می خواهم به روزباشم...

همینکه به این صفحه آمدید دغدغه رشد و رهایی و انسان بودن و شدن دارید

این یکی از شما، ایمان دارد انسان موجودی است :مقدر، مرتبط ومستمر......

 

مقدر است:


یعنی قابل اندازه گیری است . همه ی ابعاد وجودی ما از اضلاع

هندسی قابل محاسبه ای برخوردارند. برخی توسط خود مایعنی فیزیک و

آنچه بر او سوار است ،وچه متافیزیک آن که در پرسشنامه ها وامتحانات تا

حدودی مشخص میشود و چه ابعاد روحی ،معنوی و ملکوتی ما

         که اندازه گیری آن از دسترس

ما خارج است و وظیفه ی فرشتگان محافظ و مراقب ما صورت میگیرد و همرا

با نشان دادن جایگاه ابدی ما ،نشانمان خواهند داد..

 

مرتبط است:


شما وقتی یک لقمه نان می خورید با تمامیت هستی پیوند می خورید.!؟

اینکه این لقمه نان را از کجا آورده اید و چگونه حتی میخورید برمیگردد به

اندازه و وزن شما ، اما آنچه اینجا مهم است ،نحوه سلوک شخصی شما

در انتخاب راههای رسیدن به یک لقمه نان و عناصر ووسائل و افرادی که در

دایره تماسهای شما قرار داشته وشما را در رسیدن به یک لقمه نان کمک

کرده اند، این ها نظام ارتباطات شمارا در زندگی ساخته اند و در ذیل همین

بحث است که موضو عاتی مثل سرمایه های اجتماعی، روابط جمعی، ارتباطات

انسانی، درک وفهم و ادب ارتباطی، اخلاقیات و مماشات ومسامحه و خشوع

و تواضع و حتی تکبر و غرور و حسد و کینه و تا برسیم به دزدی و قتل و

خود فروشی و روی دوش دیگران سوار شدن و فریاد انا من رجل کشیدن ..

مطرح میشود... پس ما با همه ی هستی مرتبطیم..

 

مستمر است:


انسان تنها موجودی است که درمیان جانداران و در دنیای مادی آنها ودر

بسیاری مسائل شبیه آنها زندگی میکند.

اما قبل ار دنیا به تصریح کلام

نورانی وحی وحدیث ،در دنیا و بعداز آن خواهد بود و مرگ و میر ندارد.

جاودانه خلق شده است و چکیده و خلاصه هستی وشاهکار خالق

خلاق خویش است.. حقیقتا این دنیا برای انسان کم است ، خیلی کم

است .اگر دنیا همین قدر بود که قطعا ظلم آشکاری بر فرزندآدم شده بود

حیوانات مارا به تمسخر می گرفتند..!!!؟؟؟ این همه رنج بودن و هبوط و

وتلخی زندگی را تحمل کردن برای هیچ..!!؟؟

حال با درک و پذیرش این سه اصل میخواهیم به روز باشیم یعنی از پیروان

صمیمی و صادق دانسوخ ، یعنی دانش منسوخ شده نباشیم .چگونه

(ادامه دارد)

/ 0 نظر / 9 بازدید