روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف استاندارد شده واژه های
بخش کشاورزی

 

 

 

 

 

 

دفتر آمار و فناوری اطلاعات

 

 

 

 

تاریخ تهیه : آذر ماه 1387


« فهرست تعاریف »

 

 

       سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     صفحه 2

       سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         صفحه 5

      سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      صفحه21

               سازمان امور اراضی   . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       صفحه22

معاونت امور دام       . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .       صفحه24

  معاونت امور تولیدات گیاهی  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       صفحه29

 معاونت صنایع و امور زیر بنایی. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           صفحه 37

* :  وجود علامت ستاره در ابتدای برخی از واژه ها به این مفهوم است که استانداردسازی واژه مربوطه مراحل نهائی خود را طی می نماید.

سازمان شیلات ایران      . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          صفحه 38

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

عنوان واژه:1- حوزه تعاونی روستایی

کوچکترین واحد تشکیلاتی سازمان تعاون روستایی است که در محدوده جغرافیایی یک شهرستان بوده و از یک یا چند شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی که عمدتاً در مجاورت یکدیگر قرار دارند، تشکیل شده است.

عنوان واژه:2- شرکت تعاونی روستایی

نوعی شرکت تعاونی است که اعضای آن در محدوده جغرافیایی همان شرکت ساکن بوده یا دارای فعالیت کشاورزی هستند.

عنوان واژه: 3- عضو شرکت تعاونی روستایی

شخص حقیقی و یا حقوقی ساکن یا دارای فعالیت کشاورزی در روستا است که حداقل دارای یک سهم و حداکثر یک هفتم کل سهام شرکت تعاونی روستایی باشد.

عنوان واژه: 4- سرمایه شرکت تعاونی روستایی

سرمایه تعاونی، اموال و دارائی هایی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد که حداقل 51% این مبلغ به وسیله اعضاء تامین می شود.

عنوان واژه:5- واحدهای اعتباری شرکت تعاونی روستایی

بخشی ازعملیات شرکت تعاونی است که فعالیت اعتباری را به صورت متمرکز انجام می دهد.

عنوان واژه: 6- فعالیت اعتباری تعاونی روستایی

مجموعه فعالیتهای مالی است که به منظوردریافت و پرداخت منابع اعتباری برای اعضا در سطح شرکت
های تعاونی روستایی انجام می گیرد.

عنوان واژه:7- سپرده واحدهای اعتباری شرکت تعاونی روستایی

مجموع مبالغ پرداخت شده به وسیله اعضای واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی است که جهت فعالیتهای اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد.

عنوان واژه: 8- شرکت تعاونی کشاورزی

نوعی شرکت تعاونی است که با مشارکت کشاورزان، باغداران، دامداران و سایر صنوف کشاورزی تشکیل می گردد.

 

 

عنوان واژه:9- عضو شرکت تعاونی کشاورزی

شخص حقیقی یا حقوقی دارای یکی از فعالیت های کشاورزی، باغداری، دامداری و سایر صنوف کشاورزی است که حداقل یک سهم و حداکثر یک هفتم کل سهام شرکت تعاونی کشاورزی را دارا باشد.

عنوان واژه: 10- شرکت تعاونی زنان روستایی

نوعی شرکت تعاونی روستایی است که برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی خانواده های روستایی با عضویت زنان روستایی تشکیل می گردد.

عنوان واژه: 11- عضو شرکت تعاونی زنان روستایی

شخص حقیقی مونث و حقوقی متعلق به زنان ساکن روستاهاست که حداقل یک سهم و حداکثر یک هفتم کل سهام شرکت را دارا باشد.

عنوان واژه: 12- اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان

مجموعه ای با عضویت حداقل 7 شرکت تعاونی روستایی است که بر اساس ضوابط تشکیل شرکت های تعاونی روستایی در محدوده جغرافیایی یک شهرستان تشکیل می گردد.

عنوان واژه: 13- شرکت تعاونی روستایی عضو اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان

شرکت تعاونی روستایی که شرایط عضویت در اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان را پذیرفته و حداقل یک سهم از سهام این اتحادیه را دارا باشد.

عنوان واژه: 14- اتحادیه تعاونی روستایی استان

مجموعه ای با عضویت حداقل 7 اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان است که در محدوده جغرافیایی یک استان جهت ارائه خدمت به اتحادیه‌های تعاونی روستایی عضو اتحادیه تعاونیهای روستایی استان تشکیل می‌گردد.

عنوان واژه:15- عضو اتحادیه تعاونی روستایی استان

اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان که شرایط عضویت در اتحادیه‌های روستایی استان را پذیرفته و حداقل یک سهم از سهام اتحادیه را دارا باشد.

عنوان واژه: 16- اتحادیه تعاونی کشاورزی استان

مجموعه ای با عضویت حداقل 7 اتحادیه تعاونی کشاورزی است که دارای فعالیت یکسان بوده و در محدوده جغرافیایی یک استان قراردارند.

عنوان واژه: 17- اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی

مجموعه ای با عضویت حداقل 7 اتحادیه تعاونی روستایی یا کشاورزی استان است.

عنوان واژه: 18- مرکز خرید شیر

واحد  ثابت یا سیاری است که با تجهیزات لازم در زمینه خرید شیر فعالیت می‌کند.

عنوان واژه: 19- انبار

مکان یا محوطه محصوری است که تمام یا قسمتی از آن برای نگهداری کالا در نظر گرفته شده است. انبارها بر حسب نوع ساختمان ( سرباز، سرپوشیده و...) نوع بهره برداری( اختصاصی و عمومی)، نوع تجهیزات( مکانیزه، سردخانه، سیلو، انبار غله، مخزن و ...) و سایر ویژگی ها تقسیم بندی می شود.

 

 

سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور

 

*عنوان واژه: 1- کاشت مجتمع

منظور، نوعی کاشت است که بوته، درخت یا درختچه‌ها به صورتی منظم و طبق قاعده کاشته شده باشد. در صورتی که گیاهان بدون نظم و قاعده ولی با تراکم کافی کشت شده باشند، به نحوی که بتوان مساحت اختصاص یافته به آن را تعیین کرد نیز، کشت مجتمع محسوب می‌شود.

*عنوان واژه: 2- کاشت متراکم ساده

به کشت متراکم خالص یک رقم، یک واریته یا یک نژاد گفته می‌شود.

*عنوان واژه: 3- کاشت مجتمع ساده

منظور از کاشت مجتمع ساده (تک محصولی)، نوعی کاشت مجتمع است که در آن فقط یک نوع محصول دایمی کاشته شده و اصطلاحاً تک محصولی باشد. باغی که به منظور بهره‌برداری از یک محصول خاص احداث شده ولی در بین درختان یا در اطراف آن تعداد کمی از سایر انواع درختان کاشته شده باشد نیز به صورت کاشت ساده (تک محصولی) منظور می‌شود.

*عنوان واژه: 4- کاشت متراکم مخلوط

کشت متراکم چند رقم یا واریته و یا نژاد در یک قطعه زمین به طوریکه مجزا کردن مساحت هر نوع محصول به آسانی امکان‌پذیر نیست.

*عنوان واژه: 5- کاشت مجتمع مخلوط

نوعی کاشت مجتمع است که در آن بیش از یک نوع محصول دائمی و به صورت مخلوط کاشته شده است به نحوی که تعیین مساحت هر یک از محصولات مقدور نیست.

*عنوان واژه: 6- کشت ساده

نوعی کشت است که در زمین فقط یک نوع محصول اعم از سالانه یا دائمی کاشته شود مانند زمینی که در آن فقط گندم، یا باغی که در آن فقط پرتقال کاشته شده است

*عنوان واژه: 7- کشت مجدد

 اگر روی زمین طی یک سال چند بار کاشت و برداشت محصولات سالانه انجام شود، کشت دوم و کشتهای بعد از آن، کشت مجدد محسوب می شود.

 

 

 

*عنوان واژه: 8- کشت مخلوط

کاشت دو یا چند نوع محصول به صورت توام، کشت مخلوط نامیده می شود. در این نوع کشت، مجزا کردن مساحت هر نوع محصول به آسانی مقدور نیست، مانند کشت مخلوط پنبه و هندوانه در مزارع یا کشت درهم گلابی، سیب و گیلاس در باغ ها.

*عنوان واژه: 9- کود پاشی

پراکندن کود در سطح مزرعه، باغات، جنگل ها و مراتع را کودپاشی گویند که با دست، ماشین آلات زمینی و هواپیما انجام پذیر است. کود پاشی به صورت مایع و جامد هم انجام می‌گیرد.

*عنوان واژه: 10- نشاء

گیاه سبز شده از بذر در خزانه را پس از آنکه چند برگ اصلی بر روی آن ظاهر شد و آماده انتقال برای کاشت در زمین اصلی یا ظروف گردید، نشاء می‌نامند.

*عنوان واژه: 11- کمپوست

یک نوع کود آلی که از بقایای گیاهان و جانوران و یا زباله‌های خانگی و شهری در اثر تخمیر و پوسیده شدن مواد موجود در آنها به وجود می‌آید به طوری که پودرشده و فرم اولیه خود را ازدست داده باشد.

*عنوان واژه: 12- کشت آبی

نوعی کشت محصول است که برای مرحله کاشت یا داشت آن، عمل آبیاری پیش‌بینی شده باشد، ولو این که به علتی چون بارندگی کافی یا کمبود آب به طور استثناء آبیاری انجام نشود.

*عنوان واژه: 13- کشت دیم

نوعی کشت محصول است که برای مرحله‌ی کاشت یا داشت آن عمل آبیاری پیش‌بینی نشده است و آب مورد استفاده گیاه مستقیماً از نزولات آسمانی یا آب تحت الارضی تامین می‌شود. کشت دیم عموما در زمین کشاورزی دیم انجام می شود ولی بطور استثنا ممکن است به صورت تناوبی در زمین کشاورزی آبی نیزانجام شود.

*عنوان واژه: 14- کشت زیردرختی

منظور از کشت زیر درختی، کشت محصولات سالانه در فواصل درختان یا نهال های باغ است.

*عنوان واژه: 15- کاشت

مجموعه عملیاتی است که منجر به استقرار غده، نهال، بذر و ... در زمین یا محیط دیگری شود. تسطیح زمین، کودپاشی، مرزکشی و آبیاری قبل از کشت، شخم، دیسک زدن، نهرکشی، بوجاری وضدعفونی بذر، بذرپاشی، زیرخاک کردن بذر، نشا کاری و امثال آنها در این مجموعه عملیات قرار می‌گیرند.

 

 

*عنوان واژه: 16- داشت

مجموعه عملیاتی است که پس از کاشت، به منظور فراهم کردن شرایط رشد گیاه انجام می شود و تا زمان برداشت ادامه دارد. آبیاری، سمپاشی، وجین، پخش کود، تنک کردن، سله شکنی، تامین حرارت مورد نیاز برای جوانه زدن، خاک دادن پای بوته ها و امثال آنها در این مجموعه قرار می گیرد.

*عنوان واژه: 17- برداشت

مجموعه عملیاتی است که با چیدن، کندن، بریدن یا جمع کردن هر گیاه یا محصول شروع می شود و معمولا با حمل آن به انبار بهره برداری خاتمه می یابد. درو، حمل محصول به خرمنگاه، خرمنکوبی، باد دادن، کیسه کردن و امثال آنها در این مجموعه قرار می گیرد. حمل محصول به بازار تحت این عنوان قرار نمی گیرد.

*عنوان واژه: 18- کاشت پراکنده محصولات باغی

منظور، کاشت انواع محصولات دائمی به تعداد محدود در زمین‌های بهره‌برداری، خارج از باغات و قلمستان‌ها می‌باشد.

*عنوان واژه: 19- کاشت پراکنده محصولات زراعی

کشت دست پاش غیرمتراکم گیاه که امکان خاک ورزی در آن وجود دارد کاشت پراکنده گویند.

