زمان ..!

آآآ الف لام میم

 

.....به ما از کودکی یاد داده اند که زمان سه بخش است

 

ماضی                 حال                 مستقبل             

 

رندی میگفت:

 

ما چیزی به نام گذشته و آینده نداریم..  هر چه بوده و هست و خواهد بود

                                                      

                                                    حال

 

است و حال جز خدا نیست..

 

که قوله کریم:

 

هوالاول و الآخر...

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید