روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

مقاله: علت , آموزش و ترویج کشاورزی

مقدمه

دیرپایی است که بحث آموزش در تمام کشورها بصورت یک فرآیند برنامه ریزی شده سیستماتیک و حساب شده و یکی از ارکان های مهم وجودی یک ملت محسوب می گردد . در این راستا بعضی از کشورها به این مقوله با دیدی وسیع نگریسته و به اهمیت الگوی آن در بطن جامعه            پی برد و آن را آلت پیشبرد ساختارهای یک جامعه همچون بخش صنعت و کشاورزی نموده اند .

ورود آموزش در بخش کشاورزی قدمتی بسیار دارد و به بدو آفرینش انسان بر می گردد . شکی نیست که آموزش در هر مقوله ای عامل اساسی در ایجاد تحول و پیشرفت است و مخاطب اصلی آن نیز انسان است و این انسان است که با اتکاء به دانش خود  واسطه تغییر و دگرگونی می شود . لذا بخش کشاورزی نیز از این اصل منفک نبوده و حتی با توجه به ازدیاد جمعیت و افزایش تقاضای مردم به غذا از یک طرف و محدود بودن منابع آب و خاک از طرف دیگر باعث شده که بعد آموزش جلوه و نمود دیگری پیدا کند و بخش کشاورزی را با بخشهای دیگر متمایز کند . از اینرو در سالهای اخیر ، دولتها به قضیه آموزش در کشاورزی بهای ویژه ای دارد در باب جدید آن یعنی ترویج و آموزش کشاورزی سرمایه گذاریهای زیادی کرده اند .

به منظور ارائه آموزشهای صحیح ترویجی و بهره وری مناسب از نیروی انسانی روستائیان به عنوان قشر عظیم جامعه مولد روستایی ، ابتدا لازم است تا مسائل ، مشکلات ونیازهای آموزشی آنها بدقت شناسایی شده و سپس با داشتن شناخت کافی و مناسب از این عوامل ، درصدد رفع و حل موانع و نیازهای آنان برآییم و با این کار گامی مهم و اساسی در جهت بهبود وضعیت آموزشی این قشر زحمتکش برداشته وموجبات دستیابی به توسعه پایدار در روستاها را فراهم گردانیم . امروزه با توجه به پیشرفت سریع علوم و فنون در کلیه رشته ها و با در نظر گرفتن تحولات اخیر در کشورهای توسعه یافته بوضوح ضرورت بخش آموزش آشکار می گردد و می توان یکی از دلایل عمده اجتماعی و اقتصادی و کاربردی در سطح جهان سوم را عدم سازگاری و هماهنگی آموزش این کشورها با تحولات مداوم و سریع اجتماعی و اقتصادی و کاربردی در سطح جهان دانست از طرفی در یک روی دیگر سکه نیز عدم شناخت و بی توجهی به نیازهای مزبور در جوامع شهری و روستایی قرار دارد که سبب عقب ماندگی کشورهای جهان سوم شده است .

رسالت واقعی ترویج مبنی بر آموزش صحیح سازگار و منطبق با نیازها ، علایق و خواسته های مخاطبان با بهره وری و بازخورد علمی مناسب و هم چنیسن کیفیت بالا و خوب آموزش جهت کشاورزان که جمعیت چشمگیری را به خود اختصاص داده اند . هم چنین توجه به تقویت رابطه تحقیق و ترویج با محوریت کشاورز به عنوان یک اصل مهم در توسعه کشاورزی و روستایی مطرح می باشد . بنابراین نظر به اهمیت نقش ترویج و تحقیق در افزایش بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی از یک طرف و کشاورزان به عنوانه بهره برداران از سوی دیگر و هم چنین ایجاد زمینه برای ارتباط بیشتر عوامل تولیدی ، فعالیت های زیادی باید در این زمینه انجام شود .

 

 ترویج آموزشهای کشاورزی و اهمیت آن

ترویج فرآیندی آموزشی است که در غالب آموزشهای غیررسمی برنامه ریزی و اجرا می شود . این نوع آموزش بصورت اختیاری و داوطلبانه بوده و عمدتاً برای مردم روستایی و بهره برداران کشاورزی است . راهنمایی مردم روستایی و مشاوره با آنان برای تشخیص و حل مسائل زندگی و ارائه اطلاعات و کاربرد دانشها برای افزایش کارایی در مزارع و کمک به ارتقاء سطح زندگی آنان از طریق تواناسازی فکری و مهارتی از اهداف ترویج است .

از ترویج تعاریف بسیار متعدد و در عین حال متفاوتی ارائه شده است . به طور خلاصه می توان گفت ترویج از دیدگاه فلسفه کار ، یک مکتب آموزش غیرکلاسیک ، از نظر عملیاتی یک فرآیند و از نظر کارکردی یک ارتباط هدفدار و از نظر ماهیتی یک سیستم است . فرآیند بودن ترویج حاکی از این است که باید پیوستگی خاص بین فعالیت های ترویج وجود داشته باشد . به معنای آنکه هر فعالیتی به نوعی با فعالیت قبلی یا بعدی مرتبط است و بسیاری از فعالیت ها چندکارکردی و چندمنظوره است . از نظر کارکردی یک ارتباط هدفدار است و هدف آن انتقال اطلاعات از یک منبع دیگر به منظور ارتقای سطح دانش ، تغییر در نگرش و رفتار گیرنده است . ترویج از نظر ماهیتی یک سیستم است ، اجزای خاص خود را دارد و کارکرد آن حاصل تعاملات این اجزا است . مهمترین اجزای آن مروج مخاطبین ، تکنولوژی اطلاعات و روشهای ارتباطی است . بدیهی است پایداری و مقبولیت کارکرد آن تنها از تعامل اجزا حاصل نمی شود ، بلکه تعامل سیستم با محیط نیز نقش مهمی ایفا می کند . بنابراین می توان گفت : نظام ترویج یک سیستم ارتباطی است که با توسل به آموزش غیرکلاسیک و از طریق فرآیندهای دخالت آگاهانه ، سعی در ایجاد تغیسیرات داوطلبانه در مخاطبین دارد . هر جا که تغییراتی در رفتار انسانها مورد نیاز باشد ، نیاز به ترویج به وجود خواهد آمد .

