دستها...

آآالف لام میم..

دستها....دستها....دستها...

دستهای کار... دستهای بیکاری...

دستهای سپید اما سیاه..!؟

دستهای سیاه اما سپید..!؟

دستهای رنج بدون گنج ..!؟

دستهای گنج بدون رنج..!؟

دستهای گرم دوست ..!

دستهای سرد تردید..!

دستهای همیشه گرم اما تنها..!

دستهای همواره سرد در ازدهام..!

دستها.. دستها... دستهای چاک خورده مزرعه..دستهای زمخت باغ..

دستها.. دستها... دستهای راحت الحلقوم واسطه..!

دستهای مهربان آسمان..دستهای سخاوتمند دریا در نیمه های شب..!

دستهای شوق..دستهای ذوق..

دستهای بیدار عاطفه...!

دستهای خاکی عشق..!

دستهای خاکستری منقش..!

آه..آه...

دستهای منتظر..!

دستهای ملتهب..!

دستهای گرم کسی که نیست..!

دستهای سربی کسی که هست.!

دستها..دستها...

دستهای زخمی پیکار..

دستهای شرجی تب دار..!

دستهای من دستهای تو..!

دستها.. دستها.... آه....آه .... !!!

راستی ..!!

آن دستها...آن دستها...آن دستها..

که اگر آن به لبها می رسید..!

دستها..دستها....آه....آه.... اگر آن دستها به لبها می رسید..!؟

عشق... آری عشق.. معنا نمی شد..!؟ هستی چیزی کم داشت..!

اگر آن دستها به لبها می رسید...!؟

دستها....دستها...

**************

 

 

دستهای سپید اما سپید..!!

دستهای کسی که هست ..!!؟؟

دستهای کسی که می آید..!!؟؟

وصف می کشند برایش

دستهای زنبقی

دستهای نیلوفری..!!؟؟


/ 0 نظر / 6 بازدید