روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
گفتاری از حبیب ساسانی کارشناس مسائل سیاسی برای شفاف
مدیریت جهادی در دهه چهارم انقلاب سیاست آزمون وخطا را برای مدیریت کشور نمی پذیردوآن را به نوعی فرصت سوزی دیگری می داند که خروجی مشخصی برای نظام سیاسی به همراه ندارد. مدیریت جهادی پیشرفت توام با عدالت را طلب می کند زیرا معتقد است که عدالت بدون پیشرفت توزیع فقر در جامعه است و همچنین پیشرفت بدون عدالت به شکاف میان طبقات جامعه منجر می شودو...

شفاف: هنر انقلاب اسلامی ایران این بوده  که توانسته میان دو عنصر دین وسیاست امتزاج به وجود بیاورد.در پرتو این نظام سازی سیاسی الگوی نوینی از مدل حکومتی در جهان ارایه شده است. الگویی که از شاخصه ها ی ویژه ومنحصر بفردی برخوردار است.

راهبرد انقلاب اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون نیز بر کارامد نشان دادن این الگو بوده است. اگر زمانی بحث از تئوری مربوط به حکومت دینی بوده اکنون که سی و چهارسال از عمر نظام نوپای جمهوری اسلامی می گذرد سخن گفتن از مبانی تئوریک معنایی ندارد چرا که سه دهه از گذشت عمر یک نظام سیاسی بیانگر آن است که درنظام سازی توانسته موفق عمل نماید. بنابراین انچه که امروزه نیاز است وباید درباره آن سخن به میان آورده شودکار امدی این نظام سیاسی در عرصه های مختلف است.

 از اینرو دهه چهارم انقلاب به تعبیر رهبر معظم انقلاب دهه پیشرفت وعدالت نامگذاری شده است یعنی این دو باید برای کارامد نشان دادن نظام با هم حرکت نمایندوهریک بدون دیگری تصویری ناقص از کارمدی نظام از خود به نمایش می گذارد .

بعد از انقلاب تا کنون دولتهای مختلفی بر سر کار امدند و هریک به نوعی به دنبال ان بودند تا در راستای اهداف کلان نظام اسلامی خدماتی را ارایه نمایند . از اینرو دولتهابا خود نقاط مثبت و منفی ای به همراه داشتند.اما دولتهای  بعد از جنگ در سه قالب توسعه سازندگی (دولت هاشمی)توسعه سیاسی(دولت خاتمی)و عدالت اجتماعی(دولت احمدی نژاد) بیشتر در معرض تحلیل وبررسی هستند.

 این سه دولت نیز در قالب گفتمانهای کلان نظام با فراز و فرود هایی حرکت نمودندکه دستاوردهایی هم به همراه داشتندو در هرمقطعی رهبری انقلاب هم نکات مثبت این سه دولت را ذکر کردند وهم نکات منفی انان را.اما در دهه چهارم انقلاب چه دولتی و با چه گفتمانی باید زمام اجرایی کشوررا به دست بگیردتا بتواند از یکسو کاستی های دولتهای گذشته را جبران نماید و از سویی دیگر بتواند مختصات گفتمانی این دهه یعنی عدالت وپیشرفت راپاسخگو باشد.از اینرو این دوره از انتخابات ودولتی که بر سر کار می آیداهمیت در خور شایانی دارد.

اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت بعدی بر اساس رویه دولتها در ایران دو دوره چهار ساله سکان اجرایی کشور را به دست بگیرد وآن را به پایان برساند مجموعا چهل و دو سال از حیات نظام جمهوری اسلامی می گذرد. با این اوصاف آیا می شود بعد از چهاردهه از انقلاب باز از کاستی ها برای نسل های سوم وچهارم که مطالباتی نو دارند سخن به میان اورد واز بیکاری دو رقمی و تورم سی درصد حرفی زد ؟و آیا این نسل نخواهند پرسید پس در طی این مدت مسوولان چه می کردندوبرای رفع  مشکلات چه اقداماتی کردند.بنابراین به مدیرتی نیازداریم که بتواند با توجه به شرایط کنونی داخلی و منطقه ای کشور را از چالش ها نجات بخشد.برای عبورکشور ازچالش ها وتداوم گفتمان پیشرفت و عدالت به مدیریت جهادی نیازاست.تنها در قالب گفتمان مدیریت جهادی است که اهداف دهه چهارم محقق می شود. این گفتمان از مشخصه هایی برخوردار است که زمینه های عبور از چالش هار ا فراهم می کند.