*عنوان واژه: 20- کاشت متراکم

کشت دست پاش بسیار متراکم که امکان خاک ورزی در آن نیست.

*عنوان واژه: 21- خاک ورزی

به انجام هر نوع عملیات بر روی خاک جهت تسریع در رشد گیاه پس از کاشت ، خاک ورزی گویند. از قبیل سله شکنی ، وجین ، خاک دادن پای بوته ها ، کود و آبیاری .

عنوان واژه: 22- ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

تشخیص و شناسائی منابع ملی، موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور، مصوب 27/10/1341 شامل اراضی ملی( جنگلها، مراتع ، اراضی جنگلی و بیشه هاو...) و همچنین تفکیک عرصه و اعیانی اشخاص حقیقی و حقوقی( شامل املاک و اراضی زراعتی آب و دیم و باغات و مستحدثات قانونی و غیره ) می باشد که در اجرای ماده 13و39 قانون مذکور و بهره برداری از جنگلها و مراتع، منجر به اخذ سند مالکیت پس از طی قطعیت قانونی ( ماده واحده) بنام سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از طرف دولت در راستای اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میشود.

 

 

عنوان واژه: 23- دام مجاز

به تعداد دامی گفته میشود که متناسب با ظرفیت مرتع برای تعلیف دام در نظر گرفته شده است.

عنوان واژه: 24- واحد دامی

عبارت از یک راس گوسفند است.

*عنوان واژه: 25- مرتع

زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا، دارای پوشش از نباتات علوفه ای خودرو باشد و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود . اراضی آیش ولو آنکه دارای پوشش
علوفه ای خودرو باشد ، مشمول تعریف مرتع نمی شود.

*عنوان واژه: 26- مراتع ییلاقی

مراتعی هستند که عمدتاً در مناطق کوهستانی قرار دارند. در این مناطق دوره رشد گیاهی دیر شروع شده و معمولاً به علت شروع سرمای زودرس طول دوره رویش گیاهی کوتاه است . این مراتع در فصل تابستان مورد استفاده دام قرار می گیرد. پوشش گیاهی این مراتع گیاهان نرم و علفی می باشد.

عنوان واژه: 27- مراتع قشلاقی

مراتعی هستند که در دشتهای پست ، دامنه ها و کوهپایه ها یا در مناطق با عرض جغرافیایی کم واقع شده اند.در این مناطق رشد گیاهان در اواخر پاییز و زمستان نیز میسر بوده و به طور عمده در این فصول مورد تعلیف دام قرار می گیرند.درصد قابل توجهی از پوشش گیاهی این مناطق بوته ای می باشد.

*عنوان واژه: 28- مراتع عشایری

مراتعی است که مورد استفاده دام عشایر که دارای نظام خاص اجتماعی عشایری بوده قرار می گیرد .

عنوان واژه: 29- مراتع میانبند

مراتع حدفاصل مراتع ییلاقی و قشلاقی را تشکیل می دهند و معمولا در فصل بهار و پاییز مورد تعلیف دام واقع می شود.

عنوان واژه: 30- دیمزار کم بازده

آن دسته از مراتع است که در اثر بهره برداری یا چرای بی رویه در اطراف روستاها یا پس از تغییر کاربری به زراعت دیم ، به دلیل عدم بازده تولید موردنیاز متروکه یا رها شده اند. معمولاً در این مناطق با ایجاد  پوشش گیاهی دائمی به منظور حفظ خاک ،  اقدامات اصلاحی لازم به عمل می آید.

*عنوان واژه: 31- ممیزی مراتع 

به کلیه اقداماتی گفته میشود که منجر به شناسایی و تعیین صلاحیت دامداران ذی حق در عرصه مراتع
می شود.

 

 

*عنوان واژه :32- تنسیق مراتع  

مجموعه عملیاتی است که سبب تفکیک سامان های عرفی در عرصه مراتع می شود.

*عنوان واژه: 33- سامان عرفی

عبارت از حدود ، ثغور و اندازه مرتع یک دامدار است.

*عنوان واژه: 34- مدیریت مراتع

عبارت از اجرای طرح های مرتع داری و بهره برداری اصولی از مراتع ، متناسب با ظرفیت مراتع است.

*عنوان واژه: 35- ظرفیت مرتع

میزان علوفه قابل برداشت از مرتع برای تعلیف دام است که معمولا از طریق برآورد تعیین می شود.

*عنوان واژه: 36- مراتع مشجر

مراتعی هستند که دارای درختان و درختچه های خودروی جنگلی پراکنده بوده و درصد تاج پوشش یا مساحت سایه انداز آن بین یک تا 5 درصد باشد. ارزش تولیدات چوبی این مراتع در شرایط طبیعی کمتر از ارزش تولیدات علوفه ای آن است.

*عنوان واژه: 37- جنگلکاری ( جنگلکاری دست کاشت )

کاشت انواع گونه های درختان جنگلی است که به منظور احیا ، بازسازی و توسعه جنگل در اراضی ملی کشور با شیوه های فنی مناسب و اصول علمی پذیرفته شده ، صورت می گیرد.

*عنوان واژه: 38- جنگل قابل بهره برداری

جنگلی است که در راستای اجرای طرح جنگلداری منطبق با کتابچه طرح جنگلداری، از درختان موجود آن به منظور تامین چوب مورد نیاز بهره برداری می شود.

عنوان واژه: 39- جنگلداری  

عملیاتی است شامل بهره برداری یا قطع ، پرورش جنگل ، جاده سازی ، نهالکاری و غیره که در راستای تحقق اعمال مدیریت صحیح جنگل و یا اهداف از پیش تعریف شده ، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه صورت می گیرد.

*عنوان واژه: 40- طرح جنگلداری  

سند مدونی است مصوب سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور که برای هر قطعه از جنگل دارای برنامه اجرایی شامل عملیات بهره برداری یا قطع درخت ، پرورش جنگل ، جاده سازی ، نهالکاری و ... در راستای اعمال مدیریت صحیح جنگل و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه باشد.

عنوان واژه: 41- پرورش جنگل  

عملیاتی است که در راستای اهداف از پیش تعریف شده ، به منظور افزایش کیفیت تنه درختان موجود با اجرای اقداماتی نظیر تنک کردن ، آزاد کردن ، هرس کردن و روش های اصلاحی انجام می گیرد.

عنوان واژه: 42- محصول فرعی جنگل و مرتع

مجموعه محصولات غیر چوبی از جنگل شامل صمغ ، تانن و گیاهان دارویی و صنعتی و محصولات غیر علوفه ای از مرتع  شامل مواد یا اجزا گیاهی دارای خواص دارویی ، خوراکی و صنعتی را گویند.

*عنوان واژه: 43- مراتع مشجر

مراتعی هستند که دارای درختان و درختچه های خودروی جنگلی پراکنده بوده و درصد تاج پوشش یا مساحت سایه انداز آن بین یک تا پنج درصد باشد. ارزش تولیدات چوبی این مراتع در شرایط طبیعی کمتر از ارزش تولیدات علوفه ای آن است.

*عنوان واژه: 44- جنگل 

زمینی است که عمدتا از درخت ، درختچه و دیگر گیاهان چوبی ( نهال ، پاجوش و ریشه جوش ) پوشیده شده و مساحت سایه انداز درختان موجود و یا قابل برآورد آنها حداقل بیش از 10 درصد آن زمین را شامل شود.

*عنوان واژه: 45- جنگل بسیار انبوه 

جنگلی است که تاج پوشش ( مساحت سایه انداز ) عناصر چوبی (درختی و درختچه ای ) آن بیش از 75 درصد آن زمین باشد.

*عنوان واژه: 46- جنگل انبوه 

جنگلی است که تاج پوشش (مساحت سایه انداز ) عناصر چوبی ( درختی و درختچه ای ) آن بین 50 تا 75 درصد آن زمین باشد.

*عنوان واژه: 47- جنگل نیمه انبوه  

جنگلی است که تاج پوشش (مساحت سایه انداز ) عناصر چوبی ( درختی و درختچه ای ) آن بین 25 تا 50 درصد آن زمین باشد.

*عنوان واژه: 48- جنگل تنک 

جنگلی است که تاج پوشش ( مساحت سایه انداز ) عناصر چوبی ( درختی و درختچه ای ) آن بین 10 تا 25 درصد آن زمین باشد.

عنوان واژه: 49- بیشه زار و درختچه زار  

زمینی است که تاج پوشش ( مساحت سایه انداز ) عناصر چوبی ( درختی و درختچه ای ) آن بین 5 تا 10 درصد آن زمین باشد.

 

 

عنوان واژه: 50- زراعت چوب furestly) Agro

عبارت از کشت گونه های سریع الرشد و زود بازده نظیر صنوبر ، تبریزی ، اکالیپتوس و غیره است که در راستای اهداف از پیش تعیین شده به منظور تامین خوراک اولیه کارخانجات کاغذسازی ، mdf، نئوپان و غیره با طول دوره بهره برداری حداکثر 10 سال صورت می گیرد.

عنوان واژه: 51- فرآورده های اصلی جنگلی 

مجموعه محصولات چوبی حاصل از عملیات بهره برداری از جنگل شامل چوب ، هیزم و زغال را گویند.

*عنوان واژه: 52- چوب تیری - تونلی 

چوب درخت جنگلی است که مورد مصرف  در شبکه برق، تلفن ، معادن و امور ساختمانی دارد.مشروط بر اینکه قطر میانه آن کمتر از 20 سانتی متر نبوده و حداقل ارتفاع آن 3 متر باشد.

*عنوان واژه: 53- چوب گرده بینه  

قسمتی از تنه اصلی درخت قطع شده می باشد که تقریباً دارای شکل استوانه ای و قطر بیش از 30 سانتی متر بوده و می توان از آن انواع چوب و یا روکش تهیه کرد.

*عنوان واژه: 54- هیزم 

هر نوع قطعات مازاد حاصل از عملیات بهره برداری و جنگلداری که امکان تهیه هیچ گونه چوب ابعاددار نظیر گرده بینه و ... از آن نباشد.

*عنوان واژه: 55- چوب لارده و کاتین  

مقطوعات بدست آمده از عملیات بهره برداری از باقیمانده درخت که طول آن کمتر از 5/1 متر نباشد و دارای قطری بین 40-20 سانتی متر و قابلیت تبدیل به چوب آلات الواری را نداشته باشد .

*عنوان واژه: 56- چوب تراورس 

چوب بریده شده چهار تراش و مکعب شکلی به طول 260 و با مقطع عرضی 15 الی 16 و25 الی 26 سانتی متر است.

*عنوان واژه: 57- چوب الواری 

چوب بریده شده چهار تراش و مکعب شکلی به طول 260 الی 280 و با مقطع عرضی الی 34 سانتی متر است.

عنوان واژه: 58- تجدید حجم

به عملیات اندازه گیری ابعاد و تعیین حجم درختان قطع شده ی جنگلی به تفکیک کیفیت چوبدهی (صنعتی و هیزمی ) اطلاق می گردد.

 

 

عنوان واژه: 59- ذخیره گاه جنگلی 

به قطعات جنگلی که رویشگاه طبیعی نوده های خالص گونه های جنگلی است اطلاق می شود و به ترتیب اولویت، گونه های در حال انقراض ، نادر، تحت تهدید و دیگر گونه های بومی را در بر می گیرد.

*عنوان واژه: 60- چوب استری 

چوب نازکی است که برای مصارف کاغذ و سلولز ،نئوپان، فیبر، سوخت و ... مورد استفاده قرار می گیرد که قطر قسمت پایین تنه ی آن حداقل 7 و حداکثر 20 سانتی متر باشد.

عنوان واژه: 61- استحصال فرآورده های چوبی  

عملیاتی است شامل قطع ، اندازه گیری ابعاد و تعیین حجم انواع مقطوعات و حک آثار چکش بر سطح مقطع آنها که برابر مقررات قانونی ( پروانه قطع ) در پای کنده انجام می شود.

*عنوان واژه: 62- ذغال   

مواد حاصل از سوزاندن مازاد مقطوعات جنگلی که قابلیت جمع آوری و حمل را ندارد.

عنوان واژه: 63- توسعه درختکاری   

درختکاری با گونه های در اولویت صنوبر، گردو ، اکالیپتوس و سایر گونه های چند منظوره زود بازده بر اساس شرایط اقلیمی منطقه ، در اراضی مستعد، با آب و خاک خوب ، شیب ملایم و فاقد هر گونه پوشش درختی است که در حاشیه رودخانه ها و نهرها و با مشارکت مردم و توسط بخش خصوصی و کمک های فنی واعتباری و تامین نهال رایگان موردنیاز ، توسط دولت صورت می گیرد.

*عنوان واژه: 64- بیایان    

اراضی خشک ، نیمه خشک و نیمه مرطوبی است که فاقد پوشش گیاهی پایا بوده و یا پوشش گیاهی طبیعی دائمی آن به میزانی است که بهره برداری از آن در شرایط طبیعی مقروت به صرفه و صلاح نمی باشد.

عنوان واژه: 65- پدیده های بیابانی    

طبقه بندی مناطق بیابانی است که به صورت کویر، تپه های ماسه ای ، پهنه های ماسه ای ، دق های رسی ، اراضی شور و نمکزار و اراضی کم پوشش و بیرون زدگی سنگی طبقه بندی شده است .

عنوان واژه: 66- کویر   

محدوده ای از پست ترین سطوح ارتفاعی مناطق بیابانی است که به جهت انباشت املاح ، فاقد شرایط لازم برای حیات است .

عنوان واژه: 67- تپه های ماسه ای    

تپه های متشکل از ماسه های روان در مناطق بیابانی را گویند که به صورت تپه های ماسه های فعال ، نیمه فعال و غیر فعال وجود دارند.

عنوان واژه: 68- تپه های ماسه ای فعال    

تپه های ماسه ای که تحت تاثیر نیروی فرسایش باد متحرک می باشند.

عنوان واژه: 69- تپه های ماسه ای نیمه فعال    

تپه های ماسه ای که تحت تاثیر نیروی فرسایش باد نیمه متحرک می باشند.

عنوان واژه: 70- تپه های ماسه ای غیر فعال    

تپه های ماسه ای که تحت تاثیر نیروی فرسایش باد فاقد حرکت می باشند.

عنوان واژه: 71- پهنه های ماسه ای    

اراضی ماسه ای مسطح مناطق بیابانی را گویند.

عنوان واژه: 72- دق های رسی     

سطوح صاف و صیقلی رسی در حاشیه کویر را گویند.

عنوان واژه: 73- اراضی شور و نمکزار    

اراضی باسطح نمکی ( حاوی قشری از نمک در سطح خاک ) در مناطق بیابانی را گویند.

عنوان واژه: 74- اراضی کم پوشش و بیرون زدگی سنگی     

اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهی مرتعی کمتر از 5 % و همراه با بیرون زدگی های سنگی را گویند.

عنوان واژه: 75- کانون های بحرانی     

عرصه هایی از مناطق بیابانی و تپه های ماسه ای فعال که از نظر پدیده های بیابان زایی و فرسایش بادی برای کانون های اقتصادی و اجتماعی منطقه همواره بحران زا بوده و سیر قهقرایی روند بیابان زایی آن مشهود می باشد.

عنوان واژه: 76- مدیریت هرزآب     

مجموعه اقداماتی است که بمنظور کنترل و استفاده از رواناب های سطحی ناشی از بارندگی ها در جهت احیای پوشش گیاهی مناطق بیابانی انجام می شود.

*عنوان واژه: 77- بیابان زدایی     

مجموعه اقداماتی است که جهت کنترل بیابان زایی و تثبیت شن های روان و مبارزه با فرسایش بادی صورت می پذیرد.

 

 

عنوان واژه: 78- مالچ پاشی    

عملیاتی است که به منظور تثبیت ماسه های روان در مناطق منشاء برداشت یا ترانزیت تپه های
ماسه ای با استفاده از مشتقات نفتی ( مالچ یا قیر معطر) صورت می پذیرد.

عنوان واژه: 79- پخش سیلاب     

مجموعه عملیات و اقداماتی است که با ذخیره آب های مازاد ناشی از بارش های شدید و سیلاب ها و پخش و هدایت آن در مخروط افکنه های کوهپایه ای و دشت های آبرفتی ، موجب تامین آب مورد نیاز پوشش گیاهی ، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش خسارات سیل می شود.

عنوان واژه: 80- اراضی جنگلی     

به زمین هایی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها (27/10/1341 ) تحت کشت یا آیش نبوده باشد و یا زمین هایی که در آن ها درختان و درختچه ها ی خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته و تاج پوشش یا مساحت سایه انداز آن از 1 تا 5 درصد باشد اطلاق می شود.

*عنوان واژه: 81- درخت جنگلی     

گیاهی است که دارای تنه ی چوبی واحد بوده و حداقل ارتفاع آن 7 متر باشد.

عنوان واژه: 82- درختچه جنگلی     

گیاهی است که تنه ی واحدی نداشته و دارای انشعابات جانبی است که کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده و ارتفاع آن از 5/1 متر بیشتر و از 7 متر کمتر است.

عنوان واژه: 83- کمربند حفاظتی     

حایلی است که به منظور تفکیک اراضی ملی و مستثنیات مردم و جلوگیری از گسترش مستثنیات در اشکال مختلف نظیر ایجاد کانال ، سیم خاردار ، بنچ مارک و کمربند سبز با کاشت گونه های غیر بومی انجام می شود.

*عنوان واژه: 84- واکاری جنگل و مرتع     

کاشت مجدد نهال و بذر بجای نهال و بذر از بین رفته در عملیات بیولوژیکی سنوات گذشته را گویند.

عنوان واژه: 85- بهره برداری از جنگل     

میزان برداشت چوب از درختان جنگلی است که طبق برنامه مدون از مرحله قطع و تبدیل تا خروج چوب از جنگل و بر اساس موازین علمی ، فنی و زیست محیطی صورت گرفته و در عین حال از اصول اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز پیروی می نماید.

*عنوان واژه: 86- بانکت بندی      

احداث جوی ها و پشته های کم عرض و کانال مانند بر روی دامنه های شیبدار و در امتداد خطوط تراز را بانکت بندی می نامند که با هدف کنترل هرز آبهای جاری ، کاهش فرسایش ، ذخیره آب و توسعه پوشش گیاهی انجام می پذیرد.بانکت ها متناسب با نوع کاربری به صورت منقطع ، پیوسته ، مسطح و یا شیبدار می باشند.

عنوان واژه: 87- بند چپری      

سازه ای است که با استفاده از مصالح چوبی و سرشاخه های درختی و خاشاک و یا شبکه های فلزی بصورت دیواره های عرضی در مسیر آبراهه ها ساخته می شود و با عملکرد خود موجب کاهش زمان تمرکز و کاهش قدرت تخریب جریان آب می شود.

عنوان واژه: 88- تراس بندی     

پلکانی نمودن اراضی زراعی حاصلخیز شیبدار با شیب حداکثر 55 درصد برای کنترل و ذخیره هرز آب و کاهش فرسایش خاک را تراس بندی می نامند. دیواره تراس ها ممکن است بصورت قائم یا شیبدار و کف آنها بصورت افقی و یا شیب بسیار کم باشد.

عنوان واژه: 89- اپی     

موانعی است که به صورت عرضی ( عمود بر جهت جریان آب و یا زوایای مختلف ) با هدف کنترل و کاهش فرسایش خاک و متناسب با ویژگی های بستر رودخانه و رژیم سیلابی منطقه با استفاده از مصالح مختلف مانند سنگ ، سنگ – ملات ، گابیون ، لاستیک فرسوده و ماشین اوراق در حاشیه رودخانه احداث می شود.

عنوان واژه: 90- اسکله ریزی    

احداث موانع یا دیواره های طولی و عرضی ( به موازات یا عمود برجهت جریان آب ) در ساحل دریا ، دریاچه و رودخانه با استفاده از مصالح سنگی و بدون کاربرد هر گونه مصالح چسبنده را اسکله ریزی
می نامند.

عنوان واژه: 91- تورکینست     

بندهای خاکی هلالی شکل هستند که در مسیر و یا حاشیه آبراهه های کوچک و فصلی با هدف جمع آوری آب ،کنترل رسوب و ایجاد آبشخوار ایجاد می شوند.

عنوان واژه: 92- بند خاکی     

دیواره ای است که با استفاده از مصالح خاک و سنگ به صورت موانع عرضی در مسیر رودخانه یا آبراهه ها در اشکال و ابعاد مختلف جهت کنترل سرعت آب (کاهش دبی پیک ) ، ذخیره و هدایت هرز آب و جلوگیری از انتقال رسوب به پایین دست احداث می شود.

عنوان واژه: 93- بند گابیونی      

دیواره ای است که با استفاده از مصالح سنگ و تور سیمی ( بدون مصالح چسبنده ) به صورت موانعی عمود بر جهت جریان در مسیر رودخانه ها و یا آبراهه ها در ابعاد مخنلف احداث می شود . تثبیت آبراهه ، کنترل سرعت آب و جلوگیری از انتقال رسوب به پائین دست از جمله اهداف اصلی این عملیات محسوب می شود.

عنوان واژه: 94- بند بتنی     

دیواره ای است که با استفاده از مصالح بتن و آرماتور در ابعاد و اشکال مختلف به صورت مانعی عمود بر جهت جریان آب در مسیر رودخانه و یا آبراهه ها احداث می شود . تثبیت آبراهه ، ذخیره و یا انحراف آب ، کنترل سرعت آب و جلوگیری از انتقال رسوب به پایین دست از عمده ترین اهداف این عملیات است.

عنوان واژه: 95- بند خشکه چین     

موانع و دیواره هایی است که د ابعاد و اشکال مختلف با استفاده از سنگ و بدون کاربرد هر گونه مصالح چسبنده در مسیر آبراهه ها احداث می شود . این عملیات عمدتا با هدف تثبیت مسیر آبراهه ، افزایش زمان تمرکز آب ، کنترل سرعت جریان آب ( کاهش دبی پیک ) و جلوگیری از انتقال رسوب به پایین دست اجرا می گردد.

عنوان واژه: 96- سکوبندی

عملیات پله بندی زمین های شیبدار است که به منظور از بین بردن شیب زمین و از طریق احداث دیواره های سنگی ، خاکبرداری و خاکریزی بر روی دامنه کوه تحقق می یابد. تحت تاثیر این عملیات جریان آب بر روی دامنه کوه کاملا متوقف شده و آب روی سکوها نفوذ می کند. در بارندگی های شدید و یاجریان های طغیانی حاصل از ذوب سریع برف ، آب های اضافی جاری بر روی سکوها از طریق مجاری هادی به خارج هدایت می شود.

عنوان واژه: 97- دایک خاکی      

دیواره های خاکی است که به منظور جلوگیری از سیل گرفتگی اراضی به موازات جریان آب در حاشیه رودخانه احداث می شود.

عنوان واژه: 98- بند سنگی –  ملاتی      

دیواره ای است که با استفاده از مصالح سنگ و سیمان در ابعاد و اشکال مختلف به صورت مانعی عمود بر جهت جریان آب در مسیر رودخانه و یا آبراهه ها احداث می شود . تثبیت آبراهه ، ذخیره و انحراف آب ، افزایش زمان تمرکز آب، کنترل سرعت جریان آب (کاهش دبی پیک ) و جلوگیری از انتقال رسوب به پایین دست از جمله اهداف اصلی این عملیات است.

عنوان واژه: 99- آب بند     

حفره های طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده در کوهپایه های دشت های آبرفتی است که در آن آب ذخیره شده و برای مصارف کشاورزی ، پرورش ماهی ، شرب دام و غیره استفاده می شوند.

عنوان واژه: 100- دیوار ساحلی رودخانه      

دیواره ای است که با استفاده از مصالح گوناگون مانند سنگ ، سنگ – ملات ، بتن و گابیون در ابعاد مختلف بر روی دامنه های شیبدار حاشیه رودخانه ( به موازات جهت جریان آب ) احداث
می شوند.اصلاح مسیر ، تثبیت اراضی حاشیه رودخانه ، تحکیم و پایداری دیواره ، جلوگیری از وقوع ریزش خاک و لغزش زمین از جمله اهداف اصلی این عملیات محسوب می شود.

عنوان واژه: 101- حصارکشی     

محصور نمودن یک عرصه منابع طبیعی و آبخیز از طریق عملیات و ابراز مختلف نظیر سیم خاردار و تور به منظور جلوگیری از تخریب آن ، حصارکشی نامیده می شود.

*عنوان واژه: 102- آبخیزداری      

تمامی فعالیت های احیایی و اصلاحی شامل فعالیت های بیولوژیک ، بیومکانیک و مکانیکی است که به منظور مدیریت منابع حوزه ی آبخیز اعم از طبیعی ، کشاورزی، اقتصادی و انسانی برای بهبود منابع آب و خاک انجام می شود.

*عنوان واژه: 103- حوزه آبخیز( حوزه آبریز)     

پهنه ای است که تمام رواناب ناشی از بارش وارد بر روی آن از آبراهه ای مشخص به دریا یا آب انباشت مانند دریاچه و تالاب منتهی می شود.

عنوان واژه: 104- حوزه آبخیز سدی      

حوزه ی آبخیزی است که خروجی رواناب آن در محل ساختمان قرار دارد.

عنوان واژه: 105- حوزه آبخیز داخلی     

حوزه ی آبخیز غیر سدی است که خروجی رواناب آن بر پایه تقسیمات سیاسی در داخل کشور قرار دارد.

عنوان واژه: 106- حوزه آبخیز مرزی     

حوزه ی آبخیز غیر سدی است که خروجی رواناب آن بر اساس تقسیمات سیاسی در خارج از قلمرو و مرزهای سیاسی کشور قرار دارد . در مواردی تمام یا بخشی از رودخانه اصلی جاری در آنها به عنوان مرز سیاسی بین دو کشور همسایه شناخته می شود ( مانند ارس و اترک )همچنین ممکن است از کشور همسایه به داخل کشور وارد شوند.

 

 

عنوان واژه: 107- حوزه آبخیز شهری      

نوعی از حوزه های آبخیز داخلی یا مرزی است که خروجی رواناب آن منطبق بر محل شهر می باشد.

عنوان واژه: 108- عملیات بیولوژیک آبخیزداری       

مجموعه فعالیت هایی شامل بذرپاشی ، بذرکاری ، بوته کاری ، علوفه کاری ، کپه کاری و نهال کاری می باشد که منجر به حفظ خاک و پوشش گیاهی می شود.

عنوان واژه: 109- عملیات مکانیکی آبخیزداری     

مجموعه فعالیت هایی شامل پخش سیلاب ، احداث اپی ، احداث کانال آبیاری و خاکی، اسکله ریزی ، خشکه چینی ، دایک خاکی ، عملیات خاکی ، بند سنگی – ملاتی و دیواره حفاظتی رودخانه و دامنه های شیبدار است که با هدف حفظ آب و خاک در عرصه ی آبخیز انجام می شود.

عنوان واژه: 110- عملیات بیومکانیکی آبخیزداری       

ترکیبی از فعالیت های بیولوژیک و مکانیکی است که بیشتر شامل بانکت بندی ، احداث بند چپری و تراس بندی می باشد و با هدف حفظ آب و خاک در عرصه ی آبخیز انجام می شود.

عنوان واژه: 111- عملیات مدیریتی آبخیزداری       

مجموعه فعالیت هایی شامل حصارکشی ، حفاظت و قرق ، اصلاح شخم ، مراقبت و آبیاری و مرمت و نگهداری است که با هدف حفاظت و برنامه ریزی بر عرصه ی آبخیز انجام می گیرد.

عنوان واژه: 112- قرق       

ممنوعیت بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی شامل مرتع ، جنگل و بیابان است که به منظور به تعادل رسیدن شرایط اکولوژیکی و جلوگیری از تخریب در اثر چرای مفرط دام و عوامل انسانی جهت حفظ ، احیا و تجدید حیات طبیعی پوشش گیاهی برای مدت زمان معین انجام می شود.

عنوان واژه: 113- حفاظت از منابع طبیعی      

حفاظت فیزیکی از اراضی جنگلی ، مراتع و بیابان و جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه و اعیان مشمول ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و همچنین جلوگیری از قطع ، بوته کنی و چرای مفرط و ورود دام غیر مجاز و ... به منظور تضمین پایداری اکوسیستم و استمرار تولید می باشد.

ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع : به موجب این ماده قانونی کلیه عرصه ها و اعیانی جنگل ها ، مراتع ، اراضی بیابانی و اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی جزو منابع ملی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که افراد سند مالکیت گرفته باشند.

عنوان واژه: 114- مرتعدار  

شخص حقیقی و یا حقوقی است که بنا به تشخیص سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ، با توجه به عرف منطقه ، مجوز بهره برداری از محدوده مشخصی از مراتع عمومی را با دریافت پروانه چرا ، در اختیار می گیرد.

عنوان واژه: 115- پروانه چرا( پروانه مرتعداری ، پروانه بهره برداری از مرتع ) 

مجوزی است که با در نظر گرفتن سابقه بهره برداری از ظرفیت مرتع ، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و یا سایر بهره برداریهای مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص ، به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور برای مدت معین صادر می گردد.

عنوان واژه: 116- پارک جنگلی طبیعی  

پارک هایی هستند که در نواحی جنگل های طبیعی کشور با هدف های زیست محیطی ، تفرجی ، اکولوژیک ،علمی ، تحقیقاتی ، آموزشی و رفاهی تاسیس و تجهیز می گردد. جنگل هایی بدین امر اختصاص می یابد که از نظر اکوسیستم طبیعی جالب بوده و از حیث موقعیت مکانی و ارزش های تفرجگاهی دارای اهمیت باشد که درکنارآن علاوه بر فرصت های تفرجی برای شهروندان ، برنامه های خاص آموزشی و علمی برای ارتقا آگاهی و تحقیق دانشمندان ، دانشجویان و علاقه مندان نیز مهیا
می باشد.

عنوان واژه: 117- تخریب منابع طبیعی 

به هر گونه دخالت و رخداد طبیعی و یا غیر طبیعی در عرصه های منابع طبیعی گفته می شود که سبب کاهش سطح و یا بروز تغییرات در اجرای اکوسیستم شده بنحوی که تداوم و استمرار حیات آن را از نظر کمی و کیفی مختل سازد.

عنوان واژه: 118- احیا و غنی سازی جنگل  

فعالیتی است که به منظور بازسازی و احیای جنگل های مخروبه و نیمه مخروبه و با استفاده از گونه های بومی با اجرای عملیات نهال کاری ، بذرکاری و قرق در حد فاصل پایه های مادری عرصه های جنگلی انجام میشود.

*عنوان واژه:119- آبیاری غرقابی

نوعی آبیاری است که در آن زمین به کرت های با شیب کم تقسیم شده و آب ، تمام واحد آبیاری را پوشانده و در حالت سکون در خاک نفوذ می کند.

*عنوان واژه:120- آبیاری نشتی

نوعی آبیاری است که به منظور آن در زمین ، جوی و پشته یا شیارهایی موازی ایجاد می شود و در هر مرتبه آبیاری ، آب را با جریان ملایم وارد جوی ها یا شیارها می کنند. در این روش ، آب به تدریج در اطراف جوی یا شیار نشست می کند و در دسترس ریشه گیاه قرار می گیرد. در برخی موارد بخشی از آب از زهکش انتهایی تخلیه می شود.

*عنوان واژه:121- آبیاری نواری  

نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت های باریک و بلند تقسیم شده ، و آب از سر کرت وارد شده و پس از رسیدن به انتهای کرت ، بسته می شود.

*عنوان واژه:122- آبیاری کرتی

نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت های کوچک تقسیم شده و آب در داخل آن بصورت ساکن در خاک نفوذ می کند.

*عنوان واژه:123- آبیاری تحت فشار

یک روش آبیاری است که در آن آب . توسط شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت ، بافشار توزیع شده و از طریق خروجی ها مانند آب پاش ها و قطره چکان ها در اختیار گیاه قرار می گیرد . عامل ایجاد فشار اکثراً ایستگاه پمپاژ ، یا فشار حاصل از شیب و یا فشار ناشی از آب پشت سدهاست .

*عنوان واژه:124- آبیاری بارانی

یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که در آن آب بوسیله شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت توزیع شده و از طریق آب پاش ها به صورت باران پاشیده می شود.

*عنوان واژه:125- آبیاری قطره ای 

یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که در آن آب پس از تصفیه فیزیکی ، بوسیله شبکه ی
لوله ها در عرصه تحت کشت توزیع شده و از طریق قطره چکان ها به صورت قطرات خارج شده و در پای گیاه می ریزد.

 

 

سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی  

 

*عنوان واژه: 1- بذر

هر عضوی از گیاه مانند دانه، قلمه، پیاز، غده‌های زیرزمینی و ساقه‌های زیرزمینی است که به منظور تکثیر جنسی و غیر جنسی و تولید گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

*عنوان واژه: 2- بذرمنوژرم

بذری که دارای یک جنین است و از آن فقط یک جوانه تولید می‌شود.

*عنوان واژه: 3- بذرپلی‌ژرم

بذری است که از دو یا چند بذر بهم چسبیده تشکیل شده و از آن دو یا چند جوانه تولید می‌شود.

*عنوان واژه: 4- بذر هیبرید

بذری که از نظر ژنتیکی ناهمگن است و ترکیب ژنتیکی آن پس از یکبار تکثیر به شدت تغییر می‌یابد.

*عنوان واژه: 5- دانه

عبارت است از مجموعه ی جنین ، مواد ذخیره ای و پوسته که در تولید مثل جنسی به عنوان بذر استفاده می شود . مانند دانه ی غلات .

*عنوان واژه: 6- غده

اندام رویشی که در تکثیر و ازدیاد گیاه استفاده می شود و بیش از یک جوانه دارد و این جوانه ها به گیاهچه منتهی می شوند . مانند غده چغندرقند ، هویج ، شلغم و غیره .

*عنوان واژه: 7- واریته گیاهی

مجموعه ای متمایز ، یکنواخت و پایدار از گیاهان است که زیر مجموعه ی یک گونه را تشکیل می دهند . واریته وقتی در سطح وسیع و تجاری کشت شود رقم تجاری یا کولتیواتور نامیده می شود.

*عنوان واژه: 8- محصول سالانه 

انواعی از محصولات کشاورزی هستند که معمولا ساقه علفی دارند و دوره رویش آنها کمتر از یک سال است . این محصولات برای تولید دوره بعد دوباره کاشته می شوند . محصولاتی نظیر یونجه ، زعفران و نیشکر که تا چند سال قسمت زیر زمینی آنها پس از برداشت در زمین باقی می ماند و مجددا در سال بعد رشد می کند نیز در این گروه قرار می گیرد.

 

 

سازمان امور اراضی

 

*عنوان واژه :1- زمین آیش

بخشی از زمینهای زراعی است که بر اساس برنامه تناوب زراعی، برای تولید در سال زراعی در آن محصولی کشت نشده است و پس از خاتمه مدت آیش، در آن محصول سالانه ای کشت می شود. در طول زمان آیش معمولا زمین را شخم می کنند ولی ممکن است در مواردی هیچ اقدامی روی زمین انجام نشود. طول مدت آیش حداکثر 5 سال تعیین می شود.

*عنوان واژه :2- اراضی زراعی

بخشی از زمینهای کشاورزی است که برای کشت و کار محصولات سالانه(اعم از آبی و دیم) اختصاص یافته است. در زمین زراعی ممکن است به دلیل تناوب کشت یا علل دیگر، محصولی کاشته نشده باشد.

*عنوان واژه : 3- اراضی زراعی آبی

زمین زراعی است که آب مورد نیاز برای زراعت در آن، از طریق آبیاری تامین می شود.

*عنوان واژه : 4- اراضی زراعی دیم

زمین زراعی است که آبیاری نمی شود و آب مورد نیاز برای زراعت در آن، از طریق نزولات آسمانی تأمین می شود.

*عنوان واژه :5- اراضی زیر کشت

منظور مجموع زمین‌های زیرکشت محصولات سالانه، باغ، قلمستان است. چراگاه، جنگل، مرتع ،آیش و سایر اراضی بهره‌برداری تحت این عنوان قرار نمی‌گیرند.

*عنوان واژه :6- زمین موات

زمینی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.جنگل و مرتع زمین موات محسوب نمی شود.

*عنوان واژه :7- زمین بایر

زمینی است که سابقه احیا و بهره برداری دارد ولی بیش از 5 سال متوالی بلاکشت باقی مانده باشد. جنگل و مرتع زمین بایر محسوب نمی شود.

*عنوان واژه :8- زمین بایر قابل عمران  

زمین بایری است که قابلیت کشت و بهره برداری دارد.

 

 

*عنوان واژه :9- زمین مولد 

زمینی است که به رشد و نمو گیاهان برای تولید محصولات کشاورزی ، مرتعی و جنگلی اختصاص یافته است.

*عنوان واژه :10- آبیاری تحت فشار 

یک روش آبیاری است که در آن آب . توسط شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت ، بافشار توزیع شده و از طریق خروجی ها مانند آب پاش ها و قطره چکان ها در اختیار گیاه قرار می گیرد . عامل ایجاد فشار اکثراً ایستگاه پمپاژ ، یا فشار حاصل از شیب و یا فشار ناشی از آب پشت سدهاست .

*عنوان واژه :11- آبیاری بارانی 

یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که در آن آب بوسیله شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت توزیع شده و از طریق آب پاش ها به صورت باران پاشیده می شود.

*عنوان واژه :12- آبیاری قطره ای   

یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که در آن آب پس از تصفیه فیزیکی ، بوسیله شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت توزیع شده و از طریق قطره چکان ها به صورت قطرات خارج شده و در پای گیاه می ریزد.

 

 

معاونت امور دام

 

*عنوان واژه :1- پرورش زنبور عسل

منظور نگهداری انواع کندوی با جمعیت زنبورعسل(فعال)، اعم از نوع جدید یا قدیم است که با هدف تولید عسل، ملکه یا هر نوع بهره برداری اقتصادی مرتبط دیگرانجام می شود .

*عنوان واژه :2- پرورش طیور به روش سنتی   

فعالیتی است که بطور محدود و معمولا در محل سکونت خانوار انجام می شود و بعنوان یک فعالیت جنبی در اقتصاد خانوار تلقی می شود .

*عنوان واژه :3- تخم نطفه دار ماکیان

تخم تولید شده توسط انواع ماکیان در رسته های لاین، اجداد و مادر است که قابلیت تبدیل به
جوجه های یک روزه را دارا باشد .

*عنوان واژه :4- سیستم قفس تمام اتوماتیک

سیستمی است که تمامی اعمال مربوط به توزیع آب و دان، جمع‌آوری کود و تخم مرغ در بین قفس‌ها بوسیله‌ی دستگاه‌های خودکار و تمام اتوماتیک و بدون دخالت کارگر انجام می شود.

*عنوان واژه: 5- سیستم قفس ساده

سیستمی است که در آن تمامی عملیات توزیع آب و دان، جمع‌آوری کود و تخم مرغ توسط کارگر و فقط با دخالت دست انجام می‌شود.

*عنوان واژه :6- سیستم قفس نیمه اتوماتیک

سیستمی است که در آن فقط توزیع آب و دان به طور اتوماتیک انجام می شود و مابقی کارها از جمله جمع آوری تخم مرغ و کود ، توسط کارگر و با دخالت دست صورت می گیرد.

*عنوان واژه :7- گاو دو رگ

گاوی است که از تلقیح دو نژاد حاصل می‌شود و معمولا یکی از آن‌ها اصیل می‌باشد.

*عنوان واژه :8- دام اهلی بزرگ (سنگین) 

به دامهایی نظیر گاو ، گوساله، گاومیش ، بچه گاومیش ، شتر ، بچه شتر، اسب و کره اسب اطلاق می‌شود.

*عنوان واژه :9- دام اهلی کوچک (سبک )

به دامهایی نظیر گوسفند، بره، بز و بزغاله اطلاق می‌شود.

*عنوان واژه :10- دام کار

دام کار، به دامی گفته می شود که برای شخم، بار کشی و نظایر آن مورد استفاده قرار گیرد.

*عنوان واژه :11- جوجه یکروزه گوشتی

به جوجه هایی که از قرار گرفتن تخم مرغ نطفه دار مرغ مادر گوشتی در ماشینهای مخصوص
جوجه کشی و طی زمان معین حاصل می شود، جوجه یکروزه گوشتی گفته می شود.

*عنوان واژه :12- جوجه یکروزه تخمگذار

به جوجه هایی که از قرار گرفتن تخم نطفه دار مرغ تخم گذار در ماشینهای مخصوص
جوجه کشی در طی زمان معین حاصل می شود ، جوجه یکروزه تخمگذار گفته می شود.

*عنوان واژه :13- تخم مرغ نطفه دار

به تخم مرغ های تولیدی از گله های مولد طیور گفته می شودکه قابلیت تبدیل به جوجه یکروزه را داشته باشد.

*عنوان واژه :14- جوجه یکروزه بومی 

به جوجه هایی که از قرار گرفتن تخم مرغ نطفه دار نژاد مرغ بومی در ماشینهای مخصوص جوجه کشی و طی زمان معین حاصل میگردد، جوجه یکروزه بومی گفته می شود.

*عنوان واژه :15- زنبور کارگر

زنبور های کارگر اکثریت زنبورهای کندو را تشکیل داده و ماده هایی هستند مه از تخم های بارور شده به وجود می آیند . تمام فعالیت های خارج و داخل کندو مانند جمع آوری شهد و گرده گل و تولید عسل توسط زنبورهای کارگر انجام می شود .

*عنوان واژه :16- زنبورنر     

زنبورهایی هستند که به تعداد کم در کندو وجود داشته و از تخم های بارور نشده بوجود می آیند . فعالیت آن ها تنها جفت گیری با ملکه در خارج از کندو است .

*عنوان واژه :17- ملکه زنبور عسل     

یکی از انواع زنبور عسل است که به تعداد یک عدد در هر کلنی وجود داشته و در حکم مادر کندو و منشاًء خصوصیات رفتاری کلنی مانند تولید عسل و نیش زنی است .

*عنوان واژه :18- شان کندو  

به مجموعه ای از حجره ها یا خانه های شش ضلعی و بسیار منظمی گفته می شود که با ترشح موم توسط زنبور های کارگر ساخته می شود و ملکه در آن ها تخمگذاری نموده و عسل و گرده ذخیره
 می شود .

*عنوان واژه :19- کندو

به محل زندگی زنبور عسل می گویند که در آن زنبورهای عسل فعالیت حیاتی و تولیدی را انجام
 می دهند و به اشکال و انواع مختلف ساخته می شود .

*عنوان واژه :20- پرورش زنبور عسل ( زنبور داری )

مجموعه فعالیت هایی است که به منظور بهره برداری از زنبور عسل ، تولیدات و فرآورده های آن صورت می گیرد .

*عنوان واژه :21- کلنی    

به مجموعه ای از زنبوران عسل متشکل از یک ملکه ، تعدادی زنبور نر در فصل مناسب و عده زیادی زنبور کارگر اطلاق می شود .در واحد پرورش زنبور عسل کلینی در داخل کندو زندگی می کند .

*عنوان واژه :22- کندوی مدرن (کندوی نوع جدید )

کندوی است با قاب های متحرک و قابل تعویض که با ابعادی مطابق با معیارهای فنی ساخته شده است . متداول ترین نوع کندوهای مدرن ، کندوی چوبی مکعب مستطیل شکل می باشد .

*عنوان واژه :23- کندوی بومی ( کندوی  نوع قدیم )

کندویی بدون قاب متحرک و یا بدون قاب است که در اشکال مختلف وجود دارد .

*عنوان واژه :24- ماشین جوجه کشی 

به دستگاهی گفته می شود که جهت تبدیل تخم مرغ نطفه دار به جوجه یکروزه مورد استفاده قرار گرفته و شامل دو دستگاه مجزا از یکدیگر به نامهای ستر(seter)و هچر(hatcher.) میباشد. تخم مرغ های نطفه دار ابتدا به مدت 18 روز در دستگاه ستر و سپس برای تبدیل به جوجه یکروزه به مدت سه روز در دستگاه هچر نگهداری می شود. این زمان برای سایر طیور متفاوت می باشد .

*عنوان واژه :25- مرغ پایان دوره

به گله های مرغ لاین ( گوشتی – تخمگذار ) اجداد ( گوشتی – تخمگذار ) مادر ( گوشتی – تخمگذار ) و مرغ تخمگذار گفته می شود که در پایان دوره بهره برداری اقتصادی به کشتارگاه حمل می شود .

*عنوان واژه :26- مرغ تخمگذار

مرغی است که از پرورش پولت حاصل و به منظور تولید تخم مرغ خوراکی نگهداری می شود. معمولا شروع تولید این دسته از مرغها از سن 23 هفتگی می باشد.

*عنوان واژه :27- مرغ حذفی (اخراجی )

مرغ و خروس هایی که طی دوره پرورش و تولید به دلایلی نظیر بیماری ، ضعف ، نقصان تولید و غیره از رده خارج می شوند .

*عنوان واژه :28- مرغ گوشتی نیمچه گوشتی 

مرغی است که از پرورش جوجه یکروزه گوشتی حاصل شده و به منظور تولید گوشت آن پرورش داده می شودو معمولا بین 42 تا 56 روز نگهداری می شود.

*عنوان واژه :29- مرغ مادر

مرغی است که از تخم نطفه دار آن برای تولید جوجه یکروزه استفاده می شود.مرغ های مادر به سه گروه مرغ مادر گوشتی برای تولید جوجه یکروزه گوشتی ، مرغ مادر تخم گذار برای تولید جوجه های یکروزه تخم گذار و مرغ مادر بومی برای تولید جوجه های یکروزه بومی تقسیم می شوند.

*عنوان واژه :30- پرورش طیور به روش صنعتی

عبارتست از نگهداری و پرورش نژادهای اصلاح شده طیور که با رعایت اصول مدیریت در زمینه های پرورش ، تغذیه و بهداشت در سالن های پرورش که از نظر عوامل محیطی مانند نور ، رطوبت و درجه حرارت تحت کنترل هستند صورت می گیرد .

*عنوان واژه :31- گله های مولد طیور

به مجموعه ای از طیور ماده و درصد مشخصی طیور نر گفته می شود که به منظور تولید تخم نطفه دار نگهداری می شود .

*عنوان واژه :32- برره موم  

 صمغ یا ماده خمیری و چسبنااکی است که زنبورهای عسل از درختان و گیاهان خاصی مانند بید ، بلوط و کاج جمع آوری نموده و به منظور میکروب کشی ، عایق بندی و ..... به کندو می آورند . برره موم مصارف صنعتی ، پزشکی و غیره نیز دارد .

*عنوان واژه :33- ژله رویال  

ماده ای است خامه مانند به رنک سفید که توسط زنبورهای کارگر و در سنین 2 تا12 روزگی ترشح می شود و برای تغذیه زنبور و خصوصاً ملکه به کار می رود . ژله رویال مصارف پزشکی و آرایشی نیز دارد .

*عنوان واژه :34- موم زنبور عسل  

 ماده ای است که از غدد موم ساز زنبورهای کارگر ترشح شده و عمدتاً برای ساخت شان استفاده
 می شود . موم زنبور عسل مصارف صنعتی ، دارویی و غیره نیز دارد.

*عنوان واژه :35-کندوی با جمعیت 

به کندویی گفته می شود که حاوی یک کلنی زنبور عسل باشد .

*عنوان واژه :36- کندویی بدون جمعیت

به کندویی گفته می شود که دارای کلنی زنبور عسل نباشد .

*عنوان واژه :37- لنبه      

به تخم مرغ های تولید شده بدون پوسته سخت آهکی اصطلاحاً لبه کفته می شود .

 

 

*عنوان واژه :38- موسسه ی  پرورش مرغ مادر 

یک واحد تولیدی کشاورزی است که در آن گله های مخصوص از مرغ و خروس نژادهای اصلاح شده
(که اصطلاحا به آن ها مرغ مادر و خروس پدر گفته می شود) ، جهت تولید تخم مرغ نطفه دار نگهداری و پرورش داده می شود.

*عنوان واژه :39- مرغداری پرورش مرغ گوشتی   

یک واحد تولیدی کشاورزی است که در آن جوجه یکروزه مرغ گوشتی (نیمچه گوشتی ) به منظور تولید مرغ گوشتی به مدت معینی ، نگهداری و پرورش داده می شود.

*عنوان واژه :40- مرغداری پرورش مرغ تخمگذار

یک واحد تولیدی کشاورزی است که در آن گله هایی از نژادهای اصلاح شده مرغ تخمگذار به منظور تولید تخم مرغ خوراکی ، نگهداری و پرورش داده می شود.

*عنوان واژه :41- موسسه ی جوجه کشی  

یک واحد تولیدی کشاورزی است که در آن تخم نطفه دار ، به وسیله ماشین های جوجه کشی به
جوجه ی یکروزه تبدیل می شود.

*عنوان واژه :42- مرغداری پرورش پولت تخمگذار  

یک واحد تولیدی کشاورزی است که در آن جوجه های یکروزه تخمگذار تا سن سه ماهگی (90 تا 110 روزه گی ) نگهداری و پرورش داده می شوند. مرغ های مذکور سپس به سالن های پرورش مرغ تخمگذار انتقال می یابندو پس از گذشت 2 تا 5/2 ماه شروع به تخمگذاری می کنند.

*عنوان واژه :43- پولت(نیمچه تخمگذار)  

ازپرورش جوجه یکروزه تخم گذار تا سن 90 الی 110 روزه گی پولت ( نیمچه تخمگذار) حاصل می شود.

*عنوان واژه :44- جوجه ی یکروزه تخمگذار   

به جوجه هایی که از قرار گرفتن تخم مرغ نطفه دار مرغ مادر در ماشینهای مخصوص جوجه کشی و طی زمان معین حاصل می شود ، جوجه یکروزه گفته می شود.

 

 

امور تولیدات گیاهی

 

*عنوان واژه :1- بذر

هر عضوی از گیاه مانند دانه، قلمه، پیاز، غده‌های زیرزمینی و ساقه‌های زیرزمینی را اصطلاحا بذر می گویند به منظور تکثیر جنسی و غیر جنسی و تولید گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

*عنوان واژه :2- بذر منوژرم

بذری که دارای یک جنین است و از آن فقط یک جوانه تولید می‌شود.

*عنوان واژه :3- بذر پلی ژرم

بذری است که از دو یا چند بذر بهم چسبیده تشکیل شده و از آن دو یا چند جوانه تولید می‌شود.

*عنوان واژه :4- بذر هیبرید

بذری که از نظر ژنتیکی ناهمگن است و ترکیب ژنتیکی آن پس از یکبار تکثیر به شدت تغییر می‌یابد.

*عنوان واژه :5- پا جوش

شاخساره‌ای است که از جوانه‌های نابجای روی ریشه و یا پاهنگ( طوقه) حاصل می‌شود و  بعد از مدتی به عنوان یک افزونه( وسیله تکثیر) می تواند از پایه مادری جدا شده و به محل دیگری منتقل شود.

*عنوان واژه :6- پیاز تکثیر

ساقه کوتاه تغییر شکل یافته ی زیرزمینی است که دارای برگهای فلسی( خشک یا تر) می باشد و برای تکثیر و تداوم نسل مورد استفاده قرار می گیرد.

*عنوان واژه :7- خزانه

زمینی است که در آن بذر و قلمه و ... گیاهان بصورت متراکم به منظور تولید نشاء یا نهال برای انتقال به زمین اصلی و یا پیوند زدن کاشته می شود.

*عنوان واژه :8 -نهالستان

به مکانی گفته می‌شود که با توجه به منابع آب و خاک و شرایط آب و هوایی برای تولید و تکثیر نهال و اندام‌های تکثیری مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

*عنوان واژه:9- ریزوم(ساقه رونده زیرزمینی )

ساقه‌ای است که زیر زمین یا نزدیکی سطح زمین بطور افقی می‌روید و دارای تعدادی گره، برگهای کوچک و جوانه است.

*عنوان واژه :10- کشت گلخانه ای

منظور کشت و کار انواع محصولات سالانه یا دائمی است که در گلخانه‌ها با هدف بهره‌برداری اقتصادی انجام می‌شود. کشت محصولات کشاورزی زیر پوشش موقت مانند کشت زیر پلاستیک، کشت گلخانه‌ای محسوب نمی‌شود.

*عنوان واژه :11- گلخانه

مکانی است که با ایجاد ساختمان با پایه‌های ثابت و سقف شیشه‌ای، پوشش پلاستیکی  برای تولید محصولات سالانه یا دائمی در محیط تحت کنترل از نظر حرارت، رطوبت، نور، تهویه و غیره اختصاص یافته است و به اندازه کافی در داخل آن فضا برای کارگران موجود است.

*عنوان واژه :12- چای استحصالی

چای خشک حاصل از برگ سبز چای پس از انجام عملیات چای سازی را چای استحصالی گویند که ضریب تبدیل آن حدود 5/22 درصد برگ سبز چای می‌باشد.

*عنوان واژه :13- فرآوری محصول

به مجموعه تغییرات فیزیکی، شیمیایی، درجه بندی، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع مواد دارای منشاء گیاهی و جانوری فرآوری گفته می‌شود.

*عنوان واژه :14- باغ مادری

باغی است که به عنوان منبع تامین کننده قلمه یا پیوندک ارقام مرغوب اصیل و سالم گیاهان و منطبق با شرایط منطقه احداث می شود. در این باغات انتظار گرفتن بار و میوه از درختان نمی رود.

*عنوان واژه :15- باغ سازگاری

باغی است که در آن مجموعه‌ای از ارقام شناخته شده به منظور ارزیابی خصوصیات بارز ارقام در آن منطقه پرورش می‌یابند.

*عنوان واژه :16- گیاه زینتی

هر نوع گیاه اعم از بوته، درختچه، درخت و سایر انواع گیاهان است که محصول اصلی آن به منظور زیبا سازی اماکن و معابر مورد استفاده قرار می‌گیرد. محصول گیاهان زینتی ممکن است گیاه کامل و یا اندامی از گیاه نظیر گل، شاخه، برگ باشد.

*عنوان واژه :17- فرآیند عمل آوری برگ سبز چای

فرآیندی است که طی آن برگ سبز چای با گذراندن مراحل خاص و بر اساس فعل و انفعالات شیمیایی (اکسیداسیون و احیاء) تبدیل به چای خشک می‌گردد.

*عنوان واژه :18- کاشت

مجموعه عملیاتی است که منجر به استقرار غده، نهال، بذر و ... در زمین یا محیط دیگری شود. تسطیح زمین، کودپاشی، مرزکشی و آبیاری قبل از کشت، شخم، دیسک زدن، نهرکشی، بوجاری وضدعفونی بذر، بذرپاشی، زیرخاک کردن بذر، نشا کاری و امثال آنها در این مجموعه عملیات قرار می‌گیرند.

*عنوان واژه :19- داشت

مجموعه عملیاتی است که پس از کاشت، به منظور فراهم کردن شرایط رشد گیاه انجام می شود و تا زمان برداشت ادامه دارد. آبیاری، سمپاشی، وجین، پخش کود، تنک کردن، سله شکنی، تامین حرارت مورد نیاز برای جوانه زدن، خاک دادن پای بوته ها و امثال آنها در این مجموعه قرار می گیرد.

*عنوان واژه :20- برداشت

مجموعه عملیاتی است که با چیدن، کندن، بریدن یا جمع کردن هر گیاه یا محصول شروع می شود و معمولا با حمل آن به انبار بهره برداری خاتمه می یابد. درو، حمل محصول به خرمنگاه، خرمنکوبی، باد دادن، کیسه کردن و امثال آنها در این مجموعه قرار می گیرد. حمل محصول به بازار تحت این عنوان قرار نمی گیرد.

*عنوان واژه :21- کاشت پراکنده محصولات باغی

منظور، کاشت انواع محصولات دائمی به تعداد محدود در زمین‌های بهره‌برداری، خارج از باغات و قلمستان‌ها می‌باشد

*عنوان واژه :22- کاشت مجتمع

منظور، نوعی کاشت است که بوته، درخت یا درختچه‌ها به صورتی منظم و طبق قاعده کاشته شده باشد. در صورتی که گیاهان بدون نظم و قاعده ولی با تراکم کافی کشت شده باشند، به نحوی که بتوان مساحت اختصاص یافته به آن را تعیین کرد نیز، کشت مجتمع محسوب می‌شود

*عنوان واژه :23- کاشت مجتمع ساده (کاشت مجتمع تک محصولی )

منظور از کاشت مجتمع ساده (تک محصولی)، نوعی کاشت مجتمع است که در آن فقط یک نوع محصول دایمی کاشته شده و اصطلاحاً تک محصولی باشد. باغی که به منظور بهره‌برداری از یک محصول خاص احداث شده ولی در بین درختان یا در اطراف آن تعداد کمی از سایر انواع درختان کاشته شده باشد نیز به صورت کاشت ساده (تک محصولی) منظور می‌شود.

*عنوان واژه :24- کاشت مجتمع مخلوط

نوعی کاشت مجتمع است که در آن بیش از یک نوع محصول دائمی و به صورت مخلوط کاشته شده است به نحوی که تعیین مساحت هر یک از محصولات مقدور نیست.

*عنوان واژه :25- کشت ساده (کشت تک محصولی )

نوعی کشت است که در زمین فقط یک نوع محصول اعم از سالانه یا دائمی کاشته شود. مانند زمینی که در آن فقط گندم، یا باغی که در آن فقط پرتقال کاشته شده است.

*عنوان واژه : 26- کشت مجدد

اگر روی زمین طی یک سال چند بار کاشت و برداشت محصولات سالانه انجام شود، کشت دوم و کشتهای بعد از آن، کشت مجدد محسوب می شود.

*عنوان واژه :27- کشت مخلوط

کاشت دو یا چند نوع محصول به صورت توام، کشت مخلوط نامیده می شود. در این نوع کشت، مجزا کردن مساحت هر نوع محصول به آسانی مقدور نیست، مانند کشت مخلوط پنبه و هندوانه در مزارع یا کشت درهم گلابی، سیب و گیلاس در باغ ها.

*عنوان واژه :28- کود پاشی

پراکندن کود در سطح مزرعه، باغات، جنگل ها و مراتع را کودپاشی گویند که با دست، ماشین آلات زمینی و هواپیما انجام پذیر است. کود پاشی به صورت مایع و جامد هم انجام می‌گیرد.

