روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

 

 

 
 
نقش تعاونی های روستایی درکارآفرینی..
  • نقش تعاونی‌های روستایی در کارآفرینی برای زنان روستائی علیرضا رابط
  • هدف از ارائه مقاله فوق بررسی راهکارها و اهرم‌هایی برای جذب و جلب بیشتر زنان روستایی در امر تولید کشاورزی با کارآفرینی در این بخش بوده و ایجاد راهکارهای مناسب برای ایجاد، توسعه و تقویت زمینه‌های کارآفرینی برای زنان روستایی با تشکیل تعاونی‌ها در سطح روستاهای شهرستان زنجان می‌باشد.
  • چکیده:

قشرعظیمی ازمردم کشور عزیزمان ایران درنقاط روستایی به سر می‌برند و با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته، هنوز این قشر، ازموهبت برخورداری ازشرایط مناسب زندگی به سبب وجود موانع تاریخی، سیاسی وساختاری بی‌بهره می‌باشند.

وجود فقر، بیکاری، نابرابری روزافزون بین شهر و روستا، بهره‌وری پایین محصولات کشاورزی، ضایعات محصولات کشاورزی، بیسوادی، افزایش جمعیت، پایین بودن درآمد اقتصادی، کمبود خدمات و در نهایت مهاجرت بی‌رویه این افراد به سوی شهرها را می‌توان از مشخصات مهم جامعه فوق تلقی نمود.

باگذشت زمان و به وجود آمدن تحولات فضایی و مکانی شدید درحوزه‌های شهری و روستایی دست اندرکاران امر توسعه مترصد شده‌اند که برای بهبود وضعیت فوق و ریشه‌کن کردن پدیده فقر و فلاکت موجود در روستاها که پیامدهای این نابسامانی‌ها دامنگیر حوزه‌های شهری نیز شده است راهکارهایی را به مرحله اجرا درآورند.

از راهکارهای مهم و اساسی، توسعه روستاهای کشور می‌باشد. امروز این اندیشه در ذهن سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه به وجود آمده است که؛ بدون توجه به وضعیت روستاهای کشور و عدم ایجاد یک تحول و دگرگونی درساختارهای اقتصادی و اجتماعی، توسعه ملی معنی و مفهومی نخواهد داشت.

یکی از مباحث مهم در بحث توسعه و به خصوص توسعه پایدار، بهره‌گیری مناسب و بهینه از توانایی‌ها و استعدادهای زنان روستایی در جامعه روستایی است.

با توجه به این موضوع، اهمیت به موقعیت خاص زنان روستایی و ایجاد اشتغال برای آنان امری ضروری و دور از اجتناب است چرا که زنان نقش به سزایی در اقتصاد روستائی و تولید دارند.

به عبارت دیگر، بهره‌گیری واستفاده مناسب از فرصت‌های مناسب، همواره به عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه انسانی مطرح بوده و هست.

زنان روستایی در کشور ما با توجه به موقعیت نامناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نقش قابلتوجهی در جامعه روستایی بازی می‌نمایند و میزان نقش و مشارکت آنها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی در سطح بالایی است.

هدف از ارائه مقاله فوق بررسی راهکارها و اهرم‌هایی برای جذب و جلب بیشتر زنان روستایی در امر تولید کشاورزی با کارآفرینی در این بخش بوده و ایجاد راهکارهای مناسب برای ایجاد، توسعه و تقویت زمینه‌های کارآفرینی برای زنان روستایی با تشکیل تعاونی‌ها در سطح روستاهای شهرستان زنجان می‌باشد.

برای دریافت متن کامل مقاله به دبیرخانه همایش مراجعه فرمائید

شرکت های تعاونی کشاورزی در کره جنوبی

اتحادیه ملی تعاون کشاورزی کره(1999) درکتابی تحت عنوان تعاونی های کشاورزی کره ضمن بررسی جنبه های مختلف تعاونی ها از رشد شگفت انگیز فعالیت های گوناگون تعاونی های کشاورزی حکایت می کند. به ویژه در سال های اخیر این رشد در فعالیت های بازاریابی و بانکی چشمگیرتر بوده است. درزمینه بازاریابی به سبب ایجاد نظام جدید بازاریابی به صورت مجموعه های بازاریابی محصولات کشاورزی، کارخانجات برنج سفیدکنی و فروش مستقیم محصولات موفق به دست آوردن سهم 40درصدی از بازار محلی محصولات کشاورزی گردیده است، در زمینه فعالیت های اعتباری و بانکی با80 میلیارد دلار سپرده در سال 1998 که 11/8 درصد کل سپرده های بانکی کره را در برمی گیرد، موفق به کسب بیشترین مقدار سپرده بانکی در میان بانک های کره ای گردیده است.

باتوجه به اینکه کشاورزی کره از مزارع کوچک خانوادگی با میانگین 3/1 هکتار در برابر هر خانوار تشکیل شده، نقش تعاونی ها به خوبی آشکار می گردد. ویژگی دیگری که تعاونی های کشاورزی کره را از تعاونی های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می سازد، چندمنظوره بودن آن است، این تعاونی ها به ارائه خدمات چون فروش محصولات کشاورزی، عرضه نهاده ها و کالاهای مصرفی تبدیل محصولات کشاورزی، اعتبار و بانکداری بیمه محصولات می باشد.

یکی از عوامل مؤثر در رشد تعاونی های کشاورزی در کره شتاب در انتقال بخش کشاورزی از حالت سنتی به مدرن و تغییرات اجتماعی همراه آن بوده است. کشور کره که پس از جنگ 1953-1950 در میان فقیرترین کشورها قرارداشته در طی چهاردهه با رشدی مستمر به کشوری صنعتی تبدیل گردیده است درنتیجه این معجزه اقتصادی میانگین تولید ناخالص داخلی (GDP) از 1963 تا 1990، 9درصد و درآمد سرانه 7درصد رشد داشته است، برای مثال تولید ناخالص سرانه که در سال 1965 در سطح نازل 105 دلار بوده در سال 1995 به 10076 دلار افزایش یافته است.

هرچند فعالیت شرکت های تعاونی کشاورزی که سابقه ای طولانی دارد ولی توسعه فعالیت های تعاونی از سال 1975 آغاز شده است، دراین زمان به موازات افزایش فعالیت های تعاونی شرکت های تعاونی کشاورزی سه راهنمای زیر را برای گسترش فعالیت های خود بیان نموده اند:

1- ایجاد پایه هایی برای"نهضت تعاونی جدید" که برمبنای خودیاری قرارداشت.

2- تقویت جابه جایی و تبدیل منظم در جریان تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی

3- ارائه حداکثر خدمات ممکن به اعضاء ازطریق نوآوری های مدیریتی

شرکت های تعاونی کشاورزی برپایه سیاست های بالا سه هدف زیر را تعقیب می نمودند:

1- افزایش بهره وری کشاورزی ازطریق سازمان های تعاونی

2- ارتقاء موقعیت اجتماعی و اقتصادی کشاورزی

3- ایجاد یک جامعه روستایی مرفه و با درآمد بالا

تعاونی های کشاورزی در سال 1974 برنامه ای را برای خودگردانی شرکت های تعاونی تهیه کرده و به گونه ای که اینها بتوانند در سال 1977 به خودکفایی برسند، هدف از این برنامه آن بود که تعاونی های کشاورزی ازطریق بهبود توانایی های مدیریتی به عنوان شرکت های تعاونی چندمنظوره بتوانند به طور مستقل تصمیم گیری کرده و به اعضاء خدماتی ارائه نمایند.

نظام عرضه کود شیمیایی، سموم دفع آفات و ماشین آلات کشاورزی به گونه ای سازمان داده شده که به بهترین وجهی به کشاورزان کمک نماید و نظام اعتباری نیز به گونه ای تکمیل گردید که به کشاورزان در جهت افزایش تولیدات محصولات کمک کند. کوشش هایی در جهت تشکیل گروه های بازاریابی مشترک و توسعه تسهیلات جهت توزیع در مناطق تولید، شامل مراکز جمع آوری محصول و امکانات تبدیل به عمل آمد، خرده فروشی تعاونی در مراکز مصرف برای محصولات مختلف ازطریق تأسیس فروشگاه ها و سوپر مارکت ها به وجود آمد.

آموزش تعاونی:

باتوجه به اینکه آموزش جزء تجزیه ناپذیر توسعه تعاونی می باشد، تعاونی های کشاورزی برنامه های آموزشی گوناگونی را برای کمک به کشاورزان عضو تعاونی به منظور تطبیق با شرایط مدیریتی جدید اجرا می کنند درراستای این هدف، تأکید به تربیت اعضایی است که دارای ویژگی های زیرباشند:

مستعدتر از دیگران- دلبستگی و احساس مسئولیت تفکر تعاونی دارند.

خلاق و آینده نگر- توانایی های فعالیت در عصر جهانی شدن- مستقل.

تعاونی کشاورزی به منظور ایجاد زیربنای آموزشی پیشرفته چهار روش زیر را به کار می برند:

1- توسعه شبکه اطلاع رسانی آموزشی

2- تهیه برنامه های آموزشی جدید

3- تشویق توسعه متکی به خود

4- توسعه آموزشی و نظام حمایتی

روابط تعاونی با دولت:

نظام تعاونی چندمنظوره در کره حاصل کوشش دولت در ایجاد نهاده های کشاورزی به منظور توسعه کشاورزی و روستایی می باشد. چنانچه می دانیم اصول و اندیشه تعاونی های نو در کشورهای پیشرفته ایجاد شده ولی دولت کره آن را با شرایط خاص کشور خود تطبیق داده و بهترین استفاده را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی از آن نموده است.

براین اساس درطول نزدیک به چهاردهه گذشته، دولت و تعاونی های کشاورزی به خوبی با یکدیگر در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها همکاری کرده اند، دولت بهترین استفاده را از تعاونی های کشاورزی به عنوان عاملی برای اجرای برنامه ها و سیاست های کشاورزی کرده است، تعاونی ها نیز به نوبه خود، منافع اقتصادی قابل ملاحظه ای مانند معافیت یا تخفیف مالیاتی، فعالیت های انحصاری و منابع مالی ارزان به دست آورده اند.

(درواقع می توان گفت که بدون حمایت سخاوتمندانه دولت، تعاونی های کشاورزی نمی توانستندباچنین پایه های استواری در مدتی کوتاه به وجود آیند).

عبدالحسین اسلامی

منبع: کتاب انگاره هایی در جهت توانمندسازی شرکتهای تعاونی تولید روستایی

تألیف: نگارنده

انتشارات : معاونت ترویج و نظام بهره برداری سال 1386

تاریخچه و سیرتکاملی تعاون در ایران:

تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی باتصویب اولین قانون، تجارت زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که میتوان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست. در خرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و در مهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . در این قانون زمینه های خریدوفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخواران ، اعطای وام به کشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم و گسترش بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود. اولین قانون شرکتهای تعاونی درایران در مرداد 1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی براساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید.
سرعت عمل در تشکیل تعاونیها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت ، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها شدیداً احساس می شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصدو چهل و یک میلیون ریال رسماً در سال 1342 تاسیس و موظف شد موجبات پیشرفت وتوسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی ، اجتماعی ، بازرگانی وخدمات تعاونیها را بعهده گیرد وبرای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید.در سال 1357 تعداد تعاونیهای روستایی در کشور 2942 شرکت و با عضویت 000/960/2 نفر بوده وسرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تامین وانتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به نحوی در اساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه ها سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دو بخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است وتعاون بعنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت ، براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد . در این صورت وزارت کشاورزی وقت ( جهادکشاورزی کنونی ) مهمترین بازوی اجرائی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می داد .بدیـن ترتـیب قادر به انجام وظایف قانونی خود در امور روستاها نمی بود . از اینرو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید که در تاریخ 24/7/70 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت
سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمند دولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران ) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیم بازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.در حال حاضر دو هزار و نهصد و سی و نه شرکت تعاونی روستایی گروهی با اعضای کل 4.515.842 نفر عضو و سرمایه 447.792.003.887 ریال است.
سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعا دارای5.992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2.920 نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد تعاونیها درایران پیشینه ای درحدود شصت ساله دارند وتعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظوره عام وارد پنجمین دهه حضور وفعالیت خود درروستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضی درسال 1341 درجهت حمایت ازکشاورزان وتولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت وپا به عرصه روستا گذاشت. درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده ازمنابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته میگردد ولزوم استفاده بهینه ازعنصرمدیریت روستایی مورد نظر موجب گردید که درروستاها، شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تاسیس گردد.

سهم تعاونی ها در بخش کشاورزیی

در فرهنگ غنی اسلامی ایرانی ، همفکری و همکاری به عنوان دو اصل مهم در پیشرفت وتعالی دنیوی و اخروی بشر تلقی می شود .

خداوند متعال در آیه38 سوره شوری می فرمایند : "‌والذین استجابو الربهم و اقامو الصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون »‌ یعنی آنان که خدا را اجابت و اطاعت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر و از آنچه روزی آنها کردیم به فقرا انفاق می کنند .

و همینطور درآیه 2 سوره مائده می فرمایند : « و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الائم و العدوان واتقو الله » یعنی کمک کنید یکدیگر را بر نیکوکاری و پرهیزکاری و کمک نکنید بر گناه و ستم و بترسید از خدا

ادبیات ما نیز سرشار از عناوین همدلی و یکرنگی و با هم بودن است :

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

چوعضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

در عرف و سنت های ما نمونه های زیادی از همکاری های سازنده از جمله همیاری ر احداث مساجد ، مدارس ، وکارهای عالم المنفعه موج می زند .

در بخش کشاورزی نیز همکاری و مشارکت سابقه دیرینه ای دارد به ویژه در برداشت محصول ،‌لایروبی قنوات و آبراهه ها به طورفراوان این همکاری به چشم می خورد .

امروز اگر چه نوع همفکری وهمکاری ها شکل جدیدی به خود گرفته است و جنبه رسمی تری پیدا کرده است اما اصول اولیه به خوبی حفظ شده والبته تجارب و دستاوردهای سایر ملل نیز به این اصول اضافه شده است .

خوشبختانه به جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات کشور به خوبی توجه شده تا جایی که برای این بخش نقش 25 درصدی در اقتصادکشور پیش بینی شده است .ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به تأکیدات به بخش تعاون افزوده است.

خوشحالیم به اطلاع برسانیم وزارت جهاد کشاورزی در جهت اهمیت دادن به بخش های غیردولتی نقش خود را در تولید به حداقل ممکن کاهش داده تا حدی که تقریباً کلیه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به بخش خصوصی و تعاونی اختصای دارد و غیراز چند کشت و صنعت دولتی که عمدتاً با اهداف آموزشی ، ترویجی و تحقیقی ایجاد و اداره می شوند مابقی بخش در اختیار مردم قراردارد .

با توجه به اینکه 37 درصد اراضی کشاورزی کشور در اختیار 86 درصد بهره برداران قرار دارد . لذا به جهت تعداد فراوانی بهره برداران ،زمینه ایجاد و توسعه کشاورزی به صورت تعاونی دربین این تولید کنندگان اجتناب ناپذیر است .

واضح است سایر بهره برداران که 63 درصد اراضی را در اختیار دارند به لحاظ وسعت اراضی در اختیار وفراوانی کمتر عموماً به بخش های تجاری اختصاص می یابد .

در حال حاضر بخش های تعاونی که مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد ، دارای دو نوع اصلی یعنی تعاونی های روستایی وتعاونی های تولیدی می باشند ، این تعاونی ها به لحاظ داشتن قوانین خاص خود در در دهه های گذشته موردتوجه وحمایت جدی قرار گرفته اند .

تعاونی های روستایی عمدتاً با کارکرد بازاریابی ،بازرگانی در امور اقتصادی کشاورزی فعالیت دارند و در اکثر روستاهای کشور دارای اهمـیت هستند و تکیه گاه قانونی این شرکت ها با تعداد 2900 مورد قانون و اساسـنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی است . اما بخش مورد تأکید تعاونی در تولیدات کشاورزی ، شرکت های تعاونی تولید روستایی است که بر اساس قانون خاص تعاونی کردن تولید و یکپارچه سازی اراضی با هـدف افـزایش درآمـد تولـید کـنندگان از طریق بالا بردن راندمان تولید ، یکپارچه سازی اراضی ،توسعه شبکه های آبیاری ،ایجاد جاده های بین مزارع ،گسترش مکانیزاسیون ،انجام بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر وبیمه محصولات و توجه به صنایع تبدیلی کشاورزی تدوین شده است .

این تعاونی ها در حال حاضر دربیش از 5/3 میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور ، با تحت پوشش قراردادن بیش از 350 هزار خانوار مشغول فعالیت می باشند .این شرکت ها بیش از 30 درصد اراضی کشاورزی آبی کشور را دربرگرفته اند و

زمینه ساز جذب و به کارگیری دو هزار و 500 فارغ التحصیل کشاورزی شده اند .

خوشبختانه به دلیل حضورکارشناسان کشاورزی در سطح این شرکت ها به عنوان مدیرعامل یا کادر فنی و با اجرای عملیات زیربنایی به دلیل نظارت های فنی و تأمین به موقع مایحتاج کشاورزی از جمله نهاده ها و به لحاظ به کارگیری جدیدترین ادوات کشاورزی از جمله کمبینات ها ،توربولانپرها و دستگاه های تسطیح لیزری و سایر ادوات پیشرفته راندمان تولید نسبت به قبل از تشکیل شرکت ها حداقل 25 درصد و در برخی نقاط تا صد درصد افزایش یافته است .

