پذیرش ایده های نو،

جامعه جوان روستایی ما به طرز شگفت آوری آمادگی پذیرش ایده های نو، تفکرات جدید

و هرگونه پیشنهادی که زندگی اورا تغییر دهد ،دارد مشروط به اینکه:

1- آگاهانه باشد...!

2- صمیمانه باشد...!

3- براساس واقعیات باشد...!

4-حقیقت و صداقت ارآن موج بزند...!

5- از ساختار مناسبی برخوردار باشد....!

6- این پیشنهاد یا ایده جدید پیرامون کارآفرینی در روستا ،انتقال تکنولوژی

، سبک زندگی و پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی باشد...

/ 0 نظر / 6 بازدید