ترویج نه تنها در کشاورزی ، بلکه در تمام شاخه های علم به معنای اشعه نتایج پژوهشهای پاسخ دهنده به مشکلات و نیازهای مردم در جهت بهبود شرایط فکری ومادی دوران حیات آنان پذیرفته شده و در حقیقت ریشه در ارشاد به مفهوم رشد دادن اندیشه و توان حرفه ای مردم دارد . (2)

ترویج درکشاورزی یکی از مظاهر رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگ تولیدی جامعه است که مورد استفاده اکثر ممالک جهان قرار گرفته و در مسیر پیشرفتهای فرهنگی و معنوی جامعه و ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی در زمینه های مختلف از جمله امور فنی ( برق ، ماشین آلات ، آبرسانی ، تاسیسات و ... ) اقتصاد ، پزشکی ، خانه داری و بسیاری از زمینه های دیگر گامهای بلندی در اکثر نقاط دنیا برداشته شده است .

تجربه های بدست آمده نشان می دهد که کشاورزی پشتوانه و محرک توسعه روستایی است زیرا کشاورزی در روستاها منبع اشتعال و منشأ تولید و درآمد است و ترویج کشاورزی به عنوان وسیله افزایش تواناییهای انسان نقش بسیار مهمی در توسعه کشاورزی ایفا می کند ( 2 )

با توجه به این نکات اهمیت ترویج در افزایش درآمد کشاورزان آشکار می شود . ترویج می تواند با رونق بخشیدن به کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان  ، موازنه نابرابر موجود بین شهرها و روستاها را کاهش دهد در ایجاد جامعه پویا و سعادتمند روستایی کمک موثری بنماید .

در چنین جامعه ای که مردم در رفاه و آسایش و سعادت به سر می برند ، به تحقیق درآن جامعه شرایط اساسی برای رشد متعادل شهرها و روستاها به وجود آمده و نتیجه آن ایجاد و دوام ثبات سیاسی و اجتماعی کل جامعه خواهد بود .

برنامه های آموزش و ترویج کشاورزی و تعلیم مهارتهای مناسب به روستاییان در صورتیکه منطبق با احتیاجات و شرایط ویژه روستا و روستائیان طرح و به مورد اجرا درآید ، از عوامل کلیدی توسعه روستایی به شمار می آ ید .

همچنین ایجاد برنامه های یاد شده تاثیر مهمی در مراحل سه مشکل اصلی و متداول در منطاق روستایی جهان سوم دارد . این سه مشکل عبارتند از : ضعف وکمبود تولید ، نابرابری در توزیع درآمدها و شرکت نکردن مردم در کارهای عمرانی ، به طور خلاصه محور کلیدی در توسعه و عمران روستایی انسان است و انسان به وسیله آموزش دانا می شود و می تواند میحط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را به کنترل خود در آورد و در نتیجه از منابع به دست آمده ، بهره برداری و استفاده مناسب و صحیح نماید . باور ما ا ینست که  روستا باید به توسعه برسد و راه توسعه انسانی است و آنهم در گرو  آموزش می باشد .

در کلیه کشورها مشخص گردیده که عامل انسانی اساسی ترین فاکترو در فرآیند توسعه است و در این راستا سازمانهای ترویج که  دارای بیشترین وظیفه  آموزشی هستند ، نسبت به گذشته درک بهتری از مسائل پیدا کرده اند .

صرفنظر از ماهیت استراتژی توسعه که در کشورهای مختلف جهان اتخاذ می گردد ، امروزه یک توافق کلی وجود دارد، دال بر اینکه ترویج کشاورزی دارای نقش  وجایگاهی مهم در بهبود کشاورزی کشورهای درحال توسعه می باشد .

ترویج یک ابزار انعطاف پذیر است که می تواند خودرا با شرایط مختلف تطبیق دهد . این وسیله بهتر از ابزارهای دولتی می تواند بین کشاورزان موثر واقع شود . خدمات ترویج تا حد امکان وظیفه تماس مستقیم با توده کشاورزان را به عهده دارد  .

گاهی اینگونه خدمات تنها روش تماس بین سازمانهای دولتی و روستائیان می باشد . وظیفه دیگر ترویج این امر تلاش در جهت کاهش نابرابری های منطقه ای و اجتماعی است . ترویج می تواند به عنوان یک ابزار در روستاهای توسعه نیافته عمل نماید. وظیفه ترویج یاری رساندن به کشاورزان و ایجاد علاقه و انگیزش بین آنها و توانمندسازی آنها به منظور فراهم آوردن زندگی بهرت برای خود ، خانواده وجامعه  آنان است .

در این راستا ترویج وظایف خود را به طرق زیر اعمال می نماید :

1-افزایش تولید

2-کاهش دادن هزینه های تولید

3- بهبود کیفیت محصولات ( اطلاع یافتن از انواع بذر و دام و آفات و بیماری های گیاهی ، رسیدگی به امور فنی تولید، رعایت اصول صحیح  در دامداریها و فعالیت های تولید گیاهی و غیره )

4- استاندارد کردن محصولات

5- آشنایی با بازاریابی و حذف واسطه ها

6-  تعویض یا ترکیب اراضی زارعی جهت افزایش باروری آنها و استفاده صحیح تر از ابزار تولید

با توجه به آنچه در خصوص ترویج گفته شد ، روشن است که ترویج در این مملکت یک امر سازنده است که بدون شک باید تقویت شود و توسعه یابد تا بتواند رسالت خود را در افزایش آگاهی ودانش منفی مردم در زمینه تولیدات کشاورزی انجام دهد .

به طور کلی کشاورزی در طول تاریخ همواره منبع تغذیه و کانون اشتغال و درآمد مردم بوده است از این رو استمرار حیات و بقاء انسانها و قدمت ملتها بستگی به آن داشته است .

در کتب مختلف مذهبی و متون تاریخی درفضیلت فلاحت سخن بسیار است ، با وجود این جالب است که هر جا اهمیت فلاحت و نقش حیاتی دهقانان درحیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه بحث شده شروطی هم برای انجام فلاحت دیده می شود که مهمترین آن آگاهی ، هوشیاری ، دانایی و تجربه دهقانان است .

فردی که به نیروی دانش و قدرت علم دست یابد توانایی انجام کارهایی را دارد که در نظر دیگران معجزه تلقی می شود . اقتصاددانان می گویند ، توانائیهای انسان بر اثر دانایی کسب می شود و لذا         توان اکتسابی انسانها هم مانند کالای سرمایه ای است که برای تولید آن باید سرمایه گذاری کرد . یعنی قدرت انسان را برای انجام کار افزایش داد . چون قدرت و توان فیزیولوژیکی و موروثی تقریباً در تمام افراد بشر مساوی است .

آنچه مهم است توان اکتسابی است که باید تولید گردد یعنی توانایی اکتسابی افراد افزایش یابد تا قادر شوند بالاتر از توان موروثی خود فعالیت کنند.

واقعیتهای موجود نشان می دهد که میزان توان اکتسابی کشاورزان در کشورهای جهان سوم پایین است و از این نظر علیرغم این که بخش کشاورزی بیشترین سهم اشتغال را در این کشورها دارا است              مع الذلک در تولید ملی سهم کمی دارد .

به عنوان مثال سهم بخش کشاروزی در تولید ناخالص ملی در اواخر برنامه عمرانی گذشته ایران 8 درصد بود در حالیکه سهم نقش نیروی شاغل در بخش کشاورزی 3/34 درصد ، لذا مشخص می شود که بازدهی کارگر در بخش کشاورزی پایین بوده است و کشاورزان فاقد توان اکتسابی لازم جهت افزایش بازدهی خود بوده اند .  حقایق فوق از یک طرف اهمیت و نقش آموزش را درتوسعه کشاورزی نشان میدهد و از طرف دیگر نیاز شدید کشاورزان به آموزش جهت افزایش توان اکتسابی و قدرت بازدهی خود را آشکار می سازد . ( 1 )

 

جایگاه تحقیق و ترویج

تحقیق و ترویج از اجزای سیستم دانش و اطلاعات کشاورزی می باشند که به تنهایی وبدون تعامل با یکدیگر و با نظام کشاورزان توان هیچگونه تحول پایدار در نظام کشاورزی نخواهد داشت .

امروزه برای حصول اطمینان از مناسبت تکنولوژیهای کشاورزی با کشاورزان و اشاعه گسترده تکنولوژیهای کشاورزی بین آنان ، وجود پیوندهای محکم بین تحقیق و سایر افراد ذینفع و عاملان موجود در نظامهای کشاورزی امری ضروری است .

در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی پیوندها و مکانیزمهای ارتباطی قومی بین اجزاء جهت  انتقال اطلاعات و تکنولوژیهای بین عناصر آن ضرورتی انکارناپذیر است .

نحوه و ماهیت ارتباط و پیوند بین اجزاء دانش بر روی کارایی و عملکرد در تولید و انتقال موثر است . بطور کلی عملکرد ضعیف در این نظام ناشی از مسایل ارتباطی و مکانیزمها می باشد . و نوع ارتباط و پیوند بین اجزا اصلی نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی کارایی آن تاثیر دارد .

نقش ترویج در تحقق اهداف شبکه خدمات ترویجی و مشاوره ای و مهندسی

*زمینه یابی واگذاری امور به دفاتر مشاور : فنی و مهندسی

*دستورالعمل های اجرایی ( مناقصه ، واگذاری ، نظارت و ..   ) تدوین گردد تا در استانها مورد استفاده قرار بگیرد .

* ترویج با توجه به محدودیت ها و شرایط موجود ( شورای برنامه ریزی شهرستانها و ... ) نحوه قرارداد با شرکت مادر تخصصی و ابعاد مختلف آن را تعریف نماید . پیشنهاد : هر شهرستان یک نماینده در شرکت مادر تخصصی داشته باشد .

* واگذاری امور تدریجی باشد .

* توانمندسازی منابع انسانی دفاتر مشاوره فنی و مهندسی

* توجیه عوامل انسانی شبکه ترویج در سطح کشور جهت اجرای مناسب طرح

* طرح تیپ دفاتر مشاوره فنی و مهندسی طراحی گردد .

ترویج به عنوان یک آموزش حرفه ای اهداف زیر را دنبال می کند :

اهداف ترویج

1- آموزش مردم برای شناسایی و ارزیابی نیازها و مشکلات نها

آنها

  2- به مردم کمک می کند که برای رفع موثر نیازها و مشکلاتشان ، آموزش و مهارتهای لازم را بدست آورند .

3- آنها را در استفاده از آموزش و مهارتهای لازم متقاعد می سازد .

از آنجایی که هدف ترویج بهبود شرایطی است که مشکلات و نگرانیهای مخاطبان مورد توه و اهمیت قرار بگیرند و مردم را متقاعد کنند تا اطلاعات علمی و تکنولوژی مرتبط می سازد و دارای یکسری ویژگیهایی است که آن را از دیگر انواع آموزش بزرگسالان متمایز می سازد که عبارتند از :

1-  ترویج به مردم کمک می کند تا آنها مشکلات و نیازهای درازمدت و آ نی خود را مرتفع سازند و درواقع فعالیتهای ترویجی کمک به افراد ، گروهها و مجموعه های آموزشی می باشد .

2-  آموزشهای ترویجی نوعی از یادگیری را مورد تاکید قرار می دهند که در زندگی مردم باارزش و با اهمیت باشد و نتایج محسوس بدست آمده از آن می تواند شامل بهبود و صنعت  مالی ، بهره وری ، خودآگاهی و توانایی در کنترل محیط زندگی باشد .

3-  آموزش ترویجی بر مشارکت افراد و رهبران آنها در فرآیند تصمیم گیری تاکید می ورزد و استقلال عمل در زمینه برنامه ریزی نیز به مقامات محلی داده می شود .

4-    برنامه های ترویجی به عنوان طراحی و به مرحله اجرا گذاشته می شود که در رفتار فراگیران تاثیر مورد نظر را به جا گذارند .

5-    برنامه های ترویجی براساس نیازهای فراگیران طراحی می شود و در نتیجه با میحط زندگی فرد فراگیر ارتباط مستقیم دارد .

6-  برنامه های ترویجی در محیط زندگی و کار فراگیران و اماکن غیر رسمی مانند : خانه ، مزرعه، محل کار برگزار می شود تا از امکانات به نحو مطلوب استفاده گردد .

7-    منابع و امکانات فراوانی در برنامه های ترویجی مورد استفاده قرار می گیرد و تاکید فراوانی نیز برآموزش و یادگیری می شود .

8-  مخاطبان در فعالیتهای ترویجی به طور داوطلبانه شرکت می کنند و آنها می توانند در هر زمان و در طول اجرای برنامه در آن شرکت و یا جلسه یا کلاس آموزشی را ترک کنند                            (Black burn 1989  ) .

