روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

توسعه اجتماعی به عنوان یک کل یکپارچه(اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) به‌دنبال تحقق زندگی بهتر برای همه شهروندان است. نیل به این هدف مستلزم توانمند شدن شهروندان در سازماندهی به ظرفیت‌های خویش و ساختار اجتماعی برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو است.

محمدباقر قالیباف که با رای اعضای شورای چهارم به عنوان شهردار تهران انتخاب شد، برنامه‌های خود را در جلسه شورا در 10 محور مهم تشریح کرد. به گزارش تهران امروز، این برنامه قرار است به عنوان سند توسعه و پیشرفت شهر تهران به عنوان‌ام القرای جهان اسلام بر پایه عدالت‌مدنظر قرار بگیرد تا با حاکم شدن مجدد تفکر مدیریت جهادی در پایتخت ایران اسلامی، تهرانی زیباتر و شایسته‌تر برای شهروندان رقم بخورد.


مقدمه:

- کلانشهر تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران و‌ام القرای جهان اسلام، با برخورداری از جمعیتی بالغ بر 8 میلیون نفر و مساحت تقریبی 720 کیلو متر مربع، بیست و هفتمین کلانشهر بزرگ و شانزدهمین کلانشهر پر جمعیت جهان بوده و دارای موقعیت ژئوپولیتیکی حساسی در منطقه خاورمیانه است.

- تهران پایتخت 230 ساله ایران، آیینه تمام نمایی از تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین به‌شمار رفته و از این رو در بر گیرنده میراث مادی و معنوی غنی‌ای است.

برنامه حاضر تحت عنوان «توسعه اجتماعی شهر: تهران در مسیر پیشرفت و عدالت»، برگرفته از اسناد طرح جامع، مجموعه اقدامات و دستاوردهای شهرداری تهران به‌ویژه اقدامات 8 ساله اخیر، تحلیل وضعیت موجود، تبیین آینده مطلوب، شناسایی مسیرهای مناسب برای رشد و توسعه و در راستای تحقق چشم‌انداز توسعه بلندمدت شهر تهران است.


چشم‌انداز توسعه شهر

چشم‌انداز توسعه بلند مدت شهر تهران، که سیمای مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی برای توسعه پایدار کلانشهر تهران و پایتخت کشور است، هماهنگ با چشم‌انداز بیست ساله کشور، مبتنی بر آرمان‌های زیر است:

تهران؛ شهری با اصالت و هویت ایرانی- اسلامی(شهری که برای رشد تعالی انسان و حیات طیبه، سامان می‌یابد)

تهران؛‌ شهری دانش‌پایه، هوشمند و جهانی

تهران؛ شهری سر‌سبز و زیبا، شاداب و سر‌زنده با فضا‌های عمومی متنوع و گسترده

تهران؛ شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب‌ها و مقاوم در برابر مخاطرات وسوانح

تهران؛‌ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت

تهران؛ شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت‌های مناسب، همراه با تعدیل نا‌برابری‌ها و تامین کلیه حقوق شهر‌وندی

تهران؛ کلانشهری با عملکرد‌های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن به مرکزیت امور فرهنگی- پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و بر‌تر منطقه آسیای جنوب غربی

تعاریف و مفاهیم:

چشم‌انداز: تصویرزنده آینده است، و به این پرسش پاسخ می‌دهد که در بازه زمانی معین«چه باید بشویم»

هدف: مقصود و منظور انجام کار، (بر اساس شاخص‌هایی مانند: ماهیت، افق زمانی، مکان، حوزه عملکرد، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود)

راهبرد: مسیر و راه رسیدن به چشم‌انداز و اهداف است

اقدامات اساسی: آن دسته از فعالیت‌هایی است که در چار چوب راهبردها، برای تحقق هدف‌ها انجام می‌شود.


بیان اجمالی توسعه اجتماعی:

رویکرد اصلی ما در تنظیم این برنامه، محور قرار دادن انسان به‌عنوان هدف اصلی توسعه است که در مبانی دینی ما نیز چنین است. لذا ضمن در نظر گرفتن همه ابعاد وجودی انسان و نقش‌ها و نیازهای او، به بعد اجتماعی (به مفهوم جامعه انسانی) شهروندان اهمیت محوری قایل شده‌ایم و از آن به عنوان توسعه اجتماعی یاد می‌کنیم.

توسعه اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه رویکردی همه جانبه و مستقل است که در آن هم توسعه اقتصادی لحاظ می‌شود و هم سایر انواع توسعه سیاسی، فرهنگی و.... در این برنامه پسوند «اجتماعی»، نه در عرض مفاهیمی مانند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بلکه در معنای جامع آن (جامعوی) کل ابعاد حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در برمی‌گیرد؛ یعنی منطبق بر نظام اجتماعی کلان است. به عبارت دیگر توسعه اجتماعی به عنوان یک کل یکپارچه(اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) به‌دنبال تحقق زندگی بهتر برای همه شهروندان است. نیل به این هدف مستلزم توانمند شدن شهروندان در سازماندهی به ظرفیت‌های خویش و ساختار اجتماعی برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو است.

