سلام..

..از انتخابات شوراهای اسلامی روستاها غفلت نکنیم.. و توجه داشته باشیم که توسعه

روستاها از پیچیدگی هایی برخوردار شده است که بسیاری عزیزان از درک ابعاد آن عاجزند

.رشد اجتماعی ، انسانی و اقتصادی برخی روستاهای پیشرو بیانگر بهبود وارتقاء سطح

تصمیم گیری و تصمیم سازی دراین نقاط است. بدیهی است در این فرایند حضور موثر و

بالنده نسل جوان وتحول خواه و فرهیخته ی روستا قابل تاءمل است.. جریان لاک پشتی

توسعه روستایی نیاز به پوست اندازی در ارکان مدیریتی خود دارد... جوانان به روستا

برگردند، فکری و فیزیکی..! جوانان در مدیریت روستا با شرح صدر و تحمل ، مشارکت کنند.

برگشت به روستا در دهه چهارم اجتناب ناپذیراست . به سازمانهای مردم نهاد محلی

متشکل ازجوانان بویژه باشگاههای کشاورزان جوان بیندیشند. دهه چهارم انقلاب

رقابتهای توسعه اجتماعی،اقتصادی افزایش چند برابری خواهد داشت ، در تعیین مسیر

و جهت گیری آن که بسیار مهم است مداخله ی فکری و برنامه ای باید داشت..

این را بدانیم همه ی انتخابهای آدمی در همه زمینه ها بار سنگینی از مسئولیت و

تعهد را بر دوش آدمی می نهد.. درست انتخاب کنیم و هرکس انتخاب شد متعهدانه

همکاری کنیم....

/ 9 نظر / 10 بازدید
amin

به تنهایی بیا

amin

به تنهایی بیا

amin

به تنهایی بیا

amin

به تنهایی بیا

amin

به تنهایی بیا

amin

به تنهایی بیا

amin

به تنهایی بیا

amin

به تنهایی بیا

amin

به تنهایی بیا