وادی مقدس..!

در برابر آئینه ای بایستید و تمام عناصر تشکیل دهنده "من" خود را تجزیه کنید؛

ببینید که در نهایت برایتان چه می ماند..!؟ تمام رابطه هایی را که بادیگران و دیگرها

دارید: خویشاوند، برادر، خواهر، همسر، دوست ، دشمن ، رئیس ، مرئوس، همسایه

پدر ، مادر، مدرک و پول و پالیدن های شبانه و دریوزگی های کهنه و مدرن روزانه و

دک و پز معاون و استاندار و شهردار و وزیر و وکیل و نمایده تا این مدیران ریاکار بدبخت

بوقلمون صفت نان به نرخ روز خور (احترام به خوبان) ..همه ... همه را ازخود دور کنید

حتی اسم و فامیل

عقل و هوش و فهم و ادب وووو اگر هیچ نماند و هیچ ندیدید که خیلی بیچاره ایم اما..

اگر بعد از کندن و جداشدن از همه .... همه ی هستی  را در جان و قلب و و جود خویش

پیدا کردید.. تازه رسیدید و وادی مقدس "طور" خویش... حالا

.. فخلع نعلیک.. انکبالوادالمقدس الطوی.

.. این پیوند عاشقانه امتیاز و ارزشیابی و... ندارد.......خالص

خالص است... بی هیچ وابستگی.... به به.... ببین محل کار برای او مقدس است

کارش مقدس است نگاهش مقدس است نانش مقدس است.. سبکبال ...بیقرار..

و اما جانم .. قربانت برم... برام عزیزی..

/ 0 نظر / 5 بازدید