زمان حال...

الف لام میم...

..همواره در زبان فارسی به ما آموخته اند و می آموزند که زمانها به سه بخش

تقسیم میشوند ؛

زمان ماضی (گذشته) زمان حال و مستقبل (آینده)

من احساس میکنم چیزی به نام زمان حال نداریم فقط گذشته و آینده است که

قابل بررسی است..

حال یعنی حقیقت زندگی

حال یعنی خدا..

قبل از آنی که موافق باشی یا مخالف ابتدا کمی فکر کنیم...

/ 0 نظر / 8 بازدید