ویکی روستا

در فضای مجازی واینترنتی کنونی ویکی روستا به عنوان پایه اطلاعات جامع روستایی با اندیشه ی معطری ایجاد شده است . داشتن یک دائره المعارف غنی روستایی میتواند

در بهبود تمرکز بخشی اطلاعات ،بهره برداری و پردازش آن وبهره وری بویژه در حوزه های

کاربردی وبرنامه ریزی بسیار موثر وبنیادی تلقی شود..

باشد تا با درک بیشتری از این حرکت ارزشمند ومقدس به گسترش آن کمک نماییم.

/ 0 نظر / 7 بازدید