گفتگو..

در روستای ما هیچکس با خودش حرف نمی زند..!!؟

 در شهر آنقدر باهم حرف نمی زنند که برخی ناچارند با خودشان حرف بزنند..

.. این که میبینی کسی از کنارت رد می  شود وبا خودش صحبت می کند خیال

نکنی دارد بلند بلند فکر می کند نه نه... او ازبس.!!؟ که تنهاست دلش برای خودش

تنگ شده است و با خودش "گفتمان تنهایی "به راه انداخته..!!؟؟طفلکی..

در روستای ما هیچکس با خودش حرف نمی زند میگی نه از اصغر بپرس..

تازه از وقتی نمونه شده .. خیال نکنی خودش رو گرفته نه هنوز فرصت پیدا نکرده

به خودش تبریک بگه...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید