کاشتن ونکاشتن ..مسئله این است..

آنها که خود را نکاشته اند وریشه ها را ازخاک بیرون برده اند،

قراری نخواهند داشت.

اما آنها که هماهنگ اند، چون درخت به فلاح، به رویش می

رسند وبال می گسترند

و آسمانها را در قلمرو خود می کشند و فرشته ها را میوه می

دهند وبهره می رسانند:

 

                       اصلها ثابت و فرعها فی السماء

 

                         توءتی اکلها کل حین..........!!؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید