روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

 

به نام خدا

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فصل اول – کلیات

ماده 1- باستناد ماده 3 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود بصورت شرکت سهامی و بموجب مقررات این اساسنامه اداره می شود.

ماده 2- سازمان برای مدت نامحدود تشکیل شده و مرکز اصلی آن در تهران است و می تواند در هر یک از نقاط کشور که لازم بداند شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.

ماده 3 – هدف سازمان به تبعیت از برنامه های وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تامین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاهاست و برای رسیدن به این مقاصد عملیات زیر را در حدود امکانات مربوط انجام می دهد.

1- آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی به روستاییان.

2- تعلیم و تدریس مواد مربوط به تعاون روستایی در دوره های آموزش و یا در سایر

دوره هایی که از سازمان به این منظور دعوت می شود.

3- توسعه شبکه تعاون در روستاها.

4- ارشاد و راهنمایی و رهبری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

5- تعلیم و تربیت کارمند برای سرپرستی و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و انجام سایر فعالیتهای سازمان.

6- تعلیم و تربیت مدیران و کارمندان اختصاصی مورد احتیاج اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

7- تشکیل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی بمنظور تعلیم کارمندان سازمان و مدیران و کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات تخصصی مورد نیاز آنها.

8- حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.

9- جمع آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستائیان از طریق شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی فروش آنها در بازارهای مناسب با فروشگاههای اختصاصی.

10- جمع آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب یا فروشگاههای اختصاصی.

11- تبدیل و طبقه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی.

12- حمل و نقل محصولات کشاورزی و مایحتاج روستاییان عضو شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه ها بوسیله سازمان یا با عقد قرارداد.

13- تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین آلات و لوازم حرفه ای مورد احتیاج اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها.

14- تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها

15- ایجاد و اداره تاسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن.

16- احداث ساختمان و تاسیسات مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن.

17- ایجاد و اداره تعمیرگاههای ثابت و سیار منطقه ای و مرکزی ماشین آلات کشاورزی.

18- ایجاد یا کمک به احداث تعمیرگاههای ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

19- تشکیل نمایشگاهها بمنظور معرفی محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها و یا شرکت در این قبیل نمایشگاههای داخلی و خارجی.

20- ایجاد صندوق بازنشستگی و تدوین مقررات آن برای مدیران عامل و سایر کارکنان اختصاصی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی درحدود امکاناتی که تدریجاً برای سازمان فراهم می شود براساس ضوابط آئین نامه ای که به تصویب شورای سازمان خواهد رسید.

21- انجام خدمات فنی و مشورتی بمنظور تهیه و اجرای طرحهای تولیدی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

22- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی و عقد قراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن.

23- تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی سازمان و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها

24- فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با موسسات بیمه بمنظور انجام خدمات بیمه بنفع اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها.

25- دفاع از منافع صنفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی.

26- کمک و همکاری با سازمان خانه های فرهنگ روستایی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در زمینه تشکیل و اداره خانه های فرهنگ روستایی و سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان و سازمان شرکتهای سهامی زراعی برای انجام وظایف محوله به این سازمانها و تلاش برای توسعه و ترویج صنایع دستی روستایی و کمک و همکاری با دستگاههای اداری مسئول انجام این امر.

27- نظارت و راهنمایی و مراقبت در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی و کشاورزی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.

28- ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمانهای بین المللی تعاونی و کشاورزی درحدود مقررات مربوط.

29- مشارکت در سمینارها و کنفرانسهای خارج از کشور و تشکیل دوره های مشابه بین المللی در ایران.

30- ایجاد ارتباط با سایر انواع اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی.

31- ترتیب مسابقات و اعطای جوایز به مدیران و اعضای ممتاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.

32- افتتاح حسابجاری نزد بانکها.

33- تعیین مشخصات و شرایط وام و اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی از قبیل مبلغ ، مدت و موقع پرداخت وام و همچنین تمدید و تجدید و تضمین و نظایر آن درموارد لزوم و توصیه و معرفی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مذکور در هر مورد برای دریافت وام و اعتبار به بانک تعاون کشاورزی ایران.