آموزش امروز در ترویج نوعی یادگیری برای زندگی بهتر است و می بایستی موسسات اصلی و کانونهای مهمی چون خانواده ، مدرسه ، مراکز مذهبی را در برگیرد .

از نظر تاریخی ، ترویج به معنای آموزش کشاورزان و اقتصاد خانه داری برای روستائیان می باشد که به صورت علمی و همراه با آنها در کلیه شئونات زندگی است . خوشبختانه در سالهای اخیر وسعت علم ترویج خیلی بیشتر مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گرفته و چنین به نظر می رسد که از دهه 1970 ، به این سمت نوعی تغییر گرایش در مورد جنبه های مختلف ترویج مشهود است .

از جمله :

1-به عامل انسانی ترویج توجه بیشتر می شده و کشاورز تنها به  عنوان تولیدکننده محصولات و مصرف کننده نهادهها تلقی نمی گردد ، بلکه به عنوان سرپرست خانواده کشاورزی عضوی از اعضای گروههای سازمان یافته نیز محسوب می شود .

2-دیگر صرفاً کارش مشورتی آنهم فقط در یک مزرعه توصیه نمی شود ، بلکه یک جامعه روستایی در یک منطقه به عنوان یک مجموعه کامل به همه ابعاد آن در نظر گرفته می شود .

فلسفه ترویج در کل بر سه رکن اساسی : آموزش َ، خودیاری و همیاری استوار است . هر چند که بیشتر سازمانهای ترویجی بصورت نهاده های دولتی هستند ، اما هر دوبخش خصوصی و دولتی به نحوی قادرند وظیفه ترویج را بعهده گیرند .

اگر چه وظایف ترویجی را می توان با دیگر وظایف اشاعه تکنولوژی ترکیب ویکپارچه کرد ، اما از بیشتر سازمانهای ترویجی انتظار آن است که خود را به وظیفه آموزشی خود معطوف دارند .

و بالاخره یکی از مسائل مهم در ترویج اینست که مشارکت مردم همیشه به عنوان یک عامل اساسی و اصلی است تا تغییرات مطلوب به نحو احسن و در جهت اهداف توسعه انسانی تحقق پذیرد واز سوی دیگر روستائیان نیز بایستی تشویق و توجیه شوند تا در برنامه ریزی و بررسی نیازها و اجرای برنامه ها مشارکت نمایند .

 

جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه

در مدیریت جهاد کشاورزی ادارات مختلفی وجوددارد که یکی از اداره ها اداره ترویج است . مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 10 تا مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی در 10 دهستان مستقر دارد .

از زیر مجموعه های اداره ترویج واحد آموزش روستائیان ، بخش ترویج ، بخش بسیج و مشارکت ، نظام مهندسی ، کتابخانه ، امور سربازان سازندگی ، هر کدام از این واحدها به یک نفر محول می شود ، که آقای طاهری مسئول آموزش روستائیان و آقای حمزه ای مسئول بسیج سازندگی می باشند .

کار آموزش روستائیان : برگزاری دوره های فنی و حرفه ای غیررسمی است ، که این دوره ها معمولاً از 4 روز تا 18 روز یا 20 روز می باشند .

 

 

نحوه برگزاری :

در ابتدای سال اعتبارات به میزان دوره ها معلوم می شود ، تعهدات سالیانه باتوجه به شرایط منطقه  ، کلاس های آموزشی بین 10 مرکز سیستم تقسیم می کنیم . بعد کلاس ها زمان بندی می شوند بعد به مناطق مراکز خدمات اعلام می شوند ، که یک هفته قبل از شروع دوره مرکز خدمات توسط نیروهای خودش ، کشاورزان و بهره برداران را دعوت به کلاس ها می کند . بعد طبق زمان ، حضور در کلاس ها می نمایند و هر روز کارشناس مرتبط را به آنجا فرستاده و در پایان دوره از افراد شرکت کننده امتحان گرفته شده و کسانی که نمره 14 و به بالا گرفته باشند ، کارت پایان دوره برای آنها صادر می شود .

 

کارها و فعالیت های بخش ترویج

1-    توزیع نشریات ، بروشور ، پلاکارت ، دیوارنویسی ، شعار نویسی ( شنیداری و دیداری ) .

2-    برگزاری کلاس های آموزشی ترویجی ، کلاس های فنی و حرفه ای غیررسمی

کلاس های آموزشی ، بصورت فیس توفیس ، انفرادی و گروهی ، یک روزه ، دو روزه ، سه روزه برگزار می شود  که در کلاس ها حداکثر 3 روزه هستند .

3-  اجرای طرحهای تحقیقاتی درمزرعه با مشارکت تحقیقات ، ترویج و کشاورز ، که فعالیتهایی در این مزارع انجام می دهند و ا ین مزارع بصورت مزارع نمایشی اجرا می شوند وکشاورزان از روستاهای مختلف با هماهنگی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی جهت بازدید به این مزارع مراجعه می کنند ، این طرحها به مدت زمان طولانی و به منظور تعیین ارقام مقاوم و ... انجام         می شود و توسط مدیریت شهرستان کشاورزان را جهت بازدید از مزارع نمایشی دعوت می کنند .

4-  انتخاب نمونه های روستایی : به این شکل که در هر رشته بهترین کشاورز را تعیین می کنند مثلاً بهترین گندمکار یا بهترین ذرت کار انتخاب و به مرکز خدمات معرفی می کنند که معمولاً از هر دهستان یک نفر را به عنوان نمونه معرفی کرده و نفر برتر را به شهرستان فرستاده و استان هم از شهرستان یک نفر را از بین افراد معرفی شده انتخاب کرده و بعد از بین افرادی که از شهرستان ها انتخاب شده اند ، یک نفر به عنوان نمونه بر حسب میزان تولید انتخاب و به عنوان فرد برتر استانی از نظر کشت ( گندمکار ، ذرت کار و ... ) معرفی می شود و انتخاب نمونه ها از رشته های مختلف انجام می گیرد .

5-  اجرای طرح مدیریت مزارع : که در این طرح قرارداد با شرکتهای مشاوره ای ترویجی در بخش خصوصی بسته می شود ، در این قرارداد کشاورز محور ماست نه محصول که به کارشناسان ناظر این مسئولیت داده می شود که کشاورزان را یا فقط در زمینه گندم یا در کلیه زمینه ها از نظر علمی حمایت کنند .