این نگاه با حفظ رویکرد جامعوی به ابعاد مختلف توسعه، از افتادن در دام غلبه رویکردهای یکجانبه نگر و تقلیلگرا اعم از اقتصادگرا، عملگرا، ایدئولوژیک، طبیعت گرا و... پرهیز می‌کند.»

این معنا از توسعه اجتماعی که دارای نظریه‌ها و مدل‌های متاخر توسعه و رویکردی پویا در عرصه جهانی است دلالت بر وجود مسیرها و نقشه - راه‌های متنوع(نه لزوما غربی) جهت نیل به پیشرفت مبتنی بر عدالت دارد. در این رویکرد سنت‌های ملی-تاریخی جوامع نفی نشده و ظرفیت‌های درون آنها تکیه‌گاه توسعه قلمداد می‌شود. لذا در جامعه ما هم می‌توان و هم باید از یک الگوی بومی توسعه اجتماعی سخن گفت که در تعامل با سنت‌ها و بر اساس تقویت زمینه‌ها و پتانسیل‌های موجود در متن جامعه بنا شده است.

مرور عملکرد شهرداری تهران در دهه اخیر مبین آن است که تهران در زمینه‌های موضوعی مدیریت شهری، به میزان قابل توجهی از زمینه‌ها و زیرساخت‌های ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برخوردار شده است. تبدیل شهرداری تهران از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی بر مبنای دو شعار اصلی شهروند مداری و محله محوری در دوره قبلی مدیریتی شهرداری، محور فعالیت‌ها قرار داشت و در حد مطلوبی محقق شد. با وجود زیرساخت‌های فراوان محقق شده در این زمینه، اکنون می‌توان به تحقق سطح دیگری از توسعه اجتماعی در شهر تهران یعنی مدیریت«مردم بر شهر» نه به صورت توده‌ای و بی‌شکل، بلکه به واسطه نهادهای واسط اجتماعی اندیشید.

بنابراین در تدوین این برنامه برآنیم که:

رویکرد تکاملی مبتنی بر زیرساخت‌ها

با هدف تحقق توسعه اجتماعی.کیفیت بخشی، پایدارسازی، و طراحی و استقرار نظام مدیریت بهینه

تدارک شهر آینده با ایفای نقش در مقیاس‌های ملی فرا ملی.

تحقق یابد.

اصول حاکم بر برنامه:

اصل «ارزش‌مداری و اخلاق‌محوری»

اصل «نگرش‌سیستمی و نگاه همه‌جانبه ویکپارچه به توسعه شهری»

اصل مدیریت کارآمد و جهادی

اصل «انعطاف‌‌پذیری و قابلیت کسب بهترین جایگاه»

اصل «عدم تمرکز، توزیع قدرت و تقویت مشارکت عمومی»

اصل «چابک‌سازی و برون سپاری و مدیریت کارفرمایی»

اصل «قانون مداری و برنامه‌‌محوری»

اصل «سلامت و شفافیت»

اصل «توجه به تعهد، تخصص وشایستگی»

اصل «عدالت‌محوری، توجه به‌حقوق شهروندی و توجه به منافع عمومی»

اصل «مسئولیت همگانی و پاسخگویی چندجانبه و پذیرش نظارت همگانی»

اصل «توجه به کیفیت، سرعت در عمل با صرف هزینه بهینه»

اصل«تاکید بر حفظ و ارتقای منابع‌انسانی»

اصل«تاکید بر استفاده بهینه از منابع مالی و حرکت به سوی کسب درآمدهای پایدار»

راهبردهای اصلی حاکم بر برنامه:

تمرکز بر اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت‌ها مبتنی بر نظام جامع برنامه‌ریزی

تاکید بر استقرار نظام کنترل اهداف و نتایج در اجرای برنامه‌ها

کاهش تصدی‌ها و بهره‌گیری کامل از توان بخش خصوصی با تاکید بر استقرار نظام کارفرمایی

بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های حاصل از مشارکت شهروندان

بهره‌گیری از تمام توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی فعال در محیط عملکردی

تمرکز بر استفاده از فضای رقابتی برای رشد و ارتقا

تمرکز بر کیفیت ارائه خدمات

تاکید بر ایجاد و تقویت ساز و کارهای نظارتی، ارزیابی و کنترل بر تمامی فعالیت‌های شهرداری

تقویت و اصلاح نظامات قانونی مرتبط با فعالیت‌های مدیریت شهری با رویکرد ارتقای اثربخشی و کارآمدی

تاکید بر انجام کلیه فعالیت‌ها و اقدامات شهرداری بر اساس یافته‌های مطالعاتی و پژوهشیمحور اول: مدیریت و منابع انسانی

چشم‌انداز: تهران؛ شهری هوشمند و دانش پایه

هدف 1: تهران؛ بهره‌‌مند از مدیریت یکپارچه شهری

هدف 2: ارتقا و بهبود اساسی در نظام مدیریت و منابع‌انسانی شهرداری تهران

راهبردها:

تبیین و اصلاح جایگاه و روابط نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در کلان نظام برنامه‌ریزی و مدیریت ملی

توسعه مدیریت دانش در نظام مدیریت شهری

تحقق شهر هوشمند با اولویت هوشمند‌سازی نهاد مدیریت شهری

بازنگری راهبردی و مهندسی مجدد نظام مدیریت اجرایی شهر تهران در راستای تحقق مدیریت یکپارچه

ظرفیت‌سازی در شهرداری تهران برای پذیرش وظایف قانونی مندرج در ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور

چاپک‌سازی، کاهش تصدی گری، و حاکمیت مدیریت کارفرمایی.

یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعات و دانش پایه ساختن و هوشمندسازی سیستم‌ها و نظامات مدیریتی شهرداری تهران

تحقق نظام حکمروایی خوب شهری

توسعه و یکپارچه‌سازی نظامات بازرسی، نظارت و ارزیابی.

تاکید بر رضایتمندی شهروندان از طریق افزایش بهره‌وری با استفاده از سیستم‌ها و مدیریت کیفیت و بهره‌وری

ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری شهرو شهرداری تهران

ارتقای سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام مدیریت شهری

ارتقای سطح کارآمدی و اثر بخشی منابع و سرمایه‌های انسانی شهرداری از طریق نظام مدیریت راهبردی منابع و سرمایه‌ای انسانی

مدیریت هزینه و اصلاح الگوی مصرف در شهرداری تهران

توسعه نظام مدیریت منابع‌انسانی شهرداری و توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی آن

ارتقا شفاف‌سازی و سلامت اداری از طریق تقویت کنترل‌های درونی و نظارت همگانی.

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

تعامل با دولت جهت تصویب لایحه جامع مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی

افزایش میزان کار بست پروژه‌های مطالعاتی جهت بهبود سطح کارایی و اثر بخشی فعالیت‌های مدیریت شهری

ایجاد زیرساخت‌های نظام کارفرمایی و تولی‌گری مدیریت شهری و نیز واگذاری و برون سپاری فعالیت‌های تصدی گرانه

بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی و بهینه‌سازی اندازه آن هماهنگ با تغییرات محیط و بلوغ سازمانی

افزایش سرویس‌های الکترونیکی شهروندی در سامانه‌های شهرداری و شهر الکترونیک در راستای نهادینه‌سازی شهر الکترونیک

تدوین الگوی جامع بر نامه ریزی و تنظیم برنامه‌های میان مدت و سالانه

تهیه و تنظیم لایحه روابط مالی- حقوقی دولت و شهرداری و اخذ هزینه‌های پایتختی شهر تهران

توسعه نرم‌افزاری و سخت افزاری رصدخانه شهری تهران در راستای پشتیبانی از تصمیم-گیری مدیریت شهری و تحقق نظام مدیریت یکپارچه شهری

توانمند‌سازی پیمانکاران بخش خصوصی در طراحی و اجرای پروژ‌ه‌های بزرگ شهری با استفاده از روش‌های نوین. (نظیر EPC و کلید در دست Turn Key)

بررسی دوره‌ای صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی بر اساس عملکرد آنها.

تحقق نظامات شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته گماری، و شایسته سالاری در مدیریت منابع‌انسانی

استقرار نظام سنجش عملکرد و بهره‌وری کارکنان مبتنی بر اهداف و نتایج تحقق یافته

استقرار نظام پرداخت مبتنی بر کارآمدی و عملکرد واقعی کارکنان و استمرار تصدی مشاغل مبتنی بر کارآمدی و اثر بخشی آنان

توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در شهر با نگاه مشارکتی ضمن بهبود بسترهای قانونی و نهادی

ارتقای کیفیت نظام حسابداری و حسابرسی شهرداری تهران همگام با استانداردهای جهانی

تبیین، اصلاح جایگاه و روابط نظام درآمدی شهرداری در سیستم کلان اقتصادی کشور

بستر‌سازی، ظرفیت‌سازی و ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی شهر برای توانمندسازی پایه‌های درآمدی شهرداری

تقویت توانمندی‌های کارفرمایی و تولی‌گری شهرداری و برون سپاری امورات تصدی‌گرایانه

استقرار کامل حسابداری تعهدی

اصلاح نظامات مالی مبتنی بر شفاف‌سازی و پاسخگویی

ایجاد خزانه متمرکزشهرداری جهت درآمدهای غیر نقدی

تثبیت و پی گیری بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای مشارکت شهر وندان با رویکرد محله محوریمحور دوم: توسعه اجتماعی - فرهنگی

هدف: تهران «شهر توسعه یافته» اجتماعی- فرهنگی

راهبردها:

ارتقای کیفیت زندگی با بهره‌‌مندی از سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی شهروندان

افزایش مشارکت نهادهای مدنی در برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و مدیریت شهری

اداره فرهنگی شهر توسط اهالی فرهنگ

بهره‌‌مندی بیشتر از عالمان علوم انسانی

توسعه آموزش‌های فرهنگی-اجتماعی در حوزه‌های مختلف

توجه به تاریخ ایرانی-اسلامی به عنوان رکن اصلی سازنده هویت فرهنگی شهروندان

ارتقای کیفیت زندگی با بهره‌‌مندی از سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی شهروندان

کاهش فاصله شمال-جنوب در دسترسی به فضاها، خدمات و کالاهای فرهنگی-اجتماعی

توسعه یکپارچه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر

تقویت خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه

بهبود سبک زندگی بنا بر مطلوبیت‌های ایرانی-اسلامی

تداوم و تعمیق تحول شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی

ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی شهروندان از طریق بسط و گسترش زیرساخت‌ها، امکانات و تعاملات اجتماعی و محصولات فرهنگی و هنری

گسترش ظرفیت‌ها و تعمیق فرهنگ ورزش و سلامت

تعمیق ارزش‌ها، باورها و معرفت دینی، انقلابی و ملی و صیانت و ترویج آموزه‌های فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی به منظور پرورش شهروندانی با ایمان، صادق، با نظم و متعهد، کارآفرین و پرتلاش.

ارتقا و ترویج فرهنگ و رفتار شهروندی و آشناسازی شهروندان به‌حقوق و تکالیف خود.

سنجش و ارزیابی مستمر و نوبه‌ای سرمایه اجتماعی و رضایت‌مندی عمومی شهروندان

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

استقرار نظام سنجش کیفیت زندگی و اجرای برنامه‌های ارتقای آن

سنجش و رصد مستمر شاخص‌های کیفیت زندگی و بهبود آن تا رسیدن به استانداردهای مطلوب

تقویت مدیریت محله با رویکرد مشارکت شهروندان در اداره محله

تشکیل شورای مشاوران علوم انسانی جهت محور قرار گرفتن اهالی علوم انسانی در برنامه‌ریزی توسعه شهر

ایجاد بانک اطلاعات و آمار اجتماعی و فرهنگی شهر

جلب مشارکت شهروندان با تاکید بر حضور اصحاب فرهنگ و فعالان اجتماعی در انجام فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر

ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی – فرهنگی شهروندان

توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی در برنامه‌های حمایت از ایتام، مستمندان، زنان سرپرست خانوار،... و حوزه‌های فراغتی و گردشگری،

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی آسیب دیدگان، ارتقای سلامت اجتماعی، توانمندسازی اقشار آسیب دیده یا در معرض آسیب،....

شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینش‌های دینی، فرهنگی، ورزشی، ادبی و علمی شهر تهران و انتخاب شهروند نمونه بر اساس ضوابط و معیارهای مطلوب

برگزاری مراسم و مناسبت‌های ملی، دینی، انقلابی و جشنواره‌های آیینی توسط مراکز و فضاهای فرهنگی و اجتماعی وابسته به شهرداری با رویکرد محله محوری واستفاده از ظرفیت‌های محله‌ای

حمایت از خدمات اجتماعی مطلوب و محصولات فرهنگی و هنری جهت ارتقای سطح فرهنگی– اجتماعی شهروندان

استفاده از آثار حجمی و هنرهای تجسمی مناسب با ویژگی‌های محیطی شهر و مراکز و اماکن خاص آن.

تقویت تشکل‌های صنفی وغیردولتی حوزه فرهنگی و اجتماعی و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد برای استفاده از ظرفیت و توانمندی آنان در پیشبرد امور و برنامه‌های مدیریت شهری

آموزش و ترویج مهارت‌های زندگی برای خانواده‌ها در راستای تحکیم و اعتلا، کارآمدی و پایداری خانواده

تهیه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌هایی به منظور ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی

تامین و تخصیص بهینه امکانات ورزشی و توسعه فرهنگ ورزش همگانی در راستای سلامت و نشاط اجتماعی شهروندان

گسترش آموزش‌های حضوری و غیرحضوری به منظور ارتقا و ترویج فرهنگ شهروندی و پرورش شهروندان با ایمان، متعادل، صادق، منظم، قانون مدار، کارآفرین و پر تلاش و تقویت اعتماد متقابل بین آنان و بین شهروندان و مدیریت شهری با همکاری دستگاه‌های دولتی، تشکل‌های غیردولتی و از طریق نهادینه کردن حقوق و تکالیف شهروندی

انجام مطالعات پیوست اجتماعی و فرهنگی طرح‌ها و پروژه‌های شهری

بهبود کیفیت اوقات فراغت در میان خانواده‌های تهرانی و استفاده از فرصت اوقات فراغت برای توسعه آگاهی و ترویج فرهنگ و رفتار مطلوب شهروندی

افزایش ظرفیت‌ها و امکانات تفرج و گردشگری، گذران اوقات فراغت، ورزش و....

ترویج شیوه زندگی سالم و ارتقای خدمات بهداشت و سلامت در سطح شهر و اجرای ادواری طرح سنجش عدالت در سلامت و انجام مداخلات بر اساس نتایج حاصله

پیش‌بینی و اجرای طرح نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی در کلان شهر تهران به‌منظور اولویت‌بندی تامین نیازها و اعمال در برنامه‌های سالانه

توسعه عرصه‌های عمومی و فضا‌های فرهنگی- اجتماعی شهر به‌منظور احیا و تقویت حیات مدنی

فراهم نمودن زمینه باروری فرهنگ و شکوفایی استعداد‌های شهروندان

حمایت از خدمات و محصولات فرهنگی(کتاب، مطبوعات، سینما،...)

حمایت از فعالیت‌های اجتماعی- فرهنگی مطلوب در فضای مجازی

ارتقا و ترویج فرهنگ و رفتار مطلوب شهروندی و آشناسازی شهروندان به‌حقوق و تکالیف خود و قانونمندسازی الزامات آنمحور سوم: شهری با اصالت و هویت ایرانی - اسلامی

چشم‌انداز: تهران؛ شهری با اصالت و هویت ایرانی- اسلامی(شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه، سامان می‌یابد)

راهبرد ها:

احیا و باز نمایی هویت اسلامی- ایرانی در معماری و منظر شهر

ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی در میان شهروندان

هویت بخشی و زیباسازی سیما و منظر شهری

ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

توسعه نشانه‌ها و احیای الگوهای هویتی سیما و منظر شهری

مدیریت و راهبری احیای آثار، محوطه‌ها و بافت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر تهران

حمایت از برنامه‌های فرهنگی هنری برای ترویج و گسترش ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی.

شناسایی، بازسازی و نگهداری اماکن حامل ارزش‌ها و وقایع تاریخی وانقلاب اسلامی

تقویت مدیریت محله با رویکرد مشارکت شهروندان در اداره محلات و بهبود و تحکیم هویت‌های محله ای

ترویج فرهنگ و ارزش‌های دوران دفاع‌مقدس

ارتقای نقش و جایگاه زنان در جامعه

حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های مساجد و تشکل‌‌های دینی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان جهت گسترش ارزش‌ها و رفتارهای مطلوب شهروندان

احیا و تقویت حیات مدنی در عرصه‌های عمومی و فضاهای اجتماعی- فرهنگی شهرمحور چهارم: شهری با عملکردهای ملی و جهانی

چشم‌انداز: تهران؛ کلانشهری با عملکردهای ملی و جهانی و... به مر‌کزیت امور فرهنگی پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر بر‌تر آسیای جنوب غربی

راهبردها:

درک فضاهای رقابتی کلانشهرهای جهانی و ارتقای شاخص‌های عملکرد شهر و شهرداری در مقایسه با دیگر کلانشهرها

توسعه عرصه‌های عمومی و فضاهای فرهنگی شهر تهران در ابعاد بین‌المللی، ملی و کلان شهری

تقویت حضور و نقش تهران در مجامع بین‌المللی و رسیدن به تراز مطلوب جهانی

اهمیت دادن بیش از پیش به طرح‌های موضوعی و موضعی با کارکردهای ملی و بین‌المللی

افزایش نقش‌آفرینی فعال در حوزه توسعه دیپلماسی شهری

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری شهر و شهرداری

تبدیل تهران به مرکزی برای رخدادهای فرهنگی، ملی و بین‌المللی از طریق توسعه عرصه‌ها و فضاهای فرهنگی شهر

شناسایی و تعامل (ملی و فراملی) کافی برای نقش‌آفرینی بیش از پیش در حوزه دیپلماسی شهری

توسعه فضاهای گردشگری جهت جذب بیشتر گردشگران خارجی ضمن حفظ معیار‌های فرهنگی- ارزشی

تدوین نظام فنی و اجرایی در حوزه‌های مختلف در سطح استانداردهای بین‌المللی

ارتقای سطح مدیریت شهری و فضاهای فرهنگی شهر تهران و تلاش جهت معرفی بیشتر امکانات این شهر برای ایجاد ارائه تصویر مناسب از پایتخت ایران اسلامی

تدارک ساز و کار و تسهیل امکان جذب گردشگرو حمایت از سازمان‌های خصوصی گردشگری

برگزاری همایش‌های بین‌المللی برای ارتقای نام تهران و معرفی ارزش‌های دینی و ملی

توسعه زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات در راستای تعامل و بهره‌‌مندی از فرصت‌های جهانی

افزایش تعداد عضویت‌های شهر داری در مجامع بین‌المللی

افزایش تعداد خواهر خواندگی خود با شهر‌های مهم و مطرح جهان

شرکت فعال در اجلاس‌های بین‌المللی

بستر‌سازی جهت برگزاری اجلاس‌ها، نشست‌ها و رویدادهای بین‌المللی در شهرمحور پنجم: شهر پاک

هدف: شهری بهره‌‌مند از محیط‌زیست مطلوب

راهبرد ها:

صیانت از منابع و سرمایه‌های طبیعی شهر

ارتقای کیفیت محیط‌زیست و توان اکولوژیکی شهر تهران

استقرار نظام بازرسی زیست‌محیطی و استانداردهای HSE در اجرای پروژه‌ها

تدارک ساز و کارها و حمایت‌های لازم جهت کاهش موثر عوامل آلاینده محیط‌زیست

توسعه یکپارچه و متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

وارد نمودن رویکرد محیط‌زیستی در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت کلان شهر

افزایش هزینه‌های استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی آن برای شهر و شهروندان

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

تدوین معیار‌ها و شاخص‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار شهری، و اجرایی نمودن آنها در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، خدمات و فعالیت‌ها

تامین سازو کارهای کاهش موثر آلودگی هوا و آلودگی صوتی در شهر

تهیه پیوست‌ها و انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی قبل از اجرای پروژه‌ها

توانمند‌سازی و جلب همکاری تشکل‌های مردم نهاد در راستای تحقق اهداف زیست‌محیطی

توسعه فضای سبز شهری با در نظر گرفتن مقیاس عملکرد شهری، منطقه ای، ناحیه‌ای و محله ای

توسعه فضای سبز پیراشهری با تاکید بر طرح کمر بند سبز

تلاش و رایزنی برای کاهش موثر امواج رادیویی پارازیت(به دلیل خطر آن برای سلامتی شهروندان)

نظارت و کنترل زیست‌محیطی فعالیت‌ها و خدمات حادث در مدیریت شهر

کاهش و پایش آلایندگی زیست‌محیطی ناشی از سیستم‌ها و تسهیلات حمل و نقل

توسعه محورهای سبز و فضاهای سبز و مفرح در کوهساران پیرامون شهر تهران، رود دره‌های هفتگانه شهر تهران، و...

