19

آآآالف..

عدد 19 همیشه برایم مقدس و شگفت انگیز بوده است ... با سوره ی اعلا که مانوس

شدم درسهای خوبی گرفتم وخیلی دوست دارم درنمازهایم بخوانم.

سوره ی علق نیز که اولین سوره ی نازل شده بر پیامبر خدا بود 19 آیه دارد. این عدد 

در قرآن کریم فوق العاده شگفت انگیز است . بسم الله الرحمن الرحیم نیز 19 حرف دارد

اما حرف من این ها نیست به همان اندازه که این عدد در قرآ ن انسان را دچار حیرت میکند

بلکه هزاران برابر که خیر من الف شهر ، عدد19 درماه رمضان مرا آتش می زند.. انگار گر

میگیریم.. انگار عدد19 در این ماه جهانی را به آتش میکشد...

امروز باخبر شدیم اخوان المسلمین مصر را قتل عام کردند... بخدا اگر امام علی را 

میفهمیدند و عمل میکردند این اتقاقات نمی افتاد...

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
م.آ

تشکرازشما