در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی .
 • مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه های در دست اجرای آن و اعلام نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجماعی به منظور تعیین سیاستها و برنامه های آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز .
 • مطالعه و بررسی در زمینه اشاعه فن آوری های نوین در واحدهای مربوط به اثرات آن بر کمیت و کیفیت نیروی کار شاغل در آن واحد و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی .
 • انجام وظایف و ماموریت های ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می گردد.
 • ظرفیت سنجی از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتی ) در پنج سال آینده و اعلام آن از طریق دستگاه متبوع وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی ، سیاست گذاری و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق دهی فارغ التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار .
 • مطالعه و بررسی طرحها و ایده های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع .
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه و پروژه ها و طرحهای عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارشهای دوره ای به وزارت کار و امور اجتماعی .
 • استعلام از وزارت کار وامور اجتماعی در خصوص امکان صدور پروانه کار برای اتباع خارجی مورد نیاز اجرای طرحهای عمرانی و پروژه های وابسته به دستگاه ذیربط قبل از نهایی شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجی .
 • مطالعه و بررسی در مورد چگونگی امکان انتقال تجربه ، دانش و مهارت متخصصین خارجی شاغل در طرحهای عمرانی و پروژه های دولتی و خصوصی وابسته ، به کارکنان ایرانی شاغل در این پروژه ها و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی و پیگیری لازم در تحقق بند " ج" ماده (121) قانون کار .
 • ارایه پیشنهاد و پیگیری برای توسعه فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ( داخلی و خارجی ) در جهت توسعه اشتغال و ایجاد بنگاه های جدید کار و کسب و رفع موانع مربوط .
 • ارایه پیشنهاد و پیگیری و بررسی زمینه های صدور خدمات اعم از خدمات فنی و مهندسی و نرم افزاری به خارج از کشور در حیطه فعالیت های ذیربط با دستگاه اجرایی متبوع .
 • نظارت و مشارکت در فرآیند سیاست گذاری دستگاه ذیربط به منظور تعیین سیاست ها و راهبردهای اشتغال در چهارچوب اهداف و ماموریت های دولتی دستگاه .

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید