شروع سال جدید....

آآ..الف لام میم..

برای من امروز شروع یک سال جدید است..

من سال حدید خودم را همیشه ی خدا از اولین روز پس از شبهای قدر قرار دادم:

1-اندازه گیری ظرفیتهای وجودی درزندگی شخصی براساس تصفیه ها و تغییرها صورت میگیرد.

2-همه ی احساس و عواطف آدمی که زاییده معاشرت ها و ارتباطات ما است پس از شبهای قدر تنظیم میشود..

3- حمل کوله بار عقده و کینه و ناراحتی ها و سوء ظنها نسبت به دیگران باید در پایان شب قدر متوقف شده باشد...

4- یکی از شاخصهای اندازه گیری ظرفیت انشان در روابط او اخلاق و منش او قبل و بعد از شبهای قدر است.

5- سال نو را در حال شروع میکنیم که همه بندگان خدا را دوست داریم و برای همه احترام قائلیم.

6- در ارزیا بی سال قبل آنچه از خیر و برکت بود از آن خداست و آنچه رنج و الم بود نتیجه اشتباهات ما.

7- آغاز سال جدید زندگی معنوی و خدایی را به همه شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم سالی سرشار از عزت و افتخار و سربلندی داشته باشیدو..

8- توصیه میکنم یک مقدار روی این مسئله کار کنید که حقیر فرصتی بیش از این ندارم..

/ 0 نظر / 5 بازدید