به حق می گویم..!

آآآآ...

به حق می گویم؛

"دنیا" تورا فریب نداده ، بلکه تو فریفته و دلباخته ی آن شده ای.

"دنیا" پندها را عیان ساخت وبه عدل و انصاف فرا خواند.

" دنیا" از آنجا که تورا به رسیدن بلا و درد بر جسمت، و نقصان یافتن نیرویت

          وعده داده ، راستگوتر و وفادار تر از آن است که به تو دروغ بگوید.!؟

          یا تورا فریب دهد.

" بسا " اندرز دهنده ای از امور دنیا که تو او را متهم شمردی،

" بسا "راستگویی که اخبارش را برایت بازگفت و تو او را دروغگو دانستی. 

                                         امام علی (ع)خطبه 223

        

/ 0 نظر / 6 بازدید