هرروز صبح، آدمها، پرندگان، جانها

تولد پی در پی..!؟
هرروز صبح، آدمها، پرندگان، جانها
 

دلم می خواهد  

  زندگی آنگونه باشد که تو می خواهی

زندگی آنگونه باشد که تو می پسندی

زندگی آنگونه باشد که تو دوست داری

دلم می خواهد

 

             آدمها هرروز صبح درچشمه ی نگاه تو وضو می ساختند

 

        آدمها هر روز صبح در نهر نگاه تو شستشو می کردند

 

         آدمها هر روز صبح دررودخانه ی نگاه تو شنا می کردند

 

دلم می خواهد

 

      دستها درظهر مهربانی تو به هم می رسیدند

 

        دستها در ظهر نگاه تو به هم پیوند می خوردند

 

دستها درظهر نگاه تو با هم می ساختند

 

دلم می خواهد

 

جانها در غروب عشق تو آرام می گرفتند

 

جانها درغروب عشق تو آواز می خواندند

 

جانها درغروب عشق تو نماز می خواندند

 

دلم می خواهد

 

 

 

     این پرندگان در شام رویایی تو به نیروانا می رسیدند  

 

 این پرندگان درشام روءیایی تو به آسمان می رفتند

 

                    این پرندگان در شام رویایی تو ، تو را درآغوش اشک خویش میگرفتند

 

ای سپیده ی سحری در روح آب

 

ای آرامش مهتاب درجان درخت

 

 

ای که هرصبح آواز ما

 

 

ظهر پرواز ما

 

غروب آرام ما

 

وشام ماءوای مایی ،

 

راه زنده ماندن را در مرگ پی درپی ما قرارده

 

تا هر روز صبح با طلوع "مهر "تو متولد شویم..

 نویسنده :نسیم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید