ا اعتماد به نفس به جنگ مشکلات بروید

ا اعتماد به نفس به جنگ مشکلات بروید

 

1.     تسلط بر نفس از فرمانروایی بر نفوس مشکل تر است.

2.     اگر برای تغییر زندگی خود مصمم هستید، برای تغییر محیط خود نیز مصمم شوید.

3.     اجازه ندهید که دیگران با اعمالشان اعتماد به نفس را از شما بگیرند.

4.     راز پیروزی انسان داشتن اعتماد به نفس است.

5.     شکست همان شکست خوردن نیست، شکست کاری صورت ندادن است.

6.  اگر شما جزو افرادی هستید که از برخورد نگاه می هراسید به این معناست که یا ریگی به کفش دارید یا اعتماد به نفستان متزلزل شده است.

7.     اگر با اطمینان زندگی کنید ، اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزید.

8.     با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید تا در جهان پیرامونتان امکان وقوع پیدا  کند.

9.     ذهن ناخودآگاه شما با توجه به این که چگونه آن را برنامه ریزی کنید می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.

10. معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابرسختی ها، شکست ها و ناامیدی هاست.

11. پیش فرض های  نادرست ریشه شکست ها هستند . شهامت محک زدن پیش فرض های خود را داشته باشید.

12. هرگز خودتان را دست کم نگیرید. وقتی کس دیگری ازعهده کاری برآمده باشد، به احتمال زیاد شما هم می توانید از عهده آن برآیید.

13. نام شما زیباترین صوت در زندگی شماست . آن را با غرور بر زبان آورید.

14. رمز اعتماد به نفس و شناخت صحیح ، عملکرد عالی است.

15. برای کسب اعتماد به نفس و احترام به خود، توانایی شما در به دست آوردن استقلال مالی ضروری است

 

کاری از : حجت الله وهابی | + | موضوع: مهارتهای زندگی |

 

/ 0 نظر / 5 بازدید