34- تحصیل اعتبار و وام نقدی و جنسی از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی برای انجام وظایف و عملیات سازمان.

تبصره 1- در موارد زیر سازمان به تشخیص خود می تواند علاوه بر شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز معامله نماید.

الف- درصورتیکه حجم معاملات (کالا یا خدمات) مورد نیاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به تنهایی مقرون به صرفه نباشد.

ب- در صورتیکه سازمان در اجرای وظایف خود تعهدی نموده و انجام تعهد جزئاً یا کلاً از طریق اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی میسر نباشد.

ج- درصورتیکه سازمان بمنظور رفع نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی کالایی تهیه نماید و جزئاً یا کلاً مورد تقاضای اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی واقع نشود.

د- درصورتیکه نیاز و مراجعه شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی ظرفیت خدمتی را که سازمان عرضه داشته تکمیل نکند.

تبصره 2- سازمان می تواند برای انجام عملیات بازرگانی و بازاریابی در حدود مقررات مربوط مبادرت به صادرات و واردات کند.

تبصره 3- سازمان می تواند در موارد لزوم برای تقویت و پیشبرد برنامه شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی از امکانات خود به آنها کمک کند.

ماده 4- سازمان می تواند خدمات و عملیات مندرج در ماده 3 را به یکی از طریق زیر انجام دهد:

الف- انجام عملیات آموزشی و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی بطور رایگان.

ب- انجام معامله از قبیل خرید و فروش اجاره و نظایر آن.

ج - انجام معامله با دریافت یا پرداخت کارمزد.

د- قبول یا واگذاری نمایندگی یا وکالت یا عاملیت.

هـ- سرمایه گذاری مستقیم یا تاسیس شرکتهای وابسته

و- مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده 5- سرمایه اولیه سازمان یک میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون ریال (1،341،000،000 ریال) است که به یکصدو سی و چهارهزار و یکصد (134100) سهم ده هزار ریالی تقسیم و تمام پرداخت شده است و با تصویب مجمع عمومی ممکن است با فروش سهام جدید به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی یا وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی میزان سرمایه اضافه گردد.

تبصره 1- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می تواند سهام خود را به قیمت اسمی منحصراً به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی که از طرف سازمان معرفی شوند، انتقال دهد.

تبصره 2- اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی که هیچگونه بدهی به سازمان نداشته باشند می‌توانند با موافقت سازمان سهام خود را به قیمت اسمی به اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی دیگر واگذار کنند.

ماده 6- کلیه سهام سازمان با نام است و باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره سازمان برسد.

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی همیشه حداقل دارای ده سهم غیر قابل انتقال خواهد بود.

تا زمانیکه سهام سازمان منتشر شده، به خریداران سهام، گواهی نامه موقت با نام از طرف سازمان داده میشود.

ماده 7- برگهای سهام سازمان بصورت یک سهمی،پنج سهمی،ده سهمی،یکصدسهمی، یکهزار سهمی خواهد بود.

ماده 8- تملک هر یک از سهام سازمان متضمن قبول مقررات این اساسنامه مصوبات مجامع عمومی سازمان است.

ماده 9- مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ سهامی است که مالک آن هستند.

استراتژیها و راهبردها

الف) استراتژی های کلان سازمان :

 • ·         توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان تعاون روستایی ایران.
 • ·         توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و زیرمجموعه ها.
 • ·         آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت.
 • ·         حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • ·         ایجاد نظام کار از راه دور (دوراکاری) هم برای پرسنل و هم برای روستاییان در جهت جذب فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه ایجاد اشتغال جوانان.
 • بسترسازی برای صادرات خدمات و کالاهای کشاورزی بصورت ملی و بین المللی

ب) استراتژی و متدولوژی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به ماموریت سازمان از دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات:

فناوری اطلاعات و هدایت :

