روزملی جوان..!!

.. آی... به دریا بگویید مهربان تر بیاشوبد..

.. تا این قایق یتیم...!!

..کتار  اسکله کسی که مثل بهار بی قرار است..!!

..آرام بگیرد..!!

*************************************************************

...وقتی تو آمدی فرشتگان ، کوچه های دل مارا آب و جارو زدند...

...وقبی تو آمدی درختان هلو به شکوفه نشستند و علی اکبر های آبادی قد کشیدند..

...وقتی تو آمدی پدر معنا پبدا کرد و شاعر شکفت و دریا رام شدو این قابق یتیم کنار

اسکله کسی که مثل بهار بی قرار بود ، آرام گرقت....

***********************************************************

... خدا راشکر...

...خدا را شکر.... شکوفه های درختان هلو..!!

 رسما جشنواره تورا  در این شبهای روشن آبادی ،

به رسم پروانه های قدیمی عاشق ....

... همان پرندگان ساده و فروتن کوچه باغهای آبادی..

بی ریا و بوق کرنای برخی باری به هرجهت ها..!!؟ 

... کلید زدند..

ساده سلام کردند...ساده نگاه کردند.. ساده جوشیدند و ساده جاری شدند..

..اینجا همه علی اکبرند... اصغرها به نام تو تواضع کرده اند..!!؟؟

***********************************************************

خورشید بی غروب وجود دوست ، شبانه طلوع کرد..

.. خورشید روز شبها غروب می کند..

..اما خورشید قلبها،

.. همواره می درخشد..!!  یادمان باشد... :

.. وقتی که عشق همگانی شد ... صنوبرهای مزرعه ما بی مزد ومنت رسمی

 شیپورها..و دوربینها..!!

...همراه چلچراغهای گلهای مریم و نرگسی..!!

می آیندو می جوشندو جشنواره تو را در دلها،

بی یک ریال پول سیاه نفت...

 برگزار میکنند....

 

 

*************************************************************

/ 0 نظر / 9 بازدید