 

مددکاران ترویجی :

یک قسمت از اداره ترویج اختصاص دارد به شناسایی افرادی به عنوان مددکاران ترویجی ، که معمولاً افرادی یا کشاورزانی انتخاب می شوند که در بخش کشاورزی افرادی پیشرو هستند که به عنوان پل ارتباطی بین کشاورز و سازمان می باشند .

با برگزاری یک سری دوره ها جهت این مددکاران ، ارتقای آنان و یک سری مجله ، بروشور ، سی دی از طریق مرکز به این  افراد داده می شود که اینها اطلاعات را به روستاها منتقل کنند ، این مددکاران در روستا مستقر هستند .

 

 

 

بسیج مشارکت

در این بخش چون نیروهای دولتی به اندازه کافی وجود ندارند ، نیروهای بسیجی در امر سازندگی کشور به کار گرفته می شوند که برای این افراد دوره آموزشی یک روزه برگزار می شود .

وظیفه جهاد کشاورزی ایجاد بستر کار ، تهیه خودروی ایاب ذهاب و پذیرایی از نیروهای بسیج و وظیفه بسیج  : جذب نیرو ، ایجاد دوره های فرهنگی و پرداخت مبلغی به عنوان پاداش به آنها            می باشد .

دربخش بسیج سازندگی ، قسمت تشکل ها را داریم که از کارهای این قسمت تشکیل تعاونی ها و مشارکت مردم در کارهای عام المنفعه است که با رأی گیری فردی را برای مدیریت این تشکل ها انتخاب می کنند .

 

قسمت جذب سربازان سازندگی

بکارگیری فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با سازمان جهت بالا بردن سطح تجربیات نیروی کارشناس و فارغ التحصیل رشته های مربوطه از کارهای این قسمت است .

نحوه جذب سربازان به اینصورت است که : بعد از فارغ التحصیلی ( از کاردانی تا دکترا ) تقاضای همکاری را به مدیریت داده ، بعد براساس نیاز با آن موافقت می شود، این افراد به استان معرفی شده و از طریق استان تقاضای امریه رهبری به آن داده می شود که پس از موافقت یک سرباز دوره آموزشی ، نظامی را گذرانده و بعد آموزش تخصصی به آ نها داده می شود که آماده خدمت شوند .

امور زنان

از کارهای این قسمت اجرای دوره های فنی و حرفه ای غیررسمی و آموزشی ترویجی برای خواهران ، اجرای بازدیدهای ویژه خواهران ، معرفی خواهران علاقمند جهت بعضی از دوره های خاص و بعد از گذراندن دوره از آنها امتحان گرفته می شود ، تشکیل صندوق های اعتبارت خود ، مثلاً از زنان روستا مبالغی جمع کرده که برای آنها سرمایه جمع شده و بعد به عنوان تسهیلات در اختیارشان قرار می گیرد که اینکار در سراب نیلوفر ، بیلوار ( کوسه وند ماهیدشت و کوسه وند سراب نیلوفر و دولت یار بیلوار ) انجام شده است .

 

جلسات وگردهمایی ها

به این شکل که وقتی موضوع خاصی پیش می آید ( مثلاً فصل مبارزه با سن گندم ) یک فراخوانی در مرکز بخش داده می شود که افراد در مسجد آنجا جمع شوند که توضیحات لازم توسط کارشناسان متخصص در موضوع موردنظر مطرح می شود ، مثلاً در مورد نوع سم ، مقدار سم ، زمان سمپاشی نوع سمپاش ها در مورد سن گندم توضیح داده میشود .

در این گردهمایی ها از معتمدین محل ، بزرگان ، شوراها ، مددکاران و کشاورزان پیشرو دعوت         می شود .

 

کتابخانه

در خود جهاد کشاورزی شهرستان قرار دارد که زیر نظر ترویج است و کتابهای علمی روز که جهت اطلاعات علمی به کشاورزان نگهداری و استفاده می شود که این کتابها مورد استفاده کارمندان نیز در صورت نیاز قرار می گیرد .

قراردادها

کارشناسان ترویج و زراعت که به این واحد مراجعه می کردند ، به مدت یکسال نداعی با آنها قراردادهایی برای طرح نظارت گندم یا ذرت و ... بسته می شد .

موضوع قرارداد :

عبارتست از انجام فعالیتهای آموزشی نظارت فنی و بررسی مزارع به منظور فراهم آوردن بسته تولید مناسبت از طریق بالا بردن میزان تولید و ارتقاء بهره وری مطلوب از منابع و کیفیت مطلوب محصول و نهایتاً توسعه بخش کشاورزی با استفاده از دانش مهندسین ناظر بوسیله حضور مستمر آنان و نظارت و کنترل در مراحل سه گانه کاشت ، داشت ، برداشت و اعمال اصولی علمی تولید در مزارع حوزه عمل مراکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان مورد نظر در شهرستان کرمانشاه .

 

مدت قرارداد :

این قرارداد برابر تقسیمات به عمل آمده ( قراردادی ) در مزارع محصول مورد نظر حوزه عمل مرکز خدمات جهاد کشاورزی کرمانشاه واقع در بخش مربوطه شهرستان و محدوده روستا می باشد .

تعهدات کارفرما :

- فراهم کردن زمینه لازم برای اجرای قرارداد با تشویق و ترغیب کشاورزان به استفاده از خدمات فنی مهندسین ناظر

-اولویت درپرداخت تسهیلات و نهاده ها و امکانات کشاورزان زیر پوشش مهندسین ناظر محصول مورد نظر

- تامین امکانات و اعتبارات لازم جهت آموزش مهندسین ناظر در طول قرارداد با توجه به اعتبار تخصیصی

- کسر مالیات متعلقه و واریز به حساب دارایی محل و 2 درصد از کل حق الزحمه مهندس یا مهندسین ناظر به حساب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

- نظارت بر فعالیت مهندسین ناظر در طول قرارداد

- پرداخت 050/0 از حق الزحمه سهم دولت به مهندسین ناظر طی دو مرحله 30 درصد به عنوان پیش پرداخت و بعد از انعقاد قرارداد با کشاورز و تایید مرکز خدمات و مابقی در زمان شروع زایش .

