مدلها، گلها و آئینه ها..!!

شیرین تر از عسل، دستان گرم و اندیشه و احساس توست

وقتی "دیگری بود " را همگام کوچه باغهای ذهن * یا لطیف*

آئینه ها می سازی..!!

و تلخ تر از تنهایی وقتی است که * آئینه ای* نداریم تا همان

"دیگری بود" خودش را درآن پیدا کند، بیابد..!!

مدلها، گلها و آئینه ها....

با اینها زندگی میکنیم..!!

سالروز تولد آیینه هفتم گوارای سبک  زندگی تان باد...!!


/ 0 نظر / 5 بازدید