روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 

 

   

مواضع سند ملی توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی برنامه چهارم.....

   

 گروه : علم و دانش / کشاورزی و شیلات

● وضعیت موجود توسعه روستایی

پرداختن به مقوله توسعه روستایی به مثابه یک فرآیندی است که می بایست وضعیت جوامع روستایی را در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و... ارتقاء داده و در تعامل با مناطق شهری و بخش های دیگر، امکان دستیابی به تعادل های منطقه ای و ملی را فراهم سازد. چراکه جمعیت روستاهای ایران حدود 38% از کل جمعیت کشور را شامل می شود، لذا هرگونه تحرک اقتصادی اجتماعی آنان در سطوح ملی و منطقه ای بر بسیاری از موضوعات تاثیرگذار خواهد بود. علی رغم این که برای ارزیابی توسعه روستایی طی سال های 83 1373 می بایست حوزه وسیعی از روندها و فعالیت ها مورد ارزیابی قرار گیرند، ولی به دلیل فراهم نبودن زمینه های لازم آن، همانند برنامه های اول تا سوم توسعه صرفاً به ارزیابی برخی جنبه های عمران روستایی مورد بررسی قرار می گیرد.

طی سال های 81ـ1373 درصد جمعیت روستاهای برخوردار بالای 20 خانوار از 70 درصد به 87 درصد ارتقاء یافته در حالی که هدف برنامه در سال 1381، 92 درصد بوده است. درصد جمعیت روستاهای برخوردار از راه مناسب در پایان سال 1381 به 88 درصد رسیده به طوری که از هدف برنامه در سال 1381 در حد 3 درصد جلوتر بوده است. بهره مندی جمعیت روستاهای بالای 200 خانوار از شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب روستایی در سال 1381 در حد 4 درصد بوده و در مقابل هدف برنامه 2 درصد بوده است. در پایان سال 1381 با تحقق صددرصد هدف برنامه، تمام روستاهای بالای 20 خانوار از برق برخوردار گردیدند که این شاخص در شروع دوره 80 درصد بوده است.

دلایل عمده عدم تحقق برخی از اهداف برنامه درخصوص فعالیت های فوق الذکر عبارتند از: پرهزینه بودن علملیات اجرایی، کمبود اعتبارات و عدم مشارکت بخش خصوصی و مردم در انجام پروژه ها خصوصاً عملیات آبرسانی و برق رسانی، تغییر ساختار اداری متولی فعالیت های فوق خصوصاً ادغام شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری و بروز برخی مشکلات درخصوص ارایه طرح های هادی روستا.

درخصوص مهم ترین دستاوردها می توان به حجم فعالیت های انجام شده خصوصاً عملکرد سال 1381 آبرسانی روستاها که با 130 درصد تحقق صورت گرفته است و نیز تحقق اهداف برخورداری تمام روستاهای بالای 20 خانوار از برق اشاره داشت. همچنین فعالیت ارایه طرح های هادی روستاهای بالای 100 خانوار با رشد متوسط سالانه 22 درصد طی سال های 81ـ1373 و افزایش پوشش آن از 9 درصد به 44 درصد در سال 1381را می توان به عنوان یک دستاورد مهم ذکر نمود، چرا که دراثر این طرح ها، فعالیت های مختلف درعرصه روستاها ساماندهی شده و در نتیجه در افق بلندمدت حصول توسعه روستایی از ضریب امکان بالاتری برخوردار خواهد بود. همچنین از جمله مهم ترین تحولاتی که اثرات آن در عرصه توسعه روستایی قابل ملاحظه و بررسی خواهد بود، انتزاع وظایف سخت افزاری برق رسانی، آب رسانی، راهسازی، مسکن و فاضلاب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ آنها به وزارتخانههای ذی ربط میباشد. گرچه این روند با هدف اصلاح ساختار اداری صورت گرفته است اما از آنجا که نکته اساسی و محوری در توسعه روستایی، سازماندهی فعالیت ها و سیاستگذاری ها درعرصه روستاها می باشد، لازم است امور برنامهریزی و مدیریت توسعه روستایی و الزامات آن از جمله هماهنگی های بین بخشی و فرابخشی مورد توجه و عنایت ویژه کلیه دستگاه های موثر در توسعه روستایی قرار گیرد.

● قابلیت ها و امکانات

- وجود ظرفیت های اقتصادی استفاده نشده در محیط های روستایی (منابع بالقوه و بالفعل محیطی و انسانی) از جمله آب، خاک، مواد اولیه و نیروی انسانی ماهر

- وجود سابقه برنامه ریزی روستایی در سطح ملی در سلسله مراتب برنامه ریزی کشور و تهیه شرح خدمات همسان تهیه طرح های مربوطه

- تصویب ضوابط و استانداردهای خدمات رسانی به روستاها

- سیاست تمرکززدایی دولت و گرایش به سپردن کارها و امور به مردم

- وجود نهادهای محلی (تعاونی ها، صندوق های خرد روستایی و...) و شکل گیری شوراهای اسلامی روستا، بخش و دهیاران

- وجود نیروهای انسانی متخصص لازم در زمینه های توسعه کشاورزی و روستایی در سطوح مختلف

● محدودیت ها و تنگناهای اساسی

- دوگانگی در سیاست های توسعه شهری و توسعه روستایی

- ضعف نظام مدیریت توسعه روستایی به لحاظ نارسایی های قانونی و عدم شفافیت وظایف نهادهای موجود در رابطه با توسعه روستایی

- متنوع نبودن فعالیت های اقتصادی در روستا

- وجود ناهماهنگی در تهیه و اجرای برنامه های توسعه روستایی در سطوح مختلف نظام برنامه ریزی کشور

- عدم بهره گیری از پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی

- ضعف و نارسایی در خدمات و زیرساخت های پشتیبان تولید

- فقدان نظام جامع اطلاعات و ارتباطات روستایی

- نابسامانی بازار سرمایه و اعتبارات روستایی و فقدان پس انداز و کمبود سرمایه در مناطق روستایی

- پایین بودن سطح درآمد حاصل از فعالیت در بخش کشاورزی در مناطق روستایی و محدودیت توان مالی روستاییان برای توسعه فعالیت های تولیدی و ایجاد اشتغال

- بالابودن سطح فقر نسبی مردم روستایی و ناتوانی ساختاری روستاها در استفاده از فرصت های رشد و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی

● اهداف کیفی بلندمدت (اهداف آرمانی)

- امنیت و پایداری اقتصادی (تولید، درآمدو اشتغال) با تاکید بر بخش کشاورزی

- توسعه منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی به منظور تحرک بخشی دراقتصاد روستایی

- بهره وری پایدار و دسترسی مناسب به منابع و زیرساخت های پایه تولید

● اهداف کیفی پنجساله (جهت گیری های اصلی)

- ظرفیت سازی در ابعاد حقوقی، قانونی، مالی، اعتباری، فیزیکی و نهادی در جهت تسریع در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها با تاکید بربخش کشاورزی

- تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی روستاها با تاکید بر بخش کشاورزی

- رشد و توسعه اقتصاد روستا از طریق بهره برداری بهینه از منابع موجود و بالقوه (ارتقاء بهره وری) و ایجاد فرصت های شغلی جدید و ارتقاء درآمد روستاییان

- توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاها با تاکید بر توسعه زیرساخت های اجتماعی، نهادهای محلی و مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم سازی و توسعه امورمحلی

- توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش کشاورزی در روستاها

- بهبود وضعیت مدیریت توسعه روستایی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

- توسعه شبکه خدمات مالی محلی روستایی با هدف ایجاد اشتغال، ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری، به ویژه در بخش کشاورزی، از جمله تقویت فعالیت های صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی و کمک به تاسیس و تقویت صندوق های حمایت از توسعه پایدار روستایی

- ایجاد بستر لازم به منظور هماهنگی دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی

● اهداف کمی

▪ تهیه طرح ها و برنامه های توسعه روستایی:

- تهیه 200 طرح توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی در سطح محلی در 200 بخش با هدف پوشش 25 درصدی بخش های کشور در طول برنامه چهارم

پوشش 100 درصدی در افق بیست ساله

- تهیه طرح مطالعات و برنامه ریزی راهبردی ـ ساختاری توسعه پایدار اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای مرزی با تاکید بـر بـخش کشاورزی در 16 استان کشور (120 بخش)

- بازنگری و تدوین ضوابط استانداردهای خدمات و زیرساخت های مورد نیاز توسعه کشاورزی و اولویت بندی تجهیز مراکز روستایی بر زیرساختارهای مذکور (در 30 استان کشور )

- تسهیل گری اجرای 180 طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی در 180 بخش با هدف پوشش 20 درصدی بخش های کشوردرطول برنامه چهارم

- آموزش و اطلاع رسانی به منظور تسهیل گری اجرای 180 طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی در سطح محلی (از طریق معاونت ترویج و نظام بهره برداری و سازمان آموزش تحقیقات)

- ایجاد 35000 شغل از طریق صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی با هدف پوشش 5 درصدی افراد بیکار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی درطول برنامه چهارم

- کمک به تشکیل 110 صندوق حمایت از توسعه پایدار روستایی از طریق شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در 110 روستای کشور

- انجام مطالعات جامع توسعه اقتصادی روستایی در زمینه های مورد نیاز نظیر طراحی ساز و کارهای نوین جهت تنوع بخشی به فعالیت های کشاورزی، سیاست های راهبردی توسعه اقتصادی روستاها، بهینه سازی نظام بهره برداری از اعتبارات خرد روستایی در توسعه کشاورزی، مدل های برنامه ریزی توسعه روستایی کشاورزی و نظیر آن

● فعالیت های محوری

- تقویت فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار بخش کشاورزی و تامین نیازهای پشتیبانی آن توسط سایر دستگاه های اجرایی ازطریق تدوین و حمایت از اجرای طرح های توسعه پایدار اقتصادی ـ اجتماعی درسطح محلی و هماهنگی درون و برون بخشی

- توسعه اشتغال روستایی به ویژه در بخش کشاورزی از طریق تقویت منابع مالی نهادهای ارایه کننده تسهیلات اشتغال زا

- تجهیز مراکز روستایی به خدمات و زیرساخت های مورد نیاز توسعه بخش کشاورزی

● سیاست های فضایی و منطقه ای

- تمرکز زدایی و فعال تر نمودن واحدهای استانی در امر توسعه اقتصادی در فضاهای تولید کشاورزی

- محلی نمودن فرآیند توسعه اقتصادی روستاها و تقویت حوزه های روستایی به عنوان کانون های تولید کشاورزی

- توسعه متوازن اقتصادی کشاورزی در روستاهای مرزی کشور

- پشتیبانی از صندوق های قرض الحسنه در سطح روستاها برای توسعه اشتغال مولد

- حمایت از فعالیت های مدنی محلی و سازمان های غیردولتی موثر در توسعه روستایی

- اولویت بخشی به اجرای اقدامات مورد نظر در طرح های مصوب توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای کشور

● اقدامات

- تدوین اسناد و طرح های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در سطح ملی

- تدوین طرح های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی برای روستاهای واقع در نواحی مرزی کشور

- تسهیل گری حمایت مالی و فنی از اجرای طرح های مذکور

- حمایت از تاسیس صندوق های توسعه پایدار روستایی در سطح روستاها با استفاده از ظرفیت صندوق های قرض الحسنه موجود در روستاها

- تقویت منابع مالی در اختیار صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی

- تدوین ضوابط و استانداردهای لازم برای توسعه خدمات و زیرساخت های مورد نیاز پشتیبانی از بخش کشاورزی و اولویت بندی مراکز روستایی جهت تجهیز به این گونه زیرساخت ها

- ایجاد بستر لازم به منظور هماهنگی میان بخش های اجرایی وزارت متبوع جهت اجرای طرح های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاها

- فراهم نمودن زمینه لازم برای تامین نیازهای خدماتی و زیرساخت های مورد نیاز توسعه کشاورزی در چارچوب طرح های مصوب توسط سایر دستگاه ها

- انجام مطالعات جامع توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاها در زمینه های مورد نیاز


خبرگزاری ایسنا www isna ir

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