- پرداخت باقیمانده حق الزحمه مهندس یا مهندسین ناظر پس از برداشت می باشد .

 

تعهدات مهندس ناظر ( پیمانکار ) :

- همکاری در امر نمونه گیری به منظور تجزیه خاک زراعی از مزارع تحت پوشش و توصیه کود مصرفی

-هماهنگی با مسئولین مراکز خدمات جهاد کشاورزی در طول دوره زراعی جهت ارائه راهکارهای منفی به کشاورزان .

- حضور مستمر در مزارع تحت پوشش قرارداد در طول دوره زراعی با هماهنگی مرکز خدمات جهاد کشاورزی ، هرگونه وقفه به هر دلیل از ناحیه پیمانکار در انجام امورات محوله منجر به لغو قرارداد            می گردد .

- نظارت مستمر و ارائه راهکارهای مناسب و شیوه های اجرای مفید و موثر و منطبق برآخرین توصیه های مذکور تحقیقات کشاورزی و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان .

- شرکت فعال در دوره های آموزشی تعیین شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان .

- تهیه گزاش مستمر در تمام مراحل کار به صورت هفتگی و ارائه مشکلات و پیشنهادات به مرکز خدمات جهاد کشاورزی مرتبط .

- تکمیل پرسشنامه های ارسالی و شناسنامه مزارع برابر فرم های تحلیلی

- تهیه گزارش نهایی از روندکار با ذکر مسائل ، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی .

- انجام مساحی از کل مزارع تحت پوشش به طور دقیق با کروکی مزارع محصول موردنظر

* در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفهای قرارداد اعم از اینکه مربوط به اجرای مفاد قرارداد یا تفسیر و تعبیر مفاد باشد ، موضوع در شورای برنامه ریزی و اجرایی طرح مهندسین ناظر استان مطرح و اتخاذ تصمیم گردد و در صورت عدم حل اختلاف موضوع از طریق مراجعه به محاکم و مراجع قضایی صالحه حل و فصل خواهد شد .

( تبصره ) : در صورت بروز حوادث قهری ( آنچه در قرارداد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در زمان بیمه محصول به عنوان حوادث قهری محسوب شده ) که منجر به کاهش تولید و یا از بین رفتن محصول گردد و یا خسارتی که ناشی از عدم همکاری زارع در بکارگیری توصیه های منفی باشد وبه شرط اینکه طرف دوم با حضور تمام وقت و تذکر کتبی به زارع و گزارش به مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کلیه کسورات متعلق به این قرارداد اعم از مالیات ، بیمه و 2 درصد سهم سازمان نظام مهندسی و غیره برابر درصهای مرکز کسر و به حساب سازمانهای ذیربط واریز و مابقی در وجه مهندس ناظر پرداخت می گردد .

 

توضیحات :

تعیین عملکرد یا به جهت محاسبه حق الزحمه کارشناس با توافق کشاورز – کارشناس ناظر و مسئول مرکز خدمات منطقه و میانگین عملکرد و سال گذشته می باشد .

مبنای محاسبه حق الزحمه ناظر براساس حداقل افزایش عملکرد ... کیلوگرم در هکتار و قیمت تضمینی هر کیلو ... ریال به شرح جدول زیراست :

عملکرد در هر هکتار درصد حل الزحمه

5-4

6

6-5

7

7-6

8

8-7

9

9-8

10

10-9

11

12-10

12

دوازده تن به بالا

16

 

ایجاد دفتر ترویج و مشاوره روستایی

ایجاد این دفتر از دیگر فعالیتهای اداره ترویج است .کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی مشغول در طرح نظارت گندم ، درشهرستان کرمانشاه . با هدف تسهیل ارتباط با کشاورزان منطقه و ارائه هر چه تمامتر خدمات آموزشی – ترویجی و مشاوره ای به کلیه کشاورزان تحت پوشش و اسکان کارشناسان ناظر در روستا و همچنین جهت اجرای دیگر اهداف این طرح اقدام به ایجاد دفتر ترویج و مشاوره روستایی در روستاها نموده اند که در بعضی روستاها مثل گراوند انجام گرفته است  .

لازم به ذکر است این اقدام نمونه ای از خلاقیت و نوآوری در زمینه کار ترویجی می باشد که برای اولین بار توسط کارشناسان ناظر گندم در سطح استان انجام گرفته است .

 

لیستی از کلیه فعالیتهای آموزشی ترویجی انجام شده توسط کارشناسان ناظر گندم در سال زراعی 86-85

پاره ای از اهداف اجرای این طرح به قرار ذیل می باشد :

1-    به منظور تسهیل ارتباط با کشاورزان منطقه و ارتباط نزدیکتر با کارشناسان ناظر با کشاورزان

2-    ارائه هر چه بهتر خدمات آموزشی – ترویجی و مشاوره ای به کلیه کشاورزان تحت پوشش روستا

3-    برگزاری کلاس های آموزشی ترویجی در این دفتر برای کشاورزان منطقه

4-    نمایش فیلم های آموزشی – ترویجی

5-    در اختیار گذاشتن نشریه های ترویجی و کتابهای آموزشی جهت بالا بردن دانش فنی کشاورزان

6-    اسکان کارشناسان ناظر در روستای تحت نظارت

7-    حفظ شأن و منزلت اجتماعی کارشناسان ناظر در روستا

8-    ایجاد محیطی مطمئن ومناسب جهت فعالیت هر چه بیشتر کارشناسان ناظر

9-    ارائه خدمات مشاوره ای به کشاورزان در زمینه محصولات دیگر

10-همچنین به منظور عدم تجمع کارشناسان ناظر در مرکز خدمات با وجود کمبود فضا و امکانات مناسب جهت استقرار آنها .

11-همچنین به منظور انجام فعالیتهای ترویجی زیر در این مکان اقدام به ایجاد دفتر ترویجی            نموده اند.

برگزاری کلاس های آموزشی ترویجی گروهی

به منظور دادن آموزش های کمی لازم در زمینه کاشت ، داشت و برداشت گندم به کشاورزان حوزه فعالیت خود کلاس های آموزشی گروهی ذیل برای کشاورزان طرف قرارداد تشکیل گردیده است .

1-    برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی آماده سازی بستر کاشت .

2-برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی ضدعفونی و بوجاری بذر و کنترل سیاهک غلات .