افزایش سازگاری سیستم‌ها و تسهیلات حمل و نقل با محیط‌زیست

شناسایی و استفاده از مصالح و تکنولوژی‌های جدید و سازگار با محیط‌زیست در اجرای پروژه‌هامحور ششم : حمل و نقل و ترافیک

چشم‌انداز: تهران، شهری روان با رفاه عمومی و زیر ساخت‌های مناسب همراه با تعدیل نابرابری‌ها و تامین عادلانه کلیه حقوق شهر‌وندی

راهبرد ها:

توسعه سیستم حمل و نقل یکپارچه، در دسترس، روان، راحت، ایمن، پاک و جهت رفاه عمومی و توسعه اقتصادی تهران

به کارگیری ساز و کارهای فنی و اقتصادی مناسب جهت افزایش سهم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کاهش سفر با وسایل نقلیه شخصی

انسان محور نمودن نظام حمل و نقل و ترافیک

روان‌سازی جریان ترافیک

مدیریت تقاضای سفر

توسعه حمل و نقل عمومی با معیارهای دسترسی، سطح پوشش، یکپارچگی، مطلوبیت و سازگاری با محیط‌زیست

ارجحیت منافع و مصالح عمومی بر خصوصی و تامین عادلانه امکانات حمل و نقلی برای همه اقشار جامعه

افزایش سازگاری سیستم‌ها و تسهیلات حمل و نقل با محیط‌زیست

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

تعدیل نرخ تقاضای سفر و بهبود زمان‌بندی سفر

تعریف، تبیین و پیاده‌سازی شاخص‌های حمل و نقل انسان محور در شهر تهران

افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی و سهم سفرهای غیر موتوری(پیاده و دوچرخه،...) از تعداد سفرهای سواره و موتوری

کاهش آلودگی هوا و صدای ناشی از وسایل حمل و نقل و ارتقای دانش و فرهنگ ترافیک

افزایش ایمنی سیستم‌ها و تسهیلات حمل و نقل

بهینه نمودن میزان عرضه سیستم‌ها و تسهیلات حمل و نقل

ارتقای متوسط سرعت جابه‌جایی در حمل و نقل عمومی

پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی معابر شهر تهران

توسعه و مناسب‌سازی پیاده راه‌ها و پیاده روها

توسعه سیستم‌های هوشمند حمل و نقل (ITS) و سامانه‌های اطلاع‌رسانی برای شهروندان

انجام اقدامات اثر بخش با هدف نظم دهی و آرام‌سازی معابر در محیط‌هایی که تزاحم و تنش وجود دارد.

مناسب‌سازی زیر ساخت‌ها وتسهیلات برای گروه‌ها و اقشار خاص و آسیب پذیر(جانبازان، معلولان، کودکان و سالخوردگان)

توسعه حمل و نقل عمومی با تاکید بر توسعه حمل و نقل ریلی (مترو)

افزایش هزینه‌های استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش هزینه‌های اجتماعی وزیست‌محیطی آن برای شهر و شهروندان

ترغیب والزام به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انجام خدمات به‌صورت الکترونیکی به‌جای مراجعه حضوری

افزایش کارایی و بهره‌وری در سیاست‌ها وتسهیلات حمل ونقل شهری

ایجاد بستر لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث، تجهیز و افزایش ظرفیت پارکینگ‌های طبقاتی، مکانیزه و غیر مکانیزه در سطح شهر تهران

ایجاد هماهنگی بیشتر میان کار بری زمین و حمل و نقلمحور هفتم: شهرسازی و معماری

چشم اندار: تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت

راهبردها:

انسجام فضایی- کالبدی شهر تهران برای نیل به توسعه پایدار با تاکید بر زیست‌پذیری و

رقابت‌پذیری

باز آفرینی سازمان فضایی و اجتماعی شهر به منظور هویت مندی و منزلت یابی شهر و شهروندان.

تکمیل زنجیره ارزش طرح‌های توسعه شهری وطرح‌های موضعی و موضوعی مصوب

تعادل بخشی و برقراری توازن در توزیع مراکز خدمات و فعالیت، در سلسله مراتب جغرافیای شهری(شهری، فرامنطقه ای، منطقه ای، ناحیه‌ای، محله‌ای و...) با رویکرد بهبود دسترسی و کاهش تقاضای سفر

تثبیت محدوده کالبدی حریم وشهرها وشهرک‌ها وروستاهای واقع در حریم شهر تهران و نظارت و کنترل موثر بر گسترش آنها

تسهیل گری و ترویج فرهنگ نوسازی مردمی در بافت‌های فرسوده شهر تهران ضمن تامین زیرساخت‌ها و ایجاد محرک‌های توسعه در بافت‌های فرسوده

تهیه، پایش و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های توسعه شهری و ضوابط و مقررات مربوطه