در تئوری های سازمانی فرایند هدایت را اخذ اطلاعات عملکردی سازمان، تحلیل و مقایسه این اطلاعات با رسالت های سازمان و تفکرات نوین سازمانی به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت رشد و تعالی سازمان نامید.   از سوی دیگر فلسفه وجودی تکنیک ها و الگوریتم های کارآمد داده کاوی  (Data Mining) در هوش مصنوعی، چیزی جز تحلیل انبوهی از اطلاعات انباره های داده در جهت کشف روابط مخفی دانش در اطلاعات موجود به منظور تسریع عملیات تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست. از این رو ابزار داده کاوی به منظور آنالیز اطلاعات پراکنده و حجیم سازمان تعاون روستایی و تبدیل اطلاعات مذکور به دانش مفید مدیریتی و هدایتی ضرورتی انکار ناپذیر بوده که فقط به کمک صنعت ICT میتوان به نتیجه مطلوب رسید.

فناوری اطلاعات و حمایت :

حمایت عبارت است از کسب اطلاع از وضع موجود سازمان و واحدهای تابعه و تحلیل اطلاعات موجود بصورت یکپارچه به منظور اخذ تصمیم های مدیریتی لازم در جهت رفع موانع و مشکلات سازمان.  درایران مشکل بزرگ سد راه پیشرفت سازمانها و دولت عدم اطلاع دقیق از آمار و اطلاعات عملکردی است که نمود عینی آن ارائه آمارهای متفاوت و ناهمگون از سوی برخی مدیران است. در این مورد هم بخوبی  نقش ICT در فرایند حمایت شرکت ها و اتحادیه ها محسوس است که البته مفید ترین و ساده ترین راه حل معضل مذکور در راستای مکانیزاسیون هر سازمان میتواند بکارگیری اتوماسیون اداری و MIS باشد و این مرحله نخستین گام در جهت آمادگی سازمان به منظور تحلیل اطلاعات ثبت شده برای تشخیص گلوگاهها با نگاه کلان مدیریتی است.

فناوری اطلاعات و نظارت و مراقبت :

نظارت بطور کلی عبارت است از گردآوری اطلاعات واحدهای مختلف سازمان و مقایسه بین اطلاعات با استانداردها، اهداف و ماموریتهای سازمان به منظور تعیین و تشخیص مغایرتهای موجود در راستای رفع خطاهای احتمالی سازمان.

با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هر ابزار و فناوری که در فرایند گردآوری، ثبت، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز ICT نیست.  با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هر ابزار و فناوری که در فرایند گردآوری، ثبت، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز ICT نیست.

بطورکلی میتوان در زمینه های مختلفی از این فناوری در جهت بهره وری سازمانی سود جست و بعنوان نمونه برای حل مشکل مفاسد اقتصادی راهکارهای مختلفی را میتوان پیاده سازی و اجرا نمود. مسلما شناسایی و حذف عناصر رانت خوار و رشوه خوار از پست های مختلف دولتی و غیر دولتی تنها یک راهکار کوتاه مدت است چرا که سیستمی که فرصت و اجازه سوء استفاده را بدهد می تواند افراد سالم را نیز به فساد بکشاند. شفاف سازی که در سیاست ها و راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی بیان و پیگیری میشود روشی مناسب برای مقابله با این مفاسد است. کاربری فناوری اطلاعات باعث برقراری نوعی نظم و بهبود فرایند سیستم ها میگردد و عمدتا تعاملات داخلی و خارجی سیستم ها را برای مدیران سازمان یا مردم شفاف میکند. این مهم از چند راه صورت میگیرد:

 • ·         بدلیل خاصیت اطلاع رسانی عمومی باعث افزایش سطح آگاهی افراد سازمان و مردم خواهد شد. نتیجه آن آگاهی از حقوق مدنی، کاهش بدبینی ها، قابل استناد شدن خواسته های روستاییان و مردم از خدمات دهندگان زیرمجموعه سازمان و مهیا شدن زمینه لازم برای پیگیری و یا شکایت و دادرسی. همچنین فساد نتیجه مخفی کاری و پنهان کاری است که بوسیله صنعت IT همه چیز بطور شفاف زیر ذره بین و چشمان تیزبین مردم خواهد بود و در نتیجه فساد مالی کاهش خواهد یافت.
 • ·         روش های نظارتی خودکار و هوشمند به راحتی محدوده اعداد و ارقام پرونده ها و قراردادها را کنترل می نماید و با بررسی ارتباط بین آنها می توانند تناقضات و تخلفات را شناسایی نمایند.
 • اطلاع رسانی قراردادها، مناقصه ها، خرید های بزرگ و کوچک باعث میشود تولید کنندگان، متخصصین و مردم ار قیمت روز و کیفیت کالاهای خریداری شده آگاهی یافته و نسبت به این خریدها در صورت نقض قوانین بصورت شفاف شکایت خود را پیگیری نمایند.

