می نگریم ومی رویم...

 

 

هستی ما نظام ما

 

مستی ما خرام ما

 

گردش بی مقام ما

 

زندگی دوام ما

 

دور فلک بکام ما می نگریم و میرویم

 

جلوه گه شهود را

 

بتکدهٔ نمود را

 

رزم نبود و بود را

 

کشکمش وجود را

 

عالم دیر و زود را می نگریم و میرویم

 

گرمی کار زار ها

 

خامی پخته کار ها

 

تاج و سریر و دارها

 

خواری شهریار ها

 

بازی روزگارها می نگریم و میرویم

 

خواجه ز سروری گذشت

 

بنده ز چاکری گذشت

 

زاری و قیصری گذشت

 

دور سکندری گذشت

 

شیوهٔ بتگری گذشت می نگریم و میرویم

 

خاک خموش و در خروش

 

سست نهاد و سخت کوش

 

گاه به بزم نا و نوش

 

گاه جنازه ئی بدوش

 

میر جهان و سفته گوش می نگریم و میرویم

 

تو به طلسم چون و چند

 

عقل تو در گشاد و بند

 

مثل غزاله در کمند

 

زار و زبون و دردمند

 

ما به نشیمن بلند می نگریم و میرویم

 

پرده چرا ظهور چیست؟

 

اصل ظلام و نور چیست؟

 

چشم و دل و شعور چیست؟

 

فطرت ناصبور چیست؟

 

این همه نزد و دور چیست می نگریم و میرویم

 

بیش تو نزد ما کمی

 

سال تو پیش ما دمی

 

ای بکنار تو یمی

 

ساخته ئی به شبنمی

 

ما به تلاش عالمی می نگریم و میرویم

 

اقبال لاهوری

 

/ 1 نظر / 6 بازدید