تعریف و استقرار مکانیسم جدید رابطه توسعه فضایی- کالبدی شهر با نظام درآمدی شهرداری تهران

کنترل و پایش هوشمند تحولات کالبدی و ساخت و ساز در شهر تهران

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

بازنگری و اصلاح ضوابط شهرسازی و معماری به‌منظور تحقق بهینه طرح جامع و طرح‌های تفصیلی جدید و دستیابی به سرانه‌های بهینه برای سکونت، فعالیت و فراغت شهر تهران

تهیه تمامی طرح‌های موضعی و موضوعی تکلیفی طرح جامع(150) و تفصیلی شهر تهران(498)

ساماندهی فضاهای شهری از نظر کیفیت محیطی و انتظام بصری

ترغیب و الزام به رعایت معیارها و ضوابط زیباسازی در نمای ساختمان‌ها و ابنیه

تدوین ضوابط بدنه‌های شهری، نمادها و خط آسمان

برقراری تسهیلات لازم به منظور ترغیب خروج پادگانها و اراضی نظامی از شهر تهران

کنترل رشد کالبدی شهر از طریق کمربند سبز پایتخت

الزام تهیه شناسنامه فنی ساختمان برای کلیه ابنیه ساخته شده در تهران

استقرار ساز وکارهای صدور گواهی پایان کار ساختمانی بر مبنای دریافت بیمه تضمین کیفیت ساختمان توسط شهرداری تهران

استقرار سامانه صیانت و رصد هوشمند تغییرات فضاهای سبز و خدمات هفتگانه(آموزشی، درمانی مذهبی، ورزشی، تفریحی،گردشگری و فرهنگی) شهر تهران

تعیین مناطق و محوطه‌های نیازمند مدیریت ویژه فضایی- کالبدی در سطح شهر تهران مانند اراضی عباس آباد، بافت تاریخی و نظایر آنمحور هشتم: خدمات شهری

چشم‌انداز: تهران؛ شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده

راهبرد‌ها :

تامین متناسب نیازهای شهروندان در زمینه خدمات شهری

توزیع متوازن فضاهای خدماتی و رفاهی متناسب با نیاز شهروندان

به کارگیری مشوق‌های لازم و سازوکار‌های مناسب جهت انتقال صنایع و مشاغل مزاحم و آلاینده به بیرون شهر و اصلاح پراکنش مشاغل و صنوف در سطح شهر

ارتقای کیفی ارائه خدمات در مراکز خدماتی شهرداری(میادین میوه و تره‌بار، پارک‌ها،...)

ارتقای سطح بهداشت و محیط‌زیست شهری

بهبود کیفیت بصری محیط شهری

ارتقای سطح خدمات سازمان‌ها و مراکز خدمات شهری

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

تدارک سازو کارها و هماهنگی‌های لازم جهت ایجاد کانال مشترک تاسیسات شهری

آموزش فرهنگ‌سازی واصلاح الگوی مصرف در تولید و تفکیک پسماند از مبدا

ارتقای نظام امنیت غذایی و بهبود سیستم‌های کنترل کیفی و نظارتی بر عرضه محصولات کشاورزی و دامی در اماکن تحت نظارت شهری

اصلاح فرآیندها و استفاده بیشتر از فن‌آوری‌های نوین جهت افزایش سطح رفاه و کیفیت خدمات‌رسانی در شهر.

ساماندهی و احیای منابع آبی پایدار و استفاده از سیستم‌های نوین آبرسانی و آبیاری فضای سبز

افزایش ضریب نفوذ مکانیزاسیون در خدمات شهری

اصلاح و تکمیل سیستم زهکشی، جمع‌آوری و انتقال روانآب‌های سطحی با استفاده از مصالح و روش‌های نوین زهکشی

ترویج و توسعه استفاده از سبز بام‌ها و فضاهای سبز عمودی در شهر

کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و ارتقای کیفی خدمات ایمنی و آتش‌نشانی

ترغیب و حمایت از بهینه‌سازی الگو‌های مصرف، استفاده حداکثری از انرژی‌های نو در فضاها و ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی شهر.

تکمیل ساماندهی گلزار منور شهدا و ارائه خدمات کمی و کیفی مطلوب به زائران بهشت زاهرا(س).

توسعه اماکن عمومی بهداشتی شهری

بهبود سرانه تاسیسات و تجهیزات خدمات شهری

توسعه کمّی و کیفی خدمات میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهر‌وندان (سلامت و امنیت غذایی، دسترسی و قیمت مناسب،...)

توسعه و ارتقای ظرفیت آرامستان‌های شهر تهران

گسترش استفاده مجدد از پساب‌ها و بازچرخانی آب.محور نهم: شهری با اقتصاد مدرن

چشم‌انداز: تهران؛ کلانشهری بر پایه اقتصادی مدرن و حداقل یکی از سه شهر مهم و بر‌تر اقتصاد منطقه آسیای جنوب غربی

راهبردها:

حاکمیت مدیریت کارفرمایی و کاهش تصدی‌گری

بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصاد و بهره‌وری شهر

مشارکت بخش خصوصی، دولتی و عمومی در توسعه اقتصادی شهر

ارتقای مشارکت و سرمایه‌گذاری شهروندان در توسعه شهر تهران

ارتقای سطح اقتصاد فرهنگ

پایدار‌سازی منابع درآمدی شهرداری تهران

تغییر رویکرد از درآمد بر پایه عوارض ساخت وساز، به عوارض بر پایه بهره‌برداری

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

برون سپاری، کوچک‌سازی، چابک‌سازی و هوشمند‌سازی شهرداری تهران به‌منظور فراغت و فرصت جهت کارفرمایی و تولی‌گری برای ایفای نقش‌های برتر

شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تهران برای ایفای نقش‌های برتر ملی و فراملی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در چارچوب‌های قانونی و ترغیبی متناسب.

انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی برای سرمایه‌گذاران درحوزه‌های مختلف شهری

آموزش و حمایت از کارآفرینان و تسهیل شرایط کسب و کار برای شهر‌وندان

ایجاد بستر لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه و عمران شهری.

تاکید بر مزیت‌های رقابتی شهر تهران

تدارک سازو کار، قوانین، مقررات، تسهیلات وزیرساخت‌های مناسب اقتصادی برای شهر

تدوین دستورالعمل تشخیص وصول بهای خدمات و اخذ تعرفه بهای خدمات شهری بر پایه قیمت تمام شده خدمات و عدالت اجتماعی.

بستر‌سازی، ظرفیت‌سازی و ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی شهر برای توانمند‌سازی پایه‌های درآمدی شهرداری

ایجاد مدیریت متمرکز بر بدهی‌ها و وام در مجموعه شهرداری و سازمانهای وابسته

توانمندسازی شهروندان برای کارآفرینی در سطح خرد

توسعه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود جهت افزایش کارآمدی نظام اخذ عوارض از شهروندان و فعالان اقتصادی

اهتمام حداکثری در شفافیت و انضباط مالی شهرداری

به کارگیری هدفمند و موثر ابزار‌های مالی نظیر بورس، اوراق قرضه، وام و صندوق‌های سرمایه‌گذاریمحور دهم: شهر ا یمن

چشم‌انداز: تهران؛ شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب‌ها، مخاطرات و سوانح

راهبردها:

ایمن‌سازی شهر در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

بهسازی، بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

کاربست اصول پدافند غیر عامل در شهر تهران

بهبود سیستم‌ها و شاخص‌های مدیریت بحران، ایمنی و آتش‌نشانی

تدارک ساز و کارهای کاهش موثر میزان آسیب‌دیدگان حوادث ترافیکی و غیرترافیکی

سیاست‌ها و اقدامات اساسی:

استقرار نظام جامع اطلاعات وارتباطات مدیریت بحران

توسعه شبکه و زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت و مواجهه با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی

پایش و بهبود پایداری و تاب آوری شهر در مقابل بحران‌های طبیعی و حوادث

توانمندسازی،فرهنگ‌سازی و توسعه ظرفیت مشارکت شهروندان در مدیریت بحران و کاهش آثار بلایای طبیعی.

هوشمندسازی شهر و نهادهای مدیریت شهری جهت مدیریت و مواجهه موثر با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی(سامانه‌های پیشگیری و کنترل، سامانه‌های اعلان وضعیت اضطراری و آماده باش شهر...)

حرکت جهت یکپارچه‌سازی مدیریت و خدمات پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و حوادث

توسعه و گسترش فضاهای مناسب شهری به‌صورت هدفمند برای موقعیت‌های بحرانی

توجه اکید به پهنه‌های لرزه خیز و پرخطر شهر تهران و اعمال قاطعانه ضوابط و ملاحظات ساخت و سازهای شهری در پیرامون آنها

ایجاد مراکز امن برای اداره شهر تهران در شرایط بحران به عنوان مرکز حکومتی کشور

تقویت نظام سازمانی و تشکیلاتی ایمنی، آتش‌نشانی و مدیریت بحران شهر تهران

بهره‌گیری چند منظوره از مراکز، فضاهای شهری و تاسیسات عمومی شهر برای اسکان و سایر نیازها

توسعه اقدامات و روش‌های پیشگیرانه و خطرمحور در مقابل رویکرد بحران محوری(مدیریت ریسک بحران در کلانشهر تهران)

برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت بحران اجتماع محور و نهادگرا از طریق نهاد‌سازی محلی، توانمندسازی قابلیت واکنش اضطراری و سازمان‌دهی و تجهیز تشکل‌های محله ای.

تقویت توانمندی‌های پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران در سطح شهر و حفظ آمادگی دائمی برای مواقع اضطراری

افزایش ضریب ایمنی در ساخت وسازهای جدید

کاهش خطر پذیری سیلاب شهر تهران با مدیریت بهینه آب‌های سطحی و توسعه و نگهداری سیستم زهکشی و هدایت آب‌های سطحی شهر مبتنی بر طرح جامع آبهای سطحی تهران

گسترش روش‌های اتکایی و جبرانی نسبت به توسعه انواع پوشش‌های حمایتی بیمه‌ای و حمایتهای مالی و ساز وکارهای تشویقی برای پیشگیری و جبران خسارتهای احتمالی حوادث برای شهر، شهروندان و اموال و دارایی‌های شهرداری

پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی معابر شهر تهران

افزایش ایمنی سیستم‌ها و تسهیلات حمل و نقل

 

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