زیرساختهای اطلاعات در سازمان تعاون روستایی ایران :

 • ·         زیرساخت های آموزشی( مغزافزاری و پرسنلی در جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی پرسنل مانند دوره آموزش کاربری کامپیوتر، دستورالعمل های آموزشی و ...)
 • ·         زیرساخت های ارتباطی و فنی(اینترانت، اکسترانت، VPN یا شبکه اختصاصی مجازی سازمان تعاون روستایی ایران)
 • ·         زیرساخت های امنیتی(امنیت ارتباطات و اطلاعات و حفظ حریم شخصی افراد تحت شبکه شامل تجهیزات شبکه، پلیس شبکه، امضای الکترونیک و ... )
 • ·         زیرساخت های تجاری(تسهیل تجارت الکترونیک در فرایندهای تجاری سازمان تعاون روستایی ایران مانند بکارگیری کارتهای اعتباری در عملیات خرید محصولات تضمینی و ...)
 • ·         زیرساخت های حقوقی(قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیتهای سازمان با توجه به اساسنامه سازمان و در راستای تحقق سازمان دانش محورمانند قراردادها، مناقصه ها، دادگاه شبکه، حقوق ملی و بین المللی و ...)
 • ·         زیرساخت های اجتماعی و کاربردی(توجیه و تعریف ویژگی های IT به کارکنان در جهت کاستن از مقاومت بیهوده در برابر تغییرات کارآمدی که IT به ارمغان می آورد، نظام کار از راه دور و ...)

ماموریت و وظایف سازمان

سه وظیفه و رسالت اصلی سازمان عبارتند از:

الف) وظایف هدایتی

ب) وظایف حمایتی

ج) وظایف نظارتی ومراقبت

وظایف مذکور را با هماهنگی در سطح وزارت متبوع و معاونتهای وزارتخانه و نیز با سایر وزارتخانه های مرتبط با کار سازمان تعاون روستائی و شبکه گسترده تعاون روستایی از طریق دفاتر ستادی و سازمانهای تعاون روستایی استانها بطور مستقیم و ارتباط بلافصلی که با استانها و از طریق استان با شهرستانها و بالاخره تا سطح روستاها را انجام میدهد.

اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1-  تربیت انسانهای باتفکر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا

2-  آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستایی

3- تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی

4- توسعه کمی وکیفی شبکه تعاونیها وتهیه استانداردها وشاخص های توسعه ای آموزشی

5- تدوین وبازنگری اساسنامه ، دستورالعملها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه

6- تدوین تقویم سالیانه آموزشی وهمکاری وهمگامی با سایردستگاههای آموزشی برای گسترش دانش وارتقاء مهارت های علمی وکاربردی درسطح جامعه روستایی تعاونگر

7- برپایی وتشکیل نمایشگاهها، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای آموزشی وترویجی برای اعضاء وارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی

8- ترتیب مسابقات علمی وآموزشی واعطای جوایز به نفرات ممتاز شبکه تعاونی روستایی

9- ایجاد ارتباط وقبول عضویت درسازمانهای بین المللی ومنطقه ای شبکه تعاونیها واستفاده بهینه ازفرصت های جامعه بین الملل برای اعزام کارآموز به خارج ازکشور ویا دعوت از استاتید خارجی برای گسترش دانش درسطح شبکه تعاون روستائی

اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1- توانمند سازی اعضاء وارکان شرکتهای تعاون روستایی وکشاورزی واتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانهای توسعه یافته وخردپذیر