3-برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی مبارزه با موش صحرایی در پاییز و زمستان

4-برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی مبارزه با علفهای هرز نازک برگ و پهن برگ .

5-برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی در مدرسه روستا برای آشنا سازی دانش آموزان با مراحل رشد گندم و آشنایی آنان با کارشناسان ناظر .

6-برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی استفاده از کود مایع بصورت محلول پاشی در بهار .

7-برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی نیاز آبی گندم واستفاده از آبیاری تحت فشار

8-برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی مبارزه با آفت سن غلات ( سن مادر و پوره سن )

9-برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی زنگ زرد یا زنگ نواری گندم .

 

لیست آموزش های انفرادی به کشاورزان طرف قرارداد

1- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت آماده سازی بستر کاشت

2- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت نحوه صحیح بوجاری و ضدعفونی بذر 

3- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت کنترل سیاهک غلات

4- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت نمونه برداری صحیح از خاک

5- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت هیرم کاری قبل از کاشت

6- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت استفاده از زیرشکن

7- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت استفاده از مقدار مناسب کود مصرفی در زمان کاشت

8- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت استفاده از ردیف کاری و رعایت عمق مناسب کاشت

9- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت استفاده از مقدار مناسب بذر مصرفی

10- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت استفاده از زمان مناسب با کاشت

11- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت استفاده آموزش آبیاری پاییزه

12- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت مبارزه با موش صحرایی

13- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ در بهار

14- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت استفاده از کود مایع در سه نوبت مناسب به مقدار لازم

15- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت استفاده کود سرک در زمان مناسب به مقدار لازم

16- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت زمان مناسب با آبیاری

17- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت شناسایی بیماری زنگ گندم و سن مادر

18- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت مبارزه با پوره سن

19- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت تشویق به کشت کلزا و دادن آموزشهای لازم در این زمینه

20- آموزش انفرادی به کشاورزان جهت نحوه صحیح برداشت و جلوگیری از ریزش کمباین

سلیست فعالیتهای  ترویجی متفرقه

1-    توزیع پوستر و بروشور در بین کشاورزان طرف قرارداد .

2-    توزیع نامه های ترویجی نتایج آزمون خاک .

3-    تهیه برنامه هفتگی بازدید از مزارع کشاورزان

4-    نصب برد آموزشی – ترویجی در روستا .

5-    نصب پلاکارد ترویجی در روستا

6-    تهیه آلبوم عکس از کشاورزان و ادوات کشاورزی و مزارع تحت نظارت .

7-    نمایش فیلم آموزشی – ترویجی برای کشاورزان .

8-    در اختیار گذاشتن نشریه های ترویجی و کتابهای آموزشی جهت استفاده از کشاورزان

9 -نوشتن پیام های ترویجی مربوطه به هر فصل و توزیع آنها در بین کشاورزان

10- جمع آوری بیش از 25 نوع از علفهای هرز غالب منطقه و تهیه پوستر دیواری از آنها

11-تهیه پوسترهای بیماری های گیاهی غالب منطقه و جمع آوری نمونه های گیاهان بیمار .

12-ارتباط با مددکاران ترویجی منطقه

13-معرفی گندمکاران نمونه روستا به مرکز خدمات

14-تشویق و معرفی گندمکاران و کلیه کشاورزان روستا جهت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

15-کشیدن کروکی مزارع آرمانی روستاها .

16-کشیدن کروکی مزارع حاشیه جاده ها جهت مبارزه با علفهای هرز حاشیه جاده

 

 

برگزاری کلاس ، مشاوره و آموزش کشاورزان در زمینه های ذیل طبق تقویم

تاریخ              عنوان کلاس                               سرفصلها

فروردین : آبیاری بهاره و حفظ رطوبت در سال آیش

1- اصول آبیاری ، دور آبیاری ، تعداد دفعات آبیاری ، آبیاری تحت فشار ، مصرف بهینه آب ، نیاز آبی با توجه به مراحل رشد ، عمق آب آبیاری

اردیبهشت : 1- مبارزه با پورسن

                 2-    محلول پاشی

1- معرفی مراحل مختلف سن پورگی ، مرحله خسارت زایی آفت ، زمان مبارزه ، فرم مبارزه در اراضی آبی ودیم با توجه به عملکرد

2-تاثیر مرحله دوم محلول پاشی در افزایش وزن هزاردانه و عملکرد کیفی و کمی محصول ، میزان مصرف کود مایع

خرداد : برداشت

آشنا کردن کشاورزان با زمان رسیدن محصول و قطع آبیاری ، آشنا کردن کشاورزان با ریزش قسمتهای مختلف کمباین ، معاینه فنی کمباین

تیر : عملیات پس از برداشت

1-    1-اصول حمل و نقل و انبارداری ، محاسبه ریزش

2-  2-شخم بعد از برداشت گندم به منظور از بین بردن آفات و بیماریها و شخم عمیق در پاییز جهت کنترل علفهای هرز- جلوگیری از دواناب و افزایش نفوذ باران و پوسیدن بقایا و از بین رفتن آفات  و بیماریها

ج

شهریور :

1- مدیریت حفظ بقایای گیاهی

2-تناوب و مزایای آن

3-استفاده از ادوات سنگین 

1- تاثیر بقایای گیاهی و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک ، ذخیره رطوبت و افزایش مواد آلی خاک ، اصول خرد کردن بقایای گیاهی، تاثیر کودهای ازته در پوسیدگی بقایای گیاهی ، افزایش مواد ارگانیک خاک

2- تناوب گندم با گیاهان پهن برگ بخصوص کلزا و چغندرقند و در دیم تناوب با نخود پاییزه و نخود بهاره و آیش ، یخ آب زمستانه و مزایای آن

3- استفاده از تراکتورها و ادوات سنگین بجای ادوات سبک در جهت افزایش عملکرد 

 

تاریخ              عنوان کلاس                                                   سرفصلها

مهر : 1- ذخیره رطوبت و فرسایش

1- با توجه به دیم خیز بون منطقه فلسفه ذخیره رطوبت برای کشاورز روشن شود ، معرفی سوپرجاذب ، تاثیر کودهای گیاهی و حیوانی در ذخیره رطوبت ، استفاده از گاوآهن قلمی ، ایجاد بانکت ، تراس و ..