به دلیل ساختار و اهداف پیش بینی شده در قانون ،شرکت های تعاونی تولید به عنوان نوعی از مالکیت اراضـی به منـزله یک فـنداسیون برای سـاختمان توسـعه کشاورزی به شمار می روند . به طوری که با شکل گیری این شرکت ها در حقیقت بستر ایجاد و تکامل سایر فعالیت ها فراهم می گردد .ارتباط و همبستگی شرکت های تعاونی تولید با سایر اقدامات اساسی تولید به حدی با اهمیت تلقی می شود که انجام امور زیربنایی شامل تجهیز و نوسازی اراضی ،یکپارچه سازی و تجمیع اراضی ، توسعه شبکه های آبیاری ،گسترش آبیاری های مدرن وتحت فشار ،توسعه مکانیزاسیون ،انجام بیمه اجتماعی روستائیان و بیمه محصولات ، اعمال مدیریت توزیع آب و این قبیل موارد بدون وجود و ایفای نقش این شرکت های تقریباً ناممکن است و به دلیل فراهم شدن بسترحقوقی و اجتماعی در این شرکت ها فعالیت های فوق با دقت و سرعت و کیفیت مناسب تری انجام می شود .

به دلیل ایـن نقش اساسی و اعتقاد وزارت متبوع به اهمیت شرکتهای تعاونی تولید در تولید محصولات اساسی ،حمایت های مناسبی از این شرکتها به عمل آمده و در دستور کارآینده قراردارد .حق تقدم دادن به این نوع نظام بهره برداری با توجه به تجانس آن با فرهنگ خرده مالکان ،‌در استفاده از اقدامات و برنامه های وزارت متبوع ،واگذاری اراضی ملی حوزه عمل این شرکت ها به اعضاء‌به صورت رایگان و تأمین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز از حمایت های قانونی این وزارت خانه محسوب می شود .

همـچنین از لحـاظ مالی این شـرکت ها بـا برقراری حداقـل 4 ردیف ملی شامل طرح تجهیز و تکمیل و راه اندازی تعاونی های تولید ، طرح مطالعات مراحل اول ودوم تعاونی های تولید ، طرح عملیات آب و خاک تعاونی های تولید و طرح احیا وتوسعه اراضی کشاورزی در خصوص تعاونی های تولید ایثارگران و همچنین تأمین سرمایه درگردش از جمله کمک های فنی و اعتباری و تسهیلاتی به این شرکت هاست .مسلماً حمایت های فنی ،حقوقی ، آموزشی ، ترویجی وتحقیقی نیز همواره مورد تأکید بوده است . خوشبختانه به لحاظ این مساعدت ها و همت و تلاش اعضای شرکت های تعاونی تولید امروزه بیش از 30 درصد تولید محصولات اساسی کشور از جمله گندم ،جو ،کلزا ،چغندرقند ، پنبه ،ذرت و سیب زمینی در این شرکت ها انجام می شود و در حقیقیت نقش بخش تعاونی در کشاورزی مطابق و حتی بیشتر از حد انتظار و میزان تعیین شـده یعنی 25% مـورد اشـاره می باشـد . مـسلماً به لحاظ حفظ وتوسعه سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی ،اعتماد و اطمینان اعضاء این شرکت ها به ارکان وزارت جهاد کشاورزی ،این وزارت نظارت های فنی ،حقوقی و مالی از این شرکت ها را به عهده دارد و در راستای واگذاری کلیه امور قابل تصدی با شکل گیری 55 اتحادیه شهرستانی ،استانی و ملی کلیه امورتأمین نهاده ها ،بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر و بیمه محصولات و بیمه تکمیلی اعضاء تأمین و توزیع تسهیلات سرمایه در گردش ،‌حسابرسی و این قبیل امور به اتحادیه های مربوطه واگذار شده است .

برنامه آینده وزارت متبوع ، رساندن سطح این شرکت ها به کل اراضی مالکین واحدهای خرد و دهقانی است که تا پایان برنامه چهارم تعدادآ»ها به بیش از 1500 شرکت خواهد رسید و انشاء ا.... در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور ،سیلو پوشش این شرکت ها در کلیه اراضی قابل توسعه پیش بینی شده است .مسأله ای که می تواند این شـرکت هـای تـعاونی تـولید را به اهداف خویش نزیدکتر سازد .مساعدت های کلیه دست اندرکاران شامل وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان های دولتی و به خصوص وزارت محترم تعاون است که از کمک های ملی و حقوقی خود ، اعضای این شرکت ها را بهره مند ساخته و در پررنگ نمودن نقش تعاونی های تولید ، وزارت جهاد کشاورزی را یاری می بشخند .پرواضح است وزارت جهاد شکاورزی ضمن تأکید لازم به شرکت های تعاونی تولید که بازوی اصلی اجرای سیاست های توسعه ای در بخش محسوب می شوند از سایر شرکت های تعاونی تولیدی که با مساعدت وزارت محترم تعاون تشکیل شده اند به عنوان بهره برداران ممتاز ،حمایت های لازم را به عمل خواهد آورد .

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