ناتوانیِ انسانها برایِ سازش با دیگران

ناتوانیِ انسانها برایِ سازش با دیگران و سازگاری با محیط یکی از مشکلاتی ست که آسیب هایِ جبران ناپذیری را به روابطِ بینِ فردی می زند.در کتابِ ئی چینگ کتابِ حکمتِ چینیان باستان اشارۀ عمیقی به شیوۀ سازگاری و سازگار شدن می شود.سازگار شدن یعنی اینکه گاهی بتوانی آگاهانه چند قدم به عقب برگردی و یا اینکه در زمانِ درست گامی به جلو بگذاری .گاهی برایِ اینکه بتوانیم بزرگ شویم باید کوچک شویم.برایِ اینکه افزایش یابیم باید کاهش یافتن را بیاموزیم. انسانی که فروتن است بزرگی را چون سایه ای به دنبالِ خود خواهد داشت.برایِ آنکس که فروتنی و عقب نشینی کردن را نمی داند همیشه خطرِ سقوط و در هم شکستن وجود دارد حال آنکه پیروزیِ واقعی گاهی در تسلیم و خشوع و فروتنی ست.
در هر لحظه از زندگی باید انتخاب کنیم که سازگاری در پیش بگیریم و یا با تمامِ قوا در سرِ مواضعِ خودمان بمانیم.هر کدام از این تصمیم ها در جایِ درست اگر گرفته شود می تواند بسیار مفید باشد اما آن خرد که بتواند به موقع و درست تشخصیص دهد که چه زمان باید قدمی به جلو برداشت و چه زمان باید عقب نشینی کرد را آرزوست...

/ 0 نظر / 20 بازدید