 در این گفتمان "مدیریت نحول افرین "که در آن به نیروی انسانی کار آمد وبهر گیری از خرد جمعی و کارشناسی  توجه ویژه ای می شود به عنوان شاخصه محوری مطرح است. دوری از ختلاف و تنش در داخل و پرهیز از طرح شعارهای جنجالی هزینه زادر نظام بین الملل که ثمره ای جز هدر دادن منابع و منافع ملی و تحمیل هزینه های متعددنخواهد داشت معیار مدیریت جهادی است.

کشور همیشه از دو ناحیه آسیب پذیربوده است یکی از ناحیه متحجران که از دیدن واقعیتهای موجود گریزان و از پیش بینی حوادث آینده ناتوان بوده اندو دیگری تجدید نظر طلبان که راه حل برون رفت از مشکلات را تجدید نظر در اصول کلی نظام سیاسی می دانند.مدیریت جهادی هردو مولفه را آفت نظام می داندو بر این اعتقاد است که در عرصه اجرایی کشور باید از این دو رویکردکه رویکردی افراط و تفریط گرایانه می باشد پرهیز نمود.

 مدیریت جهادی از سیاست زدگی شدید گریزان است وبه نهادینه کردن فضای کارواخلاق و ارزشهای دینی در محیط کاری معتقد است. مدیریت جهادی رفع مشکلات اقتصادی را با مدیریت درست و هوشمند امکانپذیر می داندو براین اعتقاد است که با برنامه مشخص ومدون بهره گیری شده از نظرات کارشناسی می توان تهدید های تحریم را به فرصت تبدیل کرد.

 مدیریت جهادی در دهه چهارم انقلاب  سیاست آزمون وخطا را برای مدیریت کشور نمی پذیردوآن را به نوعی فرصت سوزی دیگری می داند که خروجی مشخصی برای نظام سیاسی به همراه ندارد. مدیریت جهادی پیشرفت توام با عدالت را طلب می کند زیرا معتقد است که عدالت بدون پیشرفت توزیع فقر در جامعه است و همچنین پیشرفت بدون عدالت به شکاف میان طبقات جامعه منجر می شودو...

بنابراین گفتمان دهه چهارم انقلاب مورد نظر رهبری یعنی همان گفتمان عدالت و پیشرفت  رییس جمهوری با مشخصات ذیل را می طلبد:

-    از همت ومدیریت جهادی برخوردار باشد.

-    ازتوان مدیزیتی واجرایی بالا برای اجرا و هماهنگی و انسجام برخوردار باشد.

-    از خرد جمعی در اداره امور کشور بهره برده و به نظرات کارشناسی اهمیت دهد.

-    به خروجی سیستم اهمیت داده وبرای تحقق برنامه هایش زمان بندی قایل باشد.

-    در عرصه سیاسی از افراط و تفریط پرهیزنماید.

-    قانونگرا باشد و ازچالش با قوای دیگربپرهیزد ودر یک فضای تعاملی به حل مشکلات اقدام نماید.

-    روحیه ولایت پذیری داشته باشد.

-    به مردم متعهدبوده ودولت اجتماعی تشکیل دهد.

-    در حوزه های مختلف برنامه داشته وبه وعده هایش پایبند باشد.

وهمه این اهداف در قالب گفتمان پیشرفت وعدالت به عنوان گفتمان غالب دهه چهارم انقلاب امکانپذیر است.

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