باشگاه کشاورزان جوان:

 اهمیت جوانان روستایی:

- جوانان روستایی سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آینده

- نیروهای مولد آینده در بخش های کشاورزی و صنعت

- نیروی بالقوه توسعه روستایی (علاقه مند به تغییر و نوآوریو کارآفرینی)

 استراتژی:

توسعه کشـاورزی درباب گذر از کاربرد تکنـولوژی سنـتی به کاربرد تکنولوژی مبتنی بر علـم، افزایش مهارت های فنی و  مدیریتی کشاورزان، متکی بر کشاورزان جوان است.

 کلیات:

 باشگاه جایگاهی است که گروهی با اهداف یکسـان چون آموزش، کسـب آگاهی، ارتقـاء مهارت های ذهنـی و عملی،ورزش در ابعاد فردی و اجتمـاعی گرد هم می آیند. به کلیه جوانان روستایی و یا مهاجرت کرده به مناطق شهـری اطلاق می شـود که در گروه سـنی 16 تا 33 سـال قرار دارند و درتوسعه کشاورزی و روستایی نقش ایفا می نمایند.  باشگاه سـاختار محلی است در قالب سازمـان مردم نهـاد ویژه کشاورزان جوان که با بکارگیری کارکردهـای مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری  و ... در زمینه کار آفرینی و توسـعه بخـش کشــاورزی منطقــه با اهـداف معیـن تشکیل می شود.

 اهداف:

ایجاد اشتغال در روستاها:

1 - فراهم کردن تسهیلات رفاهی و سرمایه گذاری در روستا

2 - تشـکیل شرکت های خدمات کشـاورزی توسط جوانان

3- آموزش های حرفه ای و تخصصی برای کشاورزان جوان

4- تشکیل کلوپ برای جوانان

5 - تشکیل کمیته ملی در استان خراسان رضوی بنا به درخواست ریاست محترم جمهوری در مورخه88/8/8

6- تلاش در جهت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار کنونی قوانین، روش ها و تشکیلات موجود در تثبیت جایگاه کشاورزان جوان و جوانان روستایی در نظام برنامه ریزی کشور

7 - برقراری ارتباط ارگانیک و سیسـتمی با دانشـگاه، مراکزعلمی و تدوین شرح وظایف و بهره برداری متقابل

8 - سازماندهی کشاورزان جوان در ابعاد تخصصی و مدیریت پروژه بر اساس مفاد اساسنامه

 چالش های موجود:

1 - بالا بودن میانگین سنی بهـره برداران بخـش کشـاورزی

2 - بیسوادی و کم سوادی در بهره برداران بخش کشاورزی

3 -  مهاجرت اجتناب ناپذیر کشاورز زادگان به شهرها

4 - عدم گرایش مثبت به حرفه کشاورزی در جوانان

5 -  عدم توجه به ضرورت ایجاد ظرفیتهای لازم در جوانان روستایی برای حضور موثر در عرصه های مختلف فعالیت های اقتصـادی و توسعه توانایی هـای آنها برای رهبری و ترکیب عوامل تولید

6 - بی توجهـی به  آموزش هـای سـازمان یافتـه و گسترده کشاورزان جوان در به  کارگیری دانش الکترونیک و فناوری اطلاعات، کشاورزی اینترنتی در مزرعه

7 - عدم سازمان یافتگی نظام های خدمات دهی به روستاهادر قالب یک طرح همـکارانه در سطوح مختلـف مدیریتی وتصمیم گیری (فرآیند ساختار)به منظور حل اساسی مشکلات جوانان روستایی

8 - بی توجهـی نظام های خدمـات دهـی به آمـوزش های کاربردی و آشـنا ساختن جـوانان روســتایی با سـاخـتارها،کارکردها و قوانین سرمایه گذاری ، بیمه و...

9 - نبود سـازمان رسمـی در شناسایی، جذب و حمـایت و پشتیبانی از جوانان کارآفرین و خلاق روستایی

نتایج اقدامات انجام شده:

1 - ایجاد ساختاری جهت دخـالت دادن جوانان در توسـعه کشاورزی و روستایی

2 - اجرای مهندسی اجتماعی روستا در راستای توسعه منابع انسانی

3 - تجدید حیات روستا، بازگشت به روستا، اشتغال و کارآفرینی

4 - انسـجام اجتماعی، گسـترش و تعمیق فـرهنگ تعـاونی

5 - گسترش آموزش های حرفه ای منطبق با  نیازهای روزمره

6 - انجام تعاملات مشارکتی با مراکز آموزش کشاورزی،تحقیقاتی ،پژوهشی و دانشگاهی

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

این همه ی بحث نیست .طرح باشگاهها به مراتب گسترده تراز این نوشته است..

و امیدواریم در سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی ، بعنوان طرحی راهبردی

واستراتژیک مورد حمایت قرار بگیرد..انشاالله.