عشق،

آآالف لام میم

علی صفایی:

عشق،

به راه می اندازد اما در راه مشکل ها شروع می شود. تا کسی راه نیافتاده رنجی ندارد و مانعی ندارد ؛ تا هواپیما برنخاسته کششی را احساس نمی کند.با شروع حرکت مشکل ها شروع می شود و این است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

آآ

...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید