روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: صنوبری - ۱۳٩۳/٦/۸

شرح وظایف دفتر کارآفرینی

 

1- بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال، کارآفرینی، ویژگیها و نیازهای بازار کار در بخشهای مرتبط با دستگاه

2- بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهای مرتبط با اهداف و مأموریتهای دستگاه

3- بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه فراهم آوردن زمینه های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اشتغالزا

4- بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی نحوه تخصیص بهینه تسهیلات آیین­نامه بنگاه­های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در بخش­های مرتبط به آن دستگاه ، همچنین جلسلات کمسیون تخصیص یارانه

5- شناسایی نیازهای مهارتی و آموزشی نیروی کار مورد نیاز بخشهای مرتبط با وظایف دستگاه به منظور تهیه و اجرای برنامه­های آموزش کارآفرینی

6- نظارت بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه­گذاری در طرحهای اشتغالزا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور

7- 8- انجام وظایف و مأموریتهای ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می­گردد.

9- مطالعه و بررسی طرحها و ایده­های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی

10- شرکت فعالانه در جلسات هم اندیشی ( تخصیص یارانه ، تمام شماری...) که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می­شود.

11- ارایه گزارش اقدامات مذکور به صورت فصلی به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین گزارش سایر اقدامات بعمل آمده از سوی آن دستگاه و ادارات تابعه (مراکز آموزشی)در ارتباط با کارآفرینی

12- نظارت و مشارکت در فرآیند سیاست­گذاری دستگاه ذیربط به منظور تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و کارآفرینی در حیطه اهداف و مأموریت­های دستگاه

 ---------------------------------------------------

شرح وظایف دفتر کارآفرینی

 • بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهای مرتبط با اهداف و ماموریت های دستگاه ذیربط و ارایه راه کارهای مناسب در این زمینه به وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی .
 • بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال ، ویژگیها و نیازهای بازار کار در بخشهای مرتبط با دستگاه و ارایه نتایج حاصل به وزارت کار وامور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره برداری در تهیه و تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور.
 • بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اشتغال زا و ایجاد بنگاه های کسب و کار و ارایه نتایج حاصل به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور استفاده در تدوین سیاستهای اشتغال کشور .
 • شناسایی نیازهای مهارتی نیروی کار مورد نیاز بخشهای مرتبط با وظایف دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تهیه و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای .
 • مطالعه و پیشنهاد ساز و کارهای لازم به منظور جلوگیری از کاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاستهای مختلف دستگاه متبوع.
 • نظارت ، پیگیری و حصول اطمینان از اجرای سیاستهای اشتغال در مورد مجوزهایی که به منظور تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید صادر می شود و همچنین قراردادهای داخلی و خارجی توسط دستگاه ذیربط و ارایه نتایج مربوط به میزان اشتغال زایی طرحها در این زمینه .
 • نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال زا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور و در چارچوب سیاستهای اشتغال و حصول اطمینان از ایجاد فرصتهای شغلی مورد انتظار و ارایه نتایج آن به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی.
 • تهیه و ارایه گزارش نوبه ای از وضعیت در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی .
 • مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه های در دست اجرای آن و اعلام نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجماعی به منظور تعیین سیاستها و برنامه های آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز .
 • مطالعه و بررسی در زمینه اشاعه فن آوری های نوین در واحدهای مربوط به اثرات آن بر کمیت و کیفیت نیروی کار شاغل در آن واحد و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی .
 • انجام وظایف و ماموریت های ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می گردد.
 • ظرفیت سنجی از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتی ) در پنج سال آینده و اعلام آن از طریق دستگاه متبوع وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی ، سیاست گذاری و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق دهی فارغ التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار .
 • مطالعه و بررسی طرحها و ایده های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع .
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه و پروژه ها و طرحهای عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارشهای دوره ای به وزارت کار و امور اجتماعی .
 • استعلام از وزارت کار وامور اجتماعی در خصوص امکان صدور پروانه کار برای اتباع خارجی مورد نیاز اجرای طرحهای عمرانی و پروژه های وابسته به دستگاه ذیربط قبل از نهایی شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجی .
 • مطالعه و بررسی در مورد چگونگی امکان انتقال تجربه ، دانش و مهارت متخصصین خارجی شاغل در طرحهای عمرانی و پروژه های دولتی و خصوصی وابسته ، به کارکنان ایرانی شاغل در این پروژه ها و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی و پیگیری لازم در تحقق بند " ج" ماده (121) قانون کار .
 • ارایه پیشنهاد و پیگیری برای توسعه فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ( داخلی و خارجی ) در جهت توسعه اشتغال و ایجاد بنگاه های جدید کار و کسب و رفع موانع مربوط .
 • ارایه پیشنهاد و پیگیری و بررسی زمینه های صدور خدمات اعم از خدمات فنی و مهندسی و نرم افزاری به خارج از کشور در حیطه فعالیت های ذیربط با دستگاه اجرایی متبوع .
 • نظارت و مشارکت در فرآیند سیاست گذاری دستگاه ذیربط به منظور تعیین سیاست ها و راهبردهای اشتغال در چهارچوب اهداف و ماموریت های دولتی دستگاه .

 

 

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