*عنوان واژه :29- نشاء

گیاه سبز شده از بذر در خزانه را پس از آنکه چند برگ اصلی بر روی آن ظاهر شد و آماده انتقال برای کاشت در زمین اصلی یا ظروف گردید، نشاء می‌نامند.

*عنوان واژه :30- کمپوست

یک نوع کود آلی است که از بقایای گیاهان و جانوران و یا زباله‌های خانگی یا شهری در اثر تخمیر و پوسیده شدن مواد موجود در آنها به وجود می‌آید به طوری که پودرشده و فرم اولیه خود را ازدست داده باشد.

*عنوان واژه :31- کشت آبی

نوعی کشت محصول است که برای مرحله کاشت یا داشت آن، عمل آبیاری پیش‌بینی شده باشد، ولو این که به علتی چون بارندگی کافی یا کمبود آب به طور استثناء آبیاری انجام نشود.

*عنوان واژه :32- کشت دیم

نوعی کشت محصول است که برای مرحله‌ی کاشت یا داشت آن عمل آبیاری پیش‌بینی نشده است و آب مورد استفاده گیاه مستقیماً از نزولات آسمانی یا آب تحت الارضی تامین می‌شود. کشت دیم عموما در زمین کشاورزی دیم انجام می شود ولی بطور استثنا ممکن است به صورت تناوبی در زمین کشاورزی آبی نیزانجام شود.

*عنوان واژه :33- کشت زیردرختی

منظور از کشت زیر درختی، کشت محصولات سالانه در فواصل درختان یا نهال های باغ است.

 

 

*عنوان واژه :34- دانه

عبارت است از مجموعه جنین ، مواد ذخیره ای و پوسته که در تولید مثل جنسی به عنوان بذر استفاده می شود . مانند دانه ی غلات . 

*عنوان واژه :35- غده

اندام رویشی زیرزمینی است که در تکثیرو ازدیاد گیاه استفاده می شودو بیش از یک جوانه دارد و این جوانه ها به گیاهچه منتهی می شوند . مانند غده چغندرقند، هویج ، شلغم و غیره .

*عنوان واژه :36- واریته گیاهی

مجموعه ای متمایز، یکنواخت و پایدار از گیاهان است که زیر مجموعه ی یک گونه را تشکیل
 می دهند.واریته وقتی در سطح وسیع و تجاری کشت شود رقم تجاری یا کولتیوار نامیده می شود .

*
عنوان واژه :37- محصول سالانه

انواعی از محصولات کشاورزی هستند که معمولا ساقه علفی دارندو دوره رویش آنها کمتر از یک سال است . این محصولات برای تولید دوره بعد دوباره کاشته می شوند . محصولاتی نظیر یونجه ، زعفران و نیشکر که تا چند سال قسمت زیر زمینی آنها پس از برداشت در زمین باقی می ماند و مجددا در سال بعد رشد می کند نیز در این گروه قرار می گیرد.

*
عنوان واژه : 38- قارچ دکمه ای

به قارچ های سفید یا قهوه ای گفته می شود که پایه آن در محور کلاهک قرار گرفته است . این نوع قارچ باید در محل هایی با درجه حرارت ، رطوبت و محیط کشت کنترل شده ، تولید شوند.

*
عنوان واژه : 39- قارچ صدفی

به قارچ های فلس مانندی گفته می شود که پایه آن در یک طرف قرار می گیرد و در شرایط ساده قابل کشت می باشند.

*
عنوان واژه : 40- قارچ خوراکی

گروهی لز قارچ های کلاهدار که در زیر مجموعه ی گیاهان طبقه بندی شده ه اند، بر روی مواد آلی مرده مانند کمپوست زندگی می کنند ،فاقد مواد سمی بوده و می توانند مورد مصرف خوراکی قرار گیرند.

*
عنوان واژه :41- اسپان (بذر قارچ )

وسیله ازدیاد قارچ یا همان ریسه های قارچ است که بر روی ماده ای مثل دانه های گندم ، چاودار،ارزن و غیره رشد داده می شود.

 

 

*
عنوان واژه :42- باغ

زمینی است در فضای باز که در آن کاشت و نگهداری درختان مثمر بصورت مجتمع و با هدف
بهره برداری اقتصادی انجام شده باشد. حیاط منازل ، حاشیه مزارع و غیره که گاهی اوقات این نوع درختان در آن ها به تعداد کم یا به صورت پراکنده کاشته می شود ، باغ محسوب نمی شود ، خزانه و نهالستان این نوع درختان نیز به عنوان باغ منظور می شود.

*
عنوان واژه :43- باغداری

منظور ، کاشت وکار محصولات دائمی با هدف بهره برداری اقتصادی است . احداث و نگهداری باغ
میوه ، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین و نیز زیر پوشش ( مانند پلاستیک ) فعالیت باغداری محسوب می شود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و سایر ظروف در این فعالیت منظور نمی شود.

*
عنوان واژه :44- توتستان

باغی است که درآن درختان توت به منظور استفاده از برگ در فعالیت پرورش کرم ابریشم و یا میوه به صورت مصرف تازه خوری یا فرآوری ، پرورش می یابند.

*
عنوان واژه : 45- درخت بارور

درختی است که به سن باردهی یا بهره برداری رسیده است .

*
عنوان واژه : 46- درخت غیرمثمر

درختی است که محصول اصلی آن چوب است یا به منظور زیبا سازی محوطه هاو ایجاد فضای سبزکاشته می شود.

*
عنوان واژه : 47- درخت مثمر

درخت یا درحتچه ای است که کشت آن به منظور برداشت میوه ، برگ ، گل یا هر نوع محصول دیگر غیر از چوب ، متداول است .

*
عنوان واژه : 48- قلمستان

زمینی است که در آن درختان غیر مثمر مانند صنوبر، تبریزی ، سپدار، پده ، شالک و بید با هدف بهره برداری اقتصادی ازتنه یا شاخه آنها ، به صورت مجتمع کاشته شده باشد. خزانه و نهالستان این نوع درختان نیز قلمستان محسوب می شود.

 

 

*
عنوان واژه : 49- قلمه

قسمتی از ساقه ، برگ یا ریشه است که از گیاه مادری جدا شده و برای تولید ریشه یا شاخه جوان در شرایط مساعد قرار می گیرد.

*عنوان واژه :50- گل شاخه بریده (گل بریدنی)

شاخه گل دهنده ای است که به عنوان محصول نهایی از گیاه جدا شده و می تواند در یک مدت زمان قابل قبولی به زندگی خود ادامه دهد.

*عنوان واژه :51- گیاهان دائمی (نباتات دائمی )

گیاهانی هستند که غالباً تنه یا ساقه چوبی دارند و پس از برداشت محصول ، تمام یا قسمتی از گیاه در زمین باقی می ماند و مجدداً در سالهای بعد محصول می دهد.

*عنوان واژه :52- کاشت پراکنده محصولات زراعی

کشت دست پاش غیرمتراکم گیاه که امکان خاک ورزی در آن وجود دارد کاشت پراکنده گویند.

*عنوان واژه :53- کاشت متراکم

کشت دست پاش بسیار متراکم که امکان خاک ورزی در آن وجود ندارد.

*عنوان واژه :54- کاشت متراکم ساده

به کشت متراکم خالص یک رقم، یک واریته یا یک نژاد گفته می‌شود.

*عنوان واژه :55- کاشت متراکم مخلوط

کشت متراکم چند رقم یا واریته و یا نژاد در یک قطعه زمین به طوریکه مجزا کردن مساحت هر نوع محصول به آسانی امکان‌پذیر نیست.

*عنوان واژه :56- زمین آیش

بخشی از زمینهای زراعی است که بر اساس برنامه تناوب زراعی، برای تولید در سال زراعی در آن محصولی کشت نشده است و پس از خاتمه مدت آیش، در آن محصول سالانه ای کشت می شود. در طول زمان آیش معمولا زمین را شخم می کنند ولی ممکن است در مواردی هیچ اقدامی روی زمین انجام نشود. طول مدت آیش حداکثر 5 سال تعیین می شود.

*عنوان واژه :57- اراضی زراعی

بخشی از زمینهای کشاورزی است که برای کشت و کار محصولات سالانه(اعم از آبی و دیم) اختصاص یافته است. در زمین زراعی ممکن است به دلیل تناوب کشت یا علل دیگر، محصولی کاشته نشده باشد

*عنوان واژه :58- اراضی زراعی آبی

زمین زراعی است که آب مورد نیاز برای زراعت در آن، از طریق آبیاری تامین می شود.

*عنوان واژه :59- اراضی زراعی دیم

زمین زراعی است که آبیاری نمی شود و آب مورد نیاز برای زراعت در آن، از طریق نزولات آسمانی تأمین می شود.

*عنوان واژه :60- اراضی زیرکشت

منظور مجموع زمین‌های زیرکشت محصولات سالانه، باغ، قلمستان و کشتگاه سرپوشیده است. چراگاه، جنگل، مرتع ،آیش و سایر اراضی بهره‌برداری تحت این عنوان قرار نمی‌گیرند.

*عنوان واژه :61- زراعت

منظور از زراعت، کشت وکار محصولات سالانه در زمین زراعی یا بین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است . کاشت محصولات سالانه حتی در زیر پوشش ( مثل پلاستیک ) نیز زراعت محسوب می شود ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان و سایر ظروف در این فعالیت منظور نمی شود.

*عنوان واژه :62- سال زراعی

دوره زمانی مورد نیاز برای انجام تمامی مراحل تولید محصول زراعی از قبیل (آماده سازی زمین – کاشت – داشت – برداشت) در دوره‌ای از سال که در آن شرایط اقلیمی برای رشد گیاه مناسب است را سال زراعی گویندکه با توجه به نوع گیاه زراعی متغیر می‌باشد. معمولأ اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال آینده یک سال زراعی تلقی می گردد.

*عنوان واژه :63- ملاس

پساب قهوه‌ای رنگ و غلیظی که پس از استخراج قند(ساکارز) از چغندر قند و یا نیشکر باقی می‌ماند و از آن به عنوان ماده خام در تولید اتانول- اسید سیتریک- الکل ایتلیک و فرآورده‌های دیگر استفاده می‌شود. ملاس به‌عنوان یکی از غذاهای دام و طیور به کار می‌رود.

*عنوان واژ: 64- باگاس

تفاله حاصل از شربت‌‌گیری از نیشکر را باگاس می‌گویند.

 

 

معاونت صنایع و امور زیربنایی

 

*عنوان واژه:1- آبیاری تحت فشار

یک روش آبیاری است که در آن آب . توسط شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت ، بافشار توزیع شده و از طریق خروجی ها مانند آب پاش ها و قطره چکان ها در اختیار گیاه قرار می گیرد . عامل ایجاد فشار اکثراً ایستگاه پمپاژ ، یا فشار حاصل از شیب و یا فشار ناشی از آب پشت سدهاست .

*عنوان واژه:2- آبیاری بارانی  

یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که در آن آب بوسیله شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت توزیع شده و از طریق آب پاش ها به صورت باران پاشیده می شود.

*عنوان واژه:3- آبیاری قطره ای

یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که در آن آب پس از تصفیه فیزیکی ، بوسیله شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت توزیع شده و از طریق قطره چکان ها به صورت قطرات خارج شده و در پای گیاه می ریزد.

*عنوان واژه:4- آبیاری غرقابی

نوعی آبیاری است که در آن زمین به کرت های با شیب کم تقسیم شده و آب ، تمام واحد آبیاری را پوشانده و در حالت سکون در خاک نفوذ می کند.

*عنوان واژه:5- آبیاری نشتی

نوعی آبیاری است که به منظور آن در زمین ، جوی و پشته یا شیارهایی موازی ایجاد می شود و در هر مرتبه آبیاری ، آب را با جریان ملایم وارد جوی ها یا شیارها می کنند. در این روش ، آب به تدریج در اطراف جوی یا شیار نشست می کند و در دسترس ریشه گیاه قرار می گیرد. در برخی موارد بخشی از آب از زهکش انتهایی تخلیه می شود.

