سلام...

... کم کم دارد تب انتخابات بالا می رود ....

.... کم کم دارد پرده ها یکان یکان کنار می رود..

.....کم کم دارد شیطانکهای کوتاه قد، قد می کشند.....

...... کم کم دارد نامردمی نامرادها ی آنسوی آبها آشکار تر می شود...

........ کم کم دارد بی تقوای دوستانمان  ...... نه  نه .. نا امید نیستم از پلشتی بیرون

نمی نالم ..

.............. اما .... کتفم شده زخم آباد.... می فهمی که....

/ 0 نظر / 7 بازدید