2- اصول عملیات آماده سازی

2- هیرم کاری و تاثیر آن به سهولت عملیات آماده سازی زمین و از بین برده علفهای هرز ، شخم صحیح ، اصول دیسک ( دوبار عمود برهم ) استفاده از زیرشکن ، تسطیح و استفاده از لولر ( ماله )، روتیولر.

3- بوجاری و ضدعفونی و انتخاب بذر

3- اصول بوجاری ، دلایل ضدعفونی و زمان آن (سعی شود در کمترین زمان ممکن با کاشت انجام شود ) ، معرفی سموم ضدعفونی جدید به دلیل مقاومت احتمالی قارچها به سموم قدیمی ، میزان مصرف سموم مصرفی ،  نگهداری از بذر و ضدعفونی شده ، شرایط انتخاب بذر مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی و پتانسیل منطقه ، معرفی ارقام جدید گندم دیم و آبی و بذرهای اتمیک و انرژیک

4- تاریخ کاشت و عمق و تراکم بذر و میزان مصرف بذر و الگوی کاشت

4- تایید کشت زودهنگام و دیرهنگام و کشت به موقع در عملکرد محصول ، در صورتیکه شرایط آب و هوایی منطقه اجازه کشت به موقع نداد یا کشت به تاخیرافتاد . میزان مصرف بذر چه تغییری می کند و دلیل این تغییر چه عواملی است ( اهمیت عبور ازمرحله دوبرگی و تاثیر آن در عملکرد )

5- آزمون خاک و کاشت و نحوه تهیه نمونه و زمان نمونه گیری خاک و روش کاشت

 

 

5- آزمون خاک و تغذیه صحیح گیاه و تاثیر آن بر عملکرد و اثرات کمبود و پیشبرد عناصر غذایی ،کاشت با استفاده از بذرکاریهای مناسب با کشت (عمیق کار برسی انتقال یافته دیم و آبی بذرکار

کمبنیات ،طراحی ابعاد کرتها و کانال ها و جویها

تاریخ              عنوان کلاس                                             سرفصلها

6- استفاده از مواد بیولوژیک بذرمال

6- در مصرف و نوع مواد و مزایای آن مثل بیوفسفات ، ازتوباکتر،سوبتیلین تریکودرمین و بذرمال کردن بذر با سموم و سایر ریزمغذی ها ، کودهای بیولوژیک و محلول قندی

7- استفاده از کودهای پتاسه

7- استفاده از کودهای پتاسه و کامل در جهت افزایش عملکرد و ایجاد مقاومت در مقابل آفات و بیماریها و تنشهای محیطی و افزایش راندمان جذب مواد غذایی .

8- احداث باغ و  باد شکن

8- احداث باغ و بادشکن جهت کاهش خسارت ناشی از تنشهای محیطی مانند بادزدگی و خشکی و جلوگیری از آلودگی هوا

9- زهکش

9- روشهای جلوگیری از آب ماندگی و زه آب در مزارع و معایب آن

   آبان : آبیاری پاییزه

مزایای آبیاری بارانی ، در آبیاری پاییزه ، زهکشی ، تاثیر آبیاری پاییزه در افزایش عملکرد

آذر : مبارزه با موش صحرایی

اصول تهیه طعمه مسموم ، میزان روغن  ، دز سم مصرفی و میزان گندم ، اصول طعمه گناری در سوراخ های فعال  ( پایکوب کردن )

دی : پایداری در کشاورزی

1-    یکپارچه سازی و مزایای آن

2-  کشاورزی پایدار و مسائل زیست محیطی کشاورزی صنعتی و مدرن

3-  تلفیق دام و کشاورزی – مرتع غله ( لی نارمنیگ ) –علوفه باغ (آگروفارست ) .

 

 

تاریخ              عنوان کلاس                                                   سرفصلها

بهمن : نیمه دوم بهمن

1-  اصول افزایش کارایی کودهای ازته ، زمان مصرف کودسرک ، مقدار مصرف ، نوع ، مراحل مصرف ، محلول پاشی و تاثیر آن بر افزایش عملکرد ، مراحل محلول پاشی ، میزان مصرف کودهای مایع

2-  اصول مبارزه با سن مادر ، نرم مبارزه ، سموم مصرفی ، میزن مصرف ، قابلیت اختلال سموم شیمیایی با یکدیگر ، کالیبراسیون ، سمپاشها

اسفند : مدیریت مبارزه با علفهای هرز

1-  آشناکردن کشاورزان با خصوصیات ظاهری علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ، معرفی سموم پهن برگ کش وباریک برگ کش ،دستور قابلیت اختلاط این سموم با  یکدیگر و سایر آفتکشها ، میزان سموم مصرفی ، معرفی سموم با مقدار مصرف پایین و جدید مانند آپیروس ، گرانستار ، شوالیه ، برومیسیدام آ ، دوبلوان سوپر ، تاپیک ، پرماسوپر و ... ، زمان مبارزه با علفهای هرز ، کالیبراسیون سمپاش ها

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه و نتیجه گیری

ترویج و آموزش کشاورزی در راستای اهداف خود باید به دو مسئله اساسی در زمینه کشاورزی بپردازد، یکی توسعه بخش کشاورزی است . که راجع به این موضوع از چند سال پیش تاکنون کار شده است و دیگری کشاورزی پایدار که یک مقوله جدید در باب کشاورزی است و انجام و به نتیجه رساندن آن منوط به اجرای صحیح و اصولی برنامه ریزی های ترویجی است .

این گونه برنامه ها به زمان آینده موکول می شود چرا که کشاورزی پایدار بحثی نیست که بتوان در مورد آن فعلاً نظری داد ، اما به طور حتم برنامه ریزی درست و منظم در نتیجه کار بی تاثیر نخواهد بود .

امید می ورد که با تعدیل نظریات ترویجی بتوان هم در توسعه کشاورزی به معنای اعم آن و هم به کشاورزی پایدار به طو راخص به موفقیت رسید .

 

  منابع و مآخذ :

1-    زمانی ، اسدا... – ترویج کشاوری در فرآیند توسعه – چاپ اول ، فروردین 73 ، دانشگاه فردوسی مشهد

2-    رضوانی فر – جزوه آشنایی با برنامه ریزی آموزشی و ترویجی – تاریخ چاپ : 1379 ، دانشکده کشاورزی

دانلود کامل مقاله

 

پسورد:www.getproject.blogfa.com

  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط S.A.H  |  آرشیو نظرات

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