ساخت انسان ،بافت جهان

آآآآ.....

ساخت انسان ، بیش تر طلب است و بیقراری

بافت جهان هم، متلاطم است و بیقراری

در عرصه و میدان تقابل این بیقراری های متقابل است که حرکت و مبارزه از سویی

و رنج و درد و زخم و جراحت روحی و کاهندگی جسمی از سوی دیگر پدیدار میشوند

آنچه دراین میان نصیب آدمی چون ما میشود قدرت عزم و اراده و آگاهی و استمرار

یک زندگی زیبا در پرتو عشق به آرمانها و اهداف است..

اگر آدمی بتواند در میان رنج ها و نامرادیها ونامردمیها و زرنگیهای همه حقیر آدمهاو

آدمکها و مترسکهای سرجالیز و قورباقه های کنج مرداب و.. نشانه های محبت را

بشناسد و زیباییهای دوستان خویش را ، هرکس در هرکجا هست بفهمد و نگهبان

موج های مهربان و انس و تبسم های صمیمی همراهان دور و نزدیک خویش باشد

و بماندو نگهدارد و مراقبت نماید....حرکتی بس بزرگ را سامان داده است و پاسخی

شایسته به بیقراری های خویش در مواجهه با بیقراریهای جهان پیرامون داده است..

 

عشق و محبت زاییده رنج و محنت است بی رنج و حرمان و سختی ومرارت

دوست داشتنیهای آدمی در سطح حیوانات تنزل میکندو چون آنسان است و

مسئول"بل هم اضل"..

تقدیم به خزایی وعرب ،عزیزانم :در زوزن

 

/ 0 نظر / 6 بازدید