*عنوان واژه:6- آبیاری نواری  

نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت های باریک و بلند تقسیم شده ، و آب از سر کرت وارد شده و پس از رسیدن به انتهای کرت ، بسته می شود.

*عنوان واژه:7- آبیاری کرتی

نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت های کوچک تقسیم شده و آب در داخل آن بصورت ساکن در خاک نفوذ می کند.

 

سازمان شیلات ایران

 

عنوان واژه:1- ماهی استخوانی

به رده ای از ماهیان اطلاق می شود که دارای اسکلت از جنس استخوان بوده و خانواده های مختلفی از آن در شمال و جنوب کشور وجود داشته و دارای ارزش تجاری می باشد.

عنوان واژه:2- پودر ماهی(آرد ماهی) 

محصولی است که از پختن . خشک کردن و آسیاب کردن ماهی کامل و یا ضایعات ماهی به دست
می آید و با درصدهای مختلف در ترکیب خوراک دام ، طیور و آبزیان قرار می گیرد.

عنوان واژه:3- صید پره

روشی از صید ماهیان است که با استفاده از نوعی تور کششی به نام تور پره متشکل از کیسه ، دستک و طناب و به وسیله ی نیروی انسانی و موتور از دریا به ساحل انجام می شود و معمولاً در سواحل شمالی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

عنوان واژه:4- پره کشی 

مجموعه اقداماتی است که منجر به صید ماهیان به وسیله تور پره می شود.

عنوان واژه:5- ماهی خاویاری

گونه هایی از ماهیان با ارزش از رده ماهیان غضروفی- استخوانی با دو جنس تاس ماهی و فیل ماهی هستند. گونه های بومی جنس تاس ماهی در آبهای شمال شامل ازون برون (دراکول) ، قره برون ، چالباش ( تاس ماهی روس ) و شیب بوده و تنها گونه ی جنس فیل ماهی ، گونه فیل ماهی است.

عنوان واژه:6- خاویار

به تخمک به دست آمده از ماهیان خاویاری شامل گونه های فیل ماهی ( بلوگا) ، ازون برون (سوروگا) و تاس ماهی گفته می شود.

عنوان واژه:7- صیدگاه 

محدوده جغرافیایی معینی برای صید آبزیان است که طی فصول صید ، به منظور فعالیت شناورهای صیادی از طرف سازمان شیلات ایران تعیین می شود.

عنوان واژه:8- روزهای صید

روزهایی از سال که برای برداشت اقتصادی از گونه های مختلف آبزی در صیدگاه های مختلف از سوی سازمان شیلات ایران اعلام می شود.

 

 

عنوان واژه:9- روزهای مفید صید

روزهای صیدی است که شناور در صیدگاه حضور داشته و به عملیات صیادی مبادرت می ورزد.

عنوان واژه:10- آبزیان (موجودات آبزی)

آبزیان عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی آب های شیرین ، شور و لب شور دریا و یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی (شامل کلیه مراحل رشد و نمو تخم ، لارو ، نوزادی و ...) و یا مدت زیادی از عمر خود را در آب طی می کنند.

عنوان واژه:11- ماهیان گرمابی 

ماهیانی هستند که از نظر زیستی در آب های با دمای 35-14 درجه سانتی گراد رشد و نمو می کنند. گونه هایی از این ماهیان در محیط های مصنوعی نظیر آب بندان ،آب پشت سدها و استخرها پرورش داده می شوند مانند خانواده کپور ماهیان پرورشی ( آمور ، فیتوفاگ ، کپور پرورشی و ...).

عنوان واژه:12- ماهیان سردآبی 

ماهیانی که در آب های با دمای بین 19-6 درجه سانتی گراد رشد و نمو می کنند. گونه هایی از این ماهیان در محیط های مصنوعی نظیر استخرو سدهای ساخته شده پرورش داده می شوند.مانند قزل آلا

عنوان واژه:13- مزارع پرورش آبزیان  

به مجموعه ای از استخرها و یا کانال های آب ، خروجی زهکشی و تاسیسات مرتبط  انبار ، نگهبانی ، سرایداری و  مدیریت گفته می شود که با هدف آبزی پروری به وجود آمده است.

عنوان واژه:14- مساحت مفید مزارع پرورش آبزیان   

سطح قابل آبگیری در مزارع پرورش آبزیان است که در آن فعالیت آبزی پروری انجام می شود.

عنوان واژه:15- آب بندان    

محیطی شبیه به استخر مصنوعی است که با ایجاد یک مانع معمولا خاکی به منظور ذخیره سازی آب به وجود می آیدو عمدتا در شمال کشور مرسوم بوده و از آن برای آبیاری اراضی کشاورزی به خصوص کشت برنج استفاده می شود.

عنوان واژه:16- پرورش ماهی در شالیزار   

به فعالیت پرورش ماهی در زمین هایی که به کشت برنج اختصاص دارد،گفته می شود. در این روش ، ماهی به صورت تلفیقی با گیاه برنج و یا پس از برداشت محصول ( در شش ماه دوم سال ) پرورش داده می شود.

 

 

عنوان واژه:17- شیلات    

به فعالیت هایی گفته می شودکه در بخش های صید و صیادی ، تکثیر ، پرورش و فرآوری آبزیان انجام می شود.

عنوان واژه:18- بندر صیادی    

به محدوده ای از ساحل دریا یا رودخانه اطلاق می شود که به منظور صید مورد بهره برداری قرار
میگیرد و به حهت دارا بودن پناهگاه طبیعی ( خور یا آبراهه مناسب ) یا مصنوعی (موج شکن ) و تاسیسات ساحلی دیگر ، پهلوگیری و تخلیه به وسیله شناورهای صیادی در آن امکان پذیر بوده و اکثر شناورهای فعال در آن ، شناورهای صیادی می باشد.

عنوان واژه:19- لارو ماهی    

مرحله ای از زندگی ماهی می باشد که با تکمیل جنین و خروج آن از پوسته تخم و رها شدن در آب آغاز می شود . معمولا لارو ماهیان از نظر شکل ظاهری به والدین شباهت دارد( به جز چند استثنا مانند مار ماهی )

*عنوان واژه:20- پرورش آبزیان    

به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که شامل کشت و تولید آبزیان است . این فعالیت می تواند شامل مدیریت های آماده سازی ، ذخیره سازی ، آب و هوادهی ، غذادهی ، بهداشتی ، برداشت و حتی اعمال روش های نگهداری و فراوری مقدماتی در محدوده استخرها یا مزارع پرورش آبزیان باشد.

عنوان واژه:21- آبزیان پرورشی   

به موجودات گیاهی و جانوری گفته می شود که در تمامی منابع آبی داخلی اعم از طبیعی و مصنوعی ، ساحلی و دریا پرورش داده می شوند.

عنوان واژه:22- مرکز تکثیر آبزیان     

مکانی است که در آن تمام یا بخشی از فعالیت های مربوط به نگهداری ماهیان مولد ، تولیدمثل و یا اصلاح نژاد آبزیان با رعایت مواردی مانند تغذیه و مسائل بهداشتی انجام می شود . مکان هایی که در آن تمام یا بخشی از فعالیت نگهداری تخم های لقاح یافته تا تولید لارو و بچه ماهی انجام می شود نیز مراکز تکثیر محسوب می شوند.

عنوان واژه:23- مزرعه خرد   

نوعی از مزارع پرورش ماهیان است که تولید آن ها پایین بوده و اغلب برای مصرف خانواده یا فروش محصول بصورت محدود می باشد.مزارع خرد شامل انواع استخرهای دومنظوره و استخر ذخیره آب کشاورزی می شوندکه برای پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

*عنوان واژه:24- استخر ذخیره آب کشاورزی    

نوعی مزرعه خرد است که به منظور ذخیره آب موردنیاز کشاورزی احداث شده ولی در آن پرورش ماهی نیز انجام می شود.

عنوان واژه:25- بچه ماهی تولید شده    

بچه ماهی است که پس از گذراندن مرحله ی لاروی به وزن حداقل یک گرم رسیده و در مراکز تکثیر آبزیان برای استفاده های مختلف تولید شده باشد.

عنوان واژه:26- بچه میگوی تولید شده     

به آخرین مرحله ی لارو تولید شده در مراکز تکثیر میگو گفته می شود که آماده ی ذخیره سازی در مزارع پرورش میگو با رهاسازی در دریا می باشد.

عنوان واژه:27- بچه ماهی رهاسازی شده   

به بچه ماهی حاصل از تکثیر ماهیان اعم از استخوانی ، غضروفی و غیره گفته می شود که به منظور حفظ نسل و بازسازی ذخایر و یا پرورش آنها در اکوسیستم های آبی طبیعی ، نیمه طبیعی و مصنوعی ( دریاها، دریاچه ها ، دریاچه های پشت سدها ، سدها و ...) رها می شوند.

عنوان واژه:28- بچه میگوی رهاسازی شده     

به میگوی حاصل از تکثیر با وزن حداقل یک تا سه گرم گفته می شود که به منظور حفظ نسل و بازسازی ذخایر این آبزی در اکوسیستم های آبی طبیعی ( دریا، دریاچه و ... ) رهاسازی می شود.

*عنوان واژه:29- پرورش ماهی      

به مجموعه ای از فعالیت های پرورش آبزیان گفته می شود که محصول تولیدی آن ، یکی از گونه های ماهیان می باشد.

عنوان واژه:30- استخر دو منظوره       

محل تعبیه شده برای ذخیره آب کشاورزی است که در مجاورت منابع آبی خرد نظیر چاه ، قنات و چشمه قرار داشته و با هدف استفاده بهینه از آن منابع ، ضمن استفاده به منظور کشاورزی ، در آن فعالیت پرورش ماهی نیز انجام می شود.

*عنوان واژه:31- لارو میگو( بچه میگو)       

به نوزاد میگو گفته می شود که دارای سن یا وزن مناسب برای رهاسازی در استخرهای پرورش یا سایر محیط های آبی می باشد. سن مناسب بچه میگو برای ذخیره سازی در استخرها ، با توجه به وزن آن معمولا 12 تا 15 روز است.

 

 

*عنوان واژه:32- پرورش میگو       

به مجموعه ای از فعالیت های پرورش آبزیان گفته می شود که محصول تولیدی آن ، یکی از گونه های میگو می باشد.

*عنوان واژه:33- ذخیره سازی آبزیان        

به رها کردن آبزیان در منابع آبی و استخرهای سرپوشیده گفته می شود که با هدف برداشت مجدد
آن ها با استفاده از روش های آبزی پروری در استخرهای پرورشی و بهره برداری از ظرفیت اکولوژیکی منابع آبی انجام می شود.

*عنوان واژه:34- شرکت تعاونی صیادی         

نوعی شرکت تعاونی است که به منظور انجام فعالیت های صیادی ایجاد می شود.

عنوان واژه:35- سردخانه         

مجموعه ساختمان و تاسیساتی است که در آن ، شرایط لازم برای نگهداری محصولات کشاورزی ، مواد غذایی و دیگر مواد یا کالاهای فاسد شدنی از نظر دما ، رطوبت نسبی و ... به طور مصنوعی تامین
می شود . سردخانه می تواند دارای سالن های یک مداره ( یکی از دو حالت بالای صفر یا زیر صفر) و دو مداره ( هر دو حالت بالای صفر و زیر صفر ) باشد.

عنوان واژه:36- تونل انجماد         

سالنی است با قدرت سرمازایی 30- تا 40- درجه سانتی گراد که در آن فرایند کاهش دمای بالا
( گوشت ، ماهی و ...) و عبور از مرحله حداکثر کریستالیزاسیون با سرعت موردنظر انجام می شود.

 

 

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