2-  تدوین واصلاح قوانین ومقررات برای تسهیل درگردش کار

3- توسعه وتقویت عملیات مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی وخدماتی درروستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون

4- تأمین وتدارک عوامل پیشرفت ، تقویت وتوسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات وفرآوری وتبدیل وتکمیل این روند برای جلوگیری ازضایعات محصولات ، ضرر وزیان کشاورزان عضو

5- تقویت واصلاح وبهبود سیستم حمل ونقل برای انتقال محصولات کشاورزی وبهینه سازی این صنعت

6- تهیه وتولید وفروش نهاده های کشاورزی ( کود، سم و...) وماشین آلات ولوازم حرفه ای مورد نیاز اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی واعضاء آنها

7- ارائه تسهیلات بانکی واعتباری وتشکیل شرکتهای اعتباری خرد درسطح روستا وقبول عاملیت بانک کشاورزی توسط تعاونیها

8- ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه وارائه راهکارهای جدید برای شرکت درپویایی بخش وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست

اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1-  مراقبت ونظارت مستمر وحسابرسی شرکتها واتحادیه های شبکه تعاون روستایی

2- ارزیابی مستمرشرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی واتحادیه های مربوط وارائه تصویر وضعیت های موجود آنان برای پویایی واستمرار حیات شرکتها

3- تهیه وتنظیم مستمرگزارش فعالیتهای انجام شده ماهیانه، سه ماهه ، ششماهه وسالیانه درشبکه تعاون روستایی وسازمان

4- تهیه وتنظیم ترازنامه مالی وحساب سود وزیان سالیانه سازمان وشبکه تعاون روستایی برای تسلیم به بازرسان ومقامات ومجامع مورد نیاز درمجامع عمومی

5- ایجاد مدیریت های حقوقی وبازرسی وخرید وفروش ، کالاهای مصرفی ومالی واداری وحراست وحسابرسی ودفتر فنی وخدمات کشاورزی برای ایفای نقش نظارتی درسطح سازمان وشبکه گسترده تعاون روستایی

 

تاریخچه و سیرتکاملی تعاون در ایران

تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون، تجارت زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که میتوان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست. در خرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و در مهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . در این قانون زمینه های خریدوفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخواران ، اعطای وام به کشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم و گسترش  بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود. اولین قانون شرکتهای تعاونی درایران در مرداد 1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی براساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید. سرعت عمل در تشکیل تعاونیها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت ، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها شدیداً احساس می شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصدو چهل و یک میلیون ریال رسماً در سال 1342 تاسیس و موظف شد موجبات پیشرفت وتوسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی ، اجتماعی ، بازرگانی وخدمات تعاونیها را بعهده گیرد وبرای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید. در سال 1357 تعداد تعاونیهای روستایی در کشور 2942  شرکت و با عضویت 000/960/2 نفر بوده وسرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تامین وانتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به  نحوی در اساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه ها سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دو بخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است وتعاون بعنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت. در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت ، براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی تحت پوشش  این  وزارتخانه  جدید  قرار گیرد . در این  صورت  وزارت کشاورزی  وقت  ( جهاد کشاورزی کنونی ) مهمترین بازوی اجرائی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می داد . بدیـن ترتـیب قادر به انجام وظایف قانونی خود در امور روستاها نمی بود . از اینرو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید که در تاریخ 24/7/70 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت.

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمند دولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران ) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیم بازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید. در حال حاضر دو هزار و نهصد و سی و نه شرکت تعاونی روستایی گروهی با اعضای کل 4.515.842 نفر عضو و سرمایه 447.792.003.887 ریال است. سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعا دارای5.992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2.920 نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

تعاونیها در ایران پیشینه ای در حدود شصت ساله دارند و تعاونیهای روستایی و کشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظوره عام وارد پنجمین دهه حضور و فعالیت خود در روستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس از انجام اصلاحات ارضی  در سال 1341 در جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت و پا به عرصه روستا گذاشت. درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده از منابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته میگردد و لزوم استفاده بهینه از عنصر مدیریت روستایی مورد نظر موجب گردید که در روستاها، شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی تاسیس گردد